2 Tantara 36:1-23

36  Ary nalain’ny vahoaka i Joahaza+ zanak’i Josia, ka nataony mpanjaka handimby an-drainy, tany Jerosalema.+  Telo amby roapolo taona i Joahaza tamin’izy nanomboka nanjaka, ary telo volana no nanjakany tany Jerosalema.+  Nanala azy tao Jerosalema anefa ny mpanjakan’i Ejipta,+ ary nampandoa sazy an’ilay tany. Talenta volafotsy+ zato sy talenta volamena iray ilay sazy.  Ary nataon’i Neko+ mpanjakan’i+ Ejipta ho mpanjakan’ny Joda sy Jerosalema i Eliakima+ rahalahin’i Joahaza, ka novany hoe Joiakima ny anarany. Fa i Joahaza kosa nalainy ka nentiny tany Ejipta.+  Dimy amby roapolo taona i Joiakima+ tamin’izy nanomboka nanjaka, ary iraika ambin’ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema.+ Ary nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah Andriamaniny foana izy.+  Dia niakatra hamely azy i Nebokadnezara+ mpanjakan’i Babylona,+ mba hamatorana ny tongony amin’ny gadra varahina roa hitondrana azy any Babylona.+  Ary nentin’i Nebokadnezara+ tany Babylona ny fitaovana+ sasany tao an-tranon’i Jehovah, ka nataony tao an-dapany tany Babylona.+  Ary ny sisa amin’ny tantaran’i+ Joiakima sy ny zava-maharikoriko+ nataony ary ny laza ratsiny, dia efa voasoratra ao amin’ny Boky+ Momba ny Mpanjakan’ny Israely sy Joda. Ary i Joiakina+ zanany no nanjaka nandimby azy.  Valo ambin’ny folo taona i Joiakina+ tamin’izy nanomboka nanjaka, ary telo volana+ sy folo andro no nanjakany tany Jerosalema. Nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah foana izy.+ 10  Ary tamin’ny fiandohan’ny taona,+ dia naniraka ny mpanompony+ i Nebokadnezara Mpanjaka, ka nentina ho any aminy tany Babylona+ i Joiakina mbamin’ny zava-tsarobidy tao an-tranon’i Jehovah.+ Ary nataony mpanjakan’ny Joda sy Jerosalema i Zedekia+ rahalahin-drain’i Joiakina.+ 11  Iraika amby roapolo taona i Zedekia+ tamin’izy nanomboka nanjaka, ary iraika ambin’ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema.+ 12  Nanao izay ratsy+ teo imason’i Jehovah Andriamaniny foana izy, ary tsy mba nanetry tena+ teo anatrehan’i Jeremia+ mpaminany,+ izay niteny araka ny didin’i Jehovah. 13  Nikomy tamin’i Nebokadnezara Mpanjaka koa izy,+ nefa i Nebokadnezara efa nampianiana azy tamin’ny anaran’Andriamanitra.+ Ary nanamafy+ hatoka sy nanamafy+ fo foana i Zedekia, ka tsy niverina tamin’i Jehovah Andriamanitry ny Israely. 14  Ary na ny lehiben’ny mpisorona+ rehetra sy ny vahoaka aza, dia nivadika tamin’Andriamanitra, ka nanao ny zava-maharikoriko+ rehetra fanaon’ireo firenena. Koa nolotoin’izy ireo ny tranon’i Jehovah, izay nohamasininy tao Jerosalema.+ 15  Ary namerimberina nandefa iraka nitondra fampitandremana ho azy ireo i Jehovah Andriamanitry ny razany,+ satria nangoraka ny vahoakany+ sy ny fonenany+ izy. 16  Nataon’izy ireo ho fihomehezana+ foana anefa ny irak’Andriamanitra, ary nataony tsinontsinona ny tenin’Andriamanitra,+ sady nesoiny+ ny mpaminaniny, mandra-pihatran’ny fahatezeran’i+ Jehovah tamin’ny olony, ka tsy nisy fanafany intsony.+ 17  Koa nentin’Andriamanitra niakatra namely azy ireo ny mpanjakan’ny Kaldeanina,+ izay namono ny zatovon’izy ireo tamin’ny sabatra+ tao amin’ny toerana masina.+ Tsy nisy nananany antra, na ny tovolahy na ny virjiny, na ny antitra na ny osa.+ Natolotr’Andriamanitra teo an-tanany daholo ny zava-drehetra. 18  Ary nentiny daholo ny fitaovana+ tao an-tranon’Andriamanitra, na lehibe+ na kely, ary koa ny zava-tsarobidy+ notehirizina tao an-tranon’i Jehovah mbamin’ny zava-tsarobidin’ny mpanjaka+ sy ny andrianany, eny, nentiny tany Babylona daholo izany. 19  Dia nodorany ny tranon’Andriamanitra,+ ary noravany ny mandan’i+ Jerosalema. Nodoran’izy ireo koa ny tilikambo fonenana rehetra teo aminy, mbamin’ny zava-tsarobidiny rehetra,+ ka rava avokoa ny zava-drehetra.+ 20  Dia nentiny ho babo tany Babylona+ izay sisa tsy matin-tsabatra, ka nanjary nanompo azy+ sy ny taranany, mandra-pitondran’ny fanjakan’i Persa.+ 21  Izany dia mba hahatanteraka ny tenin’i Jehovah nolazain’i Jeremia,+ mandra-panonitr’ilay tany ny sabatany.+ Nitandrina sabata ilay tany nandritra ny andro rehetra tsy nisian’ny mponina teo aminy, mandra-pahatapitry ny fitopolo taona.+ 22  Ary tamin’ny taona voalohany nanjakan’i Kyrosy+ mpanjakan’i Persa,+ dia nentanin’i+ Jehovah i Kyrosy* mpanjakan’i Persa mba hahatanteraka ny tenin’i Jehovah+ nolazain’i Jeremia.+ Koa nanao izao antso avo izao nanerana ny fanjakany izy, sady nanao izany an-tsoratra:+ 23  “Izao no nolazain’i Kyrosy mpanjakan’i Persa:+ ‘Efa nanome ahy ny fanjakana rehetra eto an-tany i Jehovah Andriamanitry ny lanitra,+ ary izy no naniraka ahy hanorina trano ho azy any Jerosalema, any Joda.+ Koa na iza na iza manompo azy aminareo,+ dia homba azy anie i Jehovah Andriamaniny!+ Dia aoka izy hiakatra.’”+

Fanamarihana

Na: “ny fanahin’i Kyrosy.”