2 Tantara 7:1-22

7  Raha vao nifarana ny vavak’i Solomona,+ dia nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra+ nandevona ny fanatitra dorana+ sy ny sorona. Ary nameno an’ilay trano ny voninahitr’i Jehovah.+  Koa tsy afaka niditra tao an-tranon’i Jehovah+ ny mpisorona, satria feno ny voninahitr’i Jehovah ilay tranon’i Jehovah.  Ary hitan’ny zanak’Israely rehetra ilay afo nilatsaka sy ny voninahitr’i Jehovah teo amin’ilay trano, ka avy hatrany izy ireo dia niondrika+ tamin’ny tany sy niankohoka+ teo amin’ilay tokotany vato sady nisaotra an’i Jehovah, “fa tsara+ izy, fa mandrakizay ny hatsaram-panahiny feno fitiavana.”+  Ary nanolotra sorona teo anatrehan’i Jehovah ny mpanjaka sy ny vahoaka manontolo.+  Omby roa arivo sy roa alina, ary ondry roa alina sy iray hetsy no natolotr’i Solomona Mpanjaka ho sorona.+ Koa notokanan’ny+ mpanjaka sy ny vahoaka manontolo ny tranon’Andriamanitra.  Dia samy nijoro teo amin’ny toerana tokony hisy azy avy ny mpisorona+ sy ny Levita+ nitondra zavamaneno hanaovana hira+ ho an’i Jehovah. Namboarin’i Davida+ Mpanjaka ireny zavamaneno ireny mba hanaovana hira fisaorana an’i Jehovah hoe “mandrakizay ny hatsaram-panahiny feno fitiavana”, isaky ny manao hira fiderana amin’ny alalan’izy ireo i Davida. Ary nampaneno mafy ny trompetra+ teo anoloan’izy ireo ny mpisorona, raha mbola nitsangana ny Israelita rehetra.  Dia nohamasinin’i+ Solomona ny afovoan’ny tokotany teo anoloan’ny tranon’i Jehovah, satria teo no nanolorany ny sorona dorana+ sy ny tavin’ny sorona iombonana. Tsy antonona teo amin’ilay alitara varahina+ nataon’i Solomona mantsy ny sorona dorana sy ny fanatitra varimbazaha+ ary ny tavin’ireo+ sorona.  Ary nanao fety+ nandritra ny fito andro i Solomona sy ny Israely rehetra+ tamin’izay, dia fiangonana lehibe+ avy any amin’ny sisin’ny faritr’i Hamata+ ka hatrany amin’ny lohasaha falehan-driakan’i Ejipta.+  Nanao fivoriambe nanetriketrika+ izy ireo ny andro fahavalo, satria naharitra fito andro ny fitokanana ny alitara ary fito andro koa ilay fety. 10  Ary tamin’ny andro fahatelo amby roapolon’ny volana fahafito, dia nalefany nody ny vahoaka. Faly+ sy ravoravo tokoa izy ireo noho ny soa+ nataon’i Jehovah tamin’i Davida sy Solomona ary ny Israely olony.+ 11  Koa vitan’i Solomona ny tranon’i Jehovah+ sy ny tranon’ny mpanjaka,+ ary tontosan’i Solomona avokoa izay rehetra tao am-pony momba ny tranon’i Jehovah sy ny tranony. 12  Ary niseho+ tamin’i Solomona i Jehovah nandritra ny alina, ka nilaza hoe: “Efa reko ny vavakao,+ ary efa nofidiko+ ho ahy ity toerana ity mba ho trano fanaovana sorona.+ 13  Raha manidy ny lanitra aho ka tsy misy orana latsaka,+ na mandidy ny valala mba hihinana ny zavamaniry eo amin’ny tany,+ na mandefa areti-mandringana hamely ny oloko,+ 14  nefa manetry tena+ ny oloko+ izay antsoina amin’ny anarako,+ ka mivavaka+ sy mitady ahy+ ary miala amin’ny lalan-dratsiny,+ dia hihaino any an-danitra aho+ ka hamela ny fahotany+ ary hanasitrana ny taniny.+ 15  Koa ankehitriny dia hijery tokoa ny masoko+ ary ny sofiko+ hihaino tsara ny vavaka atao eto amin’ity toerana ity. 16  Ary mifidy+ sy manamasina ity trano ity aho mba hitoeran’ny anarako+ mandritra ny fotoana tsy voafetra,+ ary ho ao foana ny masoko sy ny foko.+ 17  “Raha manompo ahy toy ny nanompoan’i Davida+ rainao ianao, ka manao izay rehetra andidiako anao+ ary mitandrina ny fitsipiko+ sy ny didim-pitsarako,+ 18  dia hataoko mafy orina koa ny seza fiandrianan’ny fanjakanao,+ araka ny fifanekena nataoko tamin’i Davida rainao+ hoe: ‘Hisy olona avy amin’ny taranakao foana hitondra eo amin’ny Israely.’+ 19  Fa raha miala+ amiko kosa ianareo, ka mahafoy ny lalàna+ sy didy+ nomeko anareo, ary mandeha manompo andriamani-kafa+ sy miankohoka eo anatrehan’ireny,+ 20  dia hongotako tsy ho eo amin’ny tany nomeko anareo ianareo.+ Ary hariako tsy ho eo anatrehako+ ity trano nohamasiniko+ ho an’ny anarako ity, sady hataoko teny fanarabiana+ sy teny fanesoana eo amin’ny firenena rehetra.+ 21  Ho lasa korontam-bato miavosa ity trano ity,+ ka hidanàka izay rehetra mandalo eo+ ary hiteny hoe: ‘Fa naninona àry no dia nataon’i Jehovah hoatr’izao ity tany sy trano ity?’+ 22  Dia hisy hilaza hoe: ‘Noho izy ireo nahafoy an’i Jehovah+ Andriamanitry ny razany, izay nitondra azy nivoaka avy tany Ejipta,+ ary nifikitra tamin’andriamani-kafa+ ka niankohoka teo anatrehan’ireny sady nanompo azy.+ Izany no nahatonga Azy hamely azy ireo tamin’izao loza rehetra izao.’”+

Fanamarihana