2 Tantara 5:1-14

5  Farany, dia vita ny asa rehetra nataon’i Solomona momba ny tranon’i Jehovah,+ ka nampidiriny tao ireo zavatra efa nohamasinin’i Davida rainy.+ Ary nataony tao amin’ny fitehirizana zava-tsarobidy tao an-tranon’Andriamanitra ny volafotsy sy ny volamena ary ny fitaovana rehetra.+  Dia novorin’i Solomona tany Jerosalema daholo ny anti-panahin’ny Israely+ sy ny lehibem-poko+ rehetra ary ny mpiadidy teo amin’ny fianakaviambe+ teo amin’ny zanak’Israely, mba hampiakatra+ ny Vata+ misy ny fifanekena nataon’i Jehovah, avy tany amin’ny Tanànan’i Davida,+ izany hoe Ziona.+  Koa nivory tany amin’ny mpanjaka ny olona rehetra teo amin’ny Israely tamin’ny fotoanan’ny fety, tamin’ny volana fahafito.+  Dia tonga daholo ny anti-panahin’ny Israely,+ ary nilanja ilay Vata ny Levita.+  Nentin’izy ireo niakatra ilay Vata+ sy ny tranolay fihaonana+ ary ny fitaovana masina rehetra+ tao amin’ny tranolay. Ny Levita mpisorona no nitondra izany niakatra.+  Ary nanao sorona+ ondry sy omby be dia be tsy tambo isaina i Solomona Mpanjaka sy ny vahoakan’Israely manontolo, izay tonga tamin’ilay fotoana nifanaovana taminy teo anoloan’ilay Vata.  Dia nentin’ny mpisorona ilay Vata misy ny fifanekena nataon’i Jehovah, ka nataony teo amin’ny toerany, tao amin’ny efitra anatiny indrindra+ amin’ilay trano, tao amin’ny Masina Indrindra,+ teo ambany elatr’ireo kerobima.+  Koa nivelatra teo ambonin’ny toerana nisy an’ilay Vata ny elatr’ireo kerobima. Ary nanarona an’ilay Vata sy ireo bao filanjana+ azy ny kerobima, eny, nanarona azy avy eo ambony.+  Lava anefa ireo bao ka tazana ny tendrony raha avy teo amin’ny Masina, teo anoloan’ny efitra anatiny indrindra, fa tsy tazana kosa avy tany ivelany. Ary mbola ao ireo mandraka androany.+ 10  Tsy nisy na inona na inona tao anatin’ilay Vata, afa-tsy ireo takela-bato+ roa napetrak’i Mosesy tao, fony tany Horeba,+ rehefa nanao fifanekena+ tamin’ny zanak’Israely i Jehovah, tamin’izy ireo nivoaka avy tany Ejipta.+ 11  Dia nivoaka avy tao amin’ny toerana masina ny mpisorona,—fa efa nanamasina+ ny tenany ny mpisorona rehetra, ka tsy voatery nosokajina araka ny fizarana nisy azy+ 12  sy ny Levita+ mpihira notarihin’i Asafa+ sy Hemana+ sy Jedotona+ sy ny zanak’izy ireo ary ny rahalahiny, eny, ny Levita notarihin’izy rehetra. Nanao akanjo vita tamin’ny lamba tena tsara izy ireo, sady nitondra kipantsona+ sy lokanga+ ary harpa.+ Ary nitsangana teo atsinanan’ny alitara izy rehetra, niaraka tamin’ny mpisorona roapolo amby zato izay nitsoka trompetra.+ 13  Ary raha vao indray+ niredona hira fiderana sy fisaorana an’i Jehovah ny mpitsoka trompetra sy ny mpihira, eny, raha vao nanandra-peo izy ireo ka nampaneno ny trompetra sy ny kipantsona sy ny zavamaneno+ ary nidera+ an’i Jehovah, “fa tsara izy,+ fa mandrakizay ny hatsaram-panahiny feno fitiavana”,+ dia feno rahona+ ny tranon’i Jehovah.+ 14  Koa tsy nahajanona hanao ny fanompoany ireo mpisorona noho ny rahona,+ fa feno ny voninahitr’i+ Jehovah ny tranon’Andriamanitra.

Fanamarihana