2 Tantara 9:1-31

9  Nahare ny lazan’i Solomona ny mpanjakavavin’i Sheba,+ ka nankany Jerosalema mba hitsapa azy amin’ny fanontaniana saro-baliana.+ Dia tonga tany izy sy ny mpanotrona maro be, narahin’ny rameva+ nitondra menaka balsama+ sy volamena+ be dia be ary vatosoa.+ Ary nankao amin’i Solomona izy, ka nilaza taminy izay rehetra tao am-pony.+  Ary voavalin’i Solomona izay rehetra nanontaniany.+ Tsy nisy tsy voavalin’i Solomona izany, satria tsy nisy niafina taminy ny zava-drehetra.+  Rehefa hitan’ilay mpanjakavavin’i Sheba ny fahendren’i Solomona+ sy ny trano naoriny,+  sy ny sakafo teo an-databany,+ sy ny fomba nametrahana an’ireo mpanompony, sy ny fomba fiasan’ireo mpandroso sakafo sy ny fitafian’ireo,+ sy ny fomba fiasan’ireo mpandroso zava-pisotro+ sy ny fitafian’ireo, ary ny sorona dorana+ izay natolony tsy tapaka tao an-tranon’i Jehovah,+ dia tena talanjona izy.  Koa hoy izy tamin’ny mpanjaka: “Marina tokoa ny zavatra reko tany amin’ny taniko momba anao sy ny fahendrenao.+  Tsy nino+ ny tenin’ny olona aho raha tsy tonga tatỳ, ka ny masoko mihitsy no nahita.+ Fa hay na ny antsasaky ny fahendrenao aza tsy nolazaina tamiko!+ Mihoatra lavitra noho izay reko ny zavatra hitako momba anao.+  Sambatra+ ny olonao, ary sambatra ireto mpanomponao ireto, izay eto anatrehanao mandrakariva ka mandre ny fahendrenao!+  Hisaorana anie i Jehovah Andriamanitrao+ izay nankasitraka+ anao ka nametraka anao eo amin’ny seza fiandrianany,+ mba ho mpanjaka ho an’i Jehovah Andriamanitrao!+ Tian’Andriamanitrao+ ny Israely sady tiany haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra, ka notendreny ho mpanjakan’izy ireo+ ianao, mba hampihatra didim-pitsarana+ sy rariny.”+  Dia nomen’ilay mpanjakavavy talenta volamena+ roapolo amby zato ny mpanjaka, ary koa menaka balsama+ be dia be sy vatosoa.+ Ary betsaka tsy nisy toy izany ny menaka balsama nomen’ny mpanjakavavin’i Sheba an’i Solomona Mpanjaka.+ 10  Nitondra hazo algoma+ sy vatosoa+ koa ny mpanompon’i Hirama+ sy ny mpanompon’i Solomona, izay nitondra volamena+ avy any Ofira. 11  Ary ny hazo algoma dia nanaovan’ny mpanjaka tohatra+ ho an’ny tranon’i Jehovah sy ho an’ny tranon’ny mpanjaka,+ ary harpa+ sy lokanga+ ho an’ny mpihira.+ Mbola tsy nahitana toy izany teo amin’ny tanin’i Joda hatramin’izay. 12  Nomen’i Solomona Mpanjaka ho an’ny mpanjakavavin’i+ Sheba izay rehetra nahafinaritra an-dravehivavy ka nangatahiny. Izany dia fanampin’izay efa nomeny ho setrin’izay nentin-dravehivavy ho an’ny mpanjaka. Dia niverina nody tany amin’ny taniny ravehivavy sy ny mpanompony.+ 13  Ary ny lanjan’ny volamena tonga tany amin’i Solomona tao anatin’ny herintaona dia talenta volamena+ enina amby enimpolo sy eninjato, 14  ankoatra an’izay nentin’ny mpivaro-mandeha sy ny mpandraharaha.+ Nitondra volafotsy sy volamena ho an’i Solomona koa, ny mpanjaka rehetran’ny Arabo+ sy ireo governoran’ilay tany. 15  Ary nanao ampinga lehibe roanjato tamin’ny volamena misy fangarony+ i Solomona Mpanjaka, ka sekely volamena eninjato misy fangarony no nandrakofany ny ampinga lehibe tsirairay.