2 Tantara 4:1-22

4  Ary nanao ny alitara varahina+ izy, ka roapolo hakiho ny lavany, roapolo hakiho ny sakany, ary folo hakiho ny haavony.+  Ary nanao fitoeran-drano lehibe, nantsoina hoe ranomasina varahina+ izy, ka folo hakiho ny savaivony. Boribory ilay izy, ary dimy hakiho ny haavony. Ary tady telopolo hakiho vao nahodidina azy.+  Ary nisy haingony miendrika voatango+ teo ambanin’ny molony manodidina azy, ka voatango folo isaky ny iray hakiho no nanodidina an’ilay ranomasina.+ Roa andalana ilay haingony miendrika voatango sady niara-narendrika tamin’ilay ranomasina.  Nipetraka teo ambonin’ny omby roa ambin’ny folo ilay izy,+ ka omby telo nitodika nianavaratra, telo niankandrefana, telo nianatsimo, ary telo niantsinanana. Ilay ranomasina dia teo ambonin’ireo omby ireo, ary nifampiamboho izy rehetra.+  Toy ny sakan’ny felatanana ny hatevin’ilay ranomasina. Ary natao sahala amin’ny molotry ny kaopy ny molony, tahaka ny felana+ lisy. Rano telo arivo bata+ no zakany.+  Nanao koveta folo hisasana+ koa izy, ka nataony teo ankavanana ny dimy, ary teo ankavia ny dimy.+ Ao amin’ireo no hanasana izay ampiasaina amin’ny fanatitra dorana,+ fa ilay ranomasina kosa natao hisasan’ny mpisorona.+  Ary nanao fitoeran-jiro+ volamena izy ka fitoeran-jiro folo mitovy no napetrany tao amin’ny tempoly,+ dimy teo ankavanana ary dimy teo ankavia.+  Nanao latabatra folo koa izy, ka napetrany tao amin’ny tempoly ireo, dimy teo ankavanana ary dimy teo ankavia.+ Ary nanao vilia baolina volamena zato izy.  Nataony koa ny tokotany+ ho an’ny mpisorona+ sy ny tokotany lehibe+ ary ny vavahadin’ny tokotany. Ary nopetahany takela-barahina ireo vavahady. 10  Ary ilay ranomasina dia napetrany teo ankavanana, teo atsimoatsinanana.+ 11  Farany dia nataon’i Hirama ireo fitoeran-davenona+ sy lapelina+ ary vilia baolina.+ Dia vitan’i Hirama ny asa nataony ho an’i Solomona Mpanjaka, ho an’ny tranon’Andriamanitra. 12  Izy no nanao ny andry roa+ sy ny loha andry boribory+ izay teo an-tampon’ny andry roa, sy ny harato+ roa nandrakotra ny loha andry boribory roa izay teo an-tampon’ireo andry; 13  ny ampongabendanitra+ efajato ho an’ny harato roa, ka ampongabendanitra roa andalana ho an’ny harato tsirairay mba handrakotra ny loha andry boribory roa, izay teo ambonin’ireo andry;+ 14  ny kalesy+ folo sy ny koveta+ folo teo amboniny; 15  ny ranomasina+ iray sy ny omby roa ambin’ny folo teo ambaniny;+ 16  ary ny fitoeran-davenona sy ny lapelina+ sy ny fitrebika+ sy ny fitaovana rehetra miaraka amin’ireo.+ Nataon’i Hiram-abivy+ ho an’i Solomona Mpanjaka ireo, ho an’ny tranon’i Jehovah, ka varahina nokosehina hangirana no nanaovany izany. 17  Teo amin’ny Faritr’i Jordana, teo amin’ny tany be tanimanga, teo anelanelan’i Sokota+ sy Zareda,+ no nandrendrehan’ny mpanjaka azy ireo. 18  Dia nataon’i Solomona be dia be ireny fitaovana rehetra ireny, satria tsy fantatra intsony izay lanjan’ny varahina.+ 19  Ary nataon’i Solomona ny fitaovana+ rehetra tao amin’ny tranon’Andriamanitra sy ny alitara volamena+ sy ny latabatra+ fitoeran’ny mofo aseho, 20  sy ny fitoeran-jiro+ sy ny jirony+ volamena tsy misy fangarony, mba hampirehetina eo anoloan’ny efitra anatiny indrindra,+ araka ny fitsipika momba izany; 21  sy ny felan’ny fitoeran-jiro sy ny jiro sy ny fihazonana lahin-jiro,+ izay samy natao tamin’ny volamena tsara indrindra, 22  sy ny famonoan-jiro sy ny vilia baolina sy ny kaopy sy ny fitondrana afo izay samy volamena tsy misy fangarony;+ ary ny fidirana amin’ny trano,+ izany hoe ny varavarana anatiny mankao amin’ny Masina Indrindra sy ny varavaran’ny+ tempoly, izay samy volamena koa.

Fanamarihana