2 Tantara 8:1-18

8  Rehefa tapitra ny roapolo taona+ nanorenan’i Solomona ny tranon’i Jehovah+ sy ny tranony,+  dia naoriny indray ireo tanàna nomen’i Hirama+ azy, ka namponeniny tao ny zanak’Israely.  Ary nankany Hamata-zoba i Solomona ka naharesy azy.  Dia naoriny indray i Tadmora tany an-tany efitra, sy ny tanàna rehetra fitehirizana entana sy vokatra,+ izay naoriny tany Hamata.+  Ary naoriny i Beti-horona Ambony+ sy Beti-horona Ambany,+ izay samy tanàna voaro mafy misy manda+ sy vavahady misy bara hidiny.+  Naoriny koa i Baleta+ sy ny tanàna rehetra fitehirizana entana sy vokatra, izay lasan’i Solomona, mbamin’ny tanàna fanatobiana kalesy+ sy ny tanànan’ny mpitaingin-tsoavaly.+ Ary nataon’i Solomona izay zavatra tsara rehetra niriny+ haorina tao Jerosalema sy Libanona+ ary nanerana ny tany nanjakany.  Ary mbola nisy sisa tavela ny Hetita+ sy ny Amorita+ sy ny Perizita+ sy ny Hivita+ ary ny Jebosita,+ izay samy tsy anisan’ny Israely,+  ka ny taranak’ireny, izay tsy voaringan’ny zanak’Israely+ fa mbola tavela teo amin’ilay tany, no nampanantsoin’i+ Solomona hanao asa an-terivozona, mandraka androany.+  Tsy nisy tamin’ny zanak’Israely anefa nataon’i Solomona andevo mba hanao ny asany.+ Fa izy ireo kosa dia miaramila mpiady+ sy lehiben’ny manamboninahitra lefitra, sy lehiben’ny mpitondra kalesiny+ ary lehiben’ny mpitaingin-tsoavaly.+ 10  Ary dimampolo sy roanjato ny mpiadidy ny lehibem-paritra+ nananan’i Solomona Mpanjaka, dia ireo lehiben’ny mpiasa.+ 11  Ary nentin’i Solomona niakatra avy tao amin’ny Tanànan’i Davida+ ny zanakavavin’i Farao,+ ho any amin’ilay trano naoriny ho azy,+ fa hoy izy: “Tsy tokony hipetraka ao an-tranon’i Davida mpanjakan’ny Israely izy, na dia vadiko aza, satria masina ny toerana nidiran’ny Vata masin’i Jehovah.”+ 12  Tamin’izay i Solomona no nanolotra sorona dorana+ ho an’i Jehovah teo amin’ny alitaran’i+ Jehovah, izay naoriny teo anoloan’ny tilikambo fidirana.+ 13  Nanao izany izy, araka izay tokony hatao isan’andro+ momba ireo fanatitra nandidian’i Mosesy hatao amin’ny sabata+ sy ny tsinam-bolana+ ary ny fety+ intelo isan-taona,+ dia ny fetin’ny mofo tsy misy lalivay,+ sy ny fetin’ireo herinandro,+ ary ny fetin’ny trano rantsankazo.+ 14  Ary notendreny ho amin’ny fanompoany ireo mpisorona araka ny fizarany+ avy, nifanaraka tamin’ny fitsipik’i Davida rainy.+ Ny Levita+ dia notendreny ho amin’ny toerana tokony hisy azy avy, mba hidera+ sy hanompo+ eo anoloan’ny mpisorona araka izay tokony hatao isan’andro.+ Ary notendreny teny amin’ny vavahady samy hafa kosa ny mpiandry vavahady, araka ny fizarana nisy azy avy.+ Izany rehetra izany no nandidian’i Davida, lehilahin’Andriamanitra. 15  Ary tsy nialan’izy ireo ny didin’ny mpanjaka ho an’ny mpisorona sy ny Levita, eny, ny didy nomeny momba ny zava-drehetra sy momba ny tahiry.+ 16  Koa tontosa tsara+ avokoa ny asan’i Solomona, nanomboka tamin’ny andro nandatsahana ny fototry ny tranon’i Jehovah ka mandra-pahavitany.+ Dia vita tanteraka ny tranon’i Jehovah.+ 17  Tamin’izay i Solomona no nankany Eziona-gebera+ sy Elota+ teny amoron-tsiraka, tany Edoma.+ 18  Naniraka ny mpanompony i Hirama+ mba handefa sambo sy mpanompo nahay ranomasina,+ tany amin’i Solomona. Niaraka tamin’ny mpanompon’i Solomona nankany Ofira+ ireo, ka naka talenta+ volamena+ dimampolo sy efajato, ary nitondra izany tany amin’i Solomona Mpanjaka.+

Fanamarihana