+ 16  Nanao ampinga kely telonjato tamin’ny volamena misy fangarony koa izy, ka volamena telo mina no nandrakofany ny ampinga kely tsirairay.+ Dia napetrany tao amin’ny Trano Alan’i Libanona+ ireo. 17  Nanao seza fiandrianana ivoara lehibe koa ny mpanjaka, ary nopetahany takela-bolamena tsy misy fangarony izy io.+ 18  Nisy zanatohatra enina nankeo amin’ilay seza fiandrianana ary nisy fitoeran-tongotra volamena koa teo, ka samy niraikitra tamin’ilay seza ireo. Ary nasiany fitoeran-tanana teo amin’ny andaniny roa amin’ilay seza, ary nasiany liona+ iray avy nitsangana teo anilan’ireo fitoeran-tanana.+ 19  Nisy liona+ roa ambin’ny folo koa teo amin’ireo zanatohatra enina, ka enina avy no teo amin’ny andaniny roa. Tsy nisy mihitsy fanjakana nanao seza fiandrianana toy izany.+ 20  Volamena+ daholo ny kaopin’i+ Solomona Mpanjaka. Volamena tsy misy fangarony ny fitaovana rehetra tao amin’ny Trano Alan’i Libanona.+ Tsy nisy mihitsy zavatra vita tamin’ny volafotsy, satria noheverina ho tsinontsinona+ ny volafotsy tamin’ny andron’i Solomona. 21  Nankany Tarsisy+ niaraka tamin’ny mpanompon’i Hirama+ mantsy ny sambon’ny mpanjaka, ary tonga isaky ny telo taona koa ireo sambon’i Tarsisy, izay nitondra volamena sy volafotsy+ sy ivoara+ sy rajako ary vorombola.+ 22  Koa nanan-karena+ sy hendry+ noho ny mpanjaka rehetra teto an-tany i Solomona Mpanjaka. 23  Ary te hihaona+ taminy ny mpanjaka rehetra teto an-tany, mba hihaino ny fahendrena+ nataon’Andriamanitra tao am-pony.+ 24  Samy nitondra an’ireto fanomezana+ ireto izy ireo isan-taona: Zavatra vita tamin’ny volafotsy sy volamena,+ fitafiana,+ fiadiana, menaka balsama, ary soavaly sy ramole.+ 25  Ary nanjary nanana tranon-tsoavaly efatra arivo i Solomona,+ sady nanana kalesy,+ sy soavaly fitondra miady roa arivo sy iray alina. Ary nataony tao amin’ny tanàna fanatobiana kalesy,+ sy tany akaikin’ny mpanjaka tany Jerosalema ireo. 26  Izy no nifehy ny mpanjaka rehetra nanomboka tany amin’ny Renirano ka hatrany amin’ny tanin’ny Filistinina sy ny sisin-tanin’i Ejipta.+ 27  Ary nataon’ny mpanjaka be dia be toy ny vato ny volafotsy tany Jerosalema. Ary nataony betsaka toy ny aviavidia+ any Sefela+ ny hazo sedera.+ 28  Nisy olona koa nitondra soavaly+ ho an’i Solomona avy any Ejipta+ sy avy any amin’ny tany hafa rehetra. 29  Ary ny sisa amin’ny tantaran’i Solomona,+ na ny voalohany na ny farany, moa ve izany tsy efa voarakitra ao amin’izay nosoratan’i Natana+ mpaminany sy ny faminanian’i Ahia+ Silonita,+ ary ao amin’ny boky mirakitra ny fahitan’i Ido+ mpahita momba an’i Jeroboama+ zanak’i Nebata?+ 30  Ary efapolo taona no nanjakan’i Solomona tany Jerosalema, teo amin’ny Israely rehetra. 31  Nodimandry any amin’ny razany izy tamin’ny farany, ka nalevina tao amin’ny Tanànan’i Davida rainy.+ Ary i Rehoboama+ zanany no nanjaka nandimby azy.+

Fanamarihana