2 Tantara 35:1-27

35  Ary nankalaza Paska+ ho an’i Jehovah tao Jerosalema i Josia.+ Dia novonoina ny biby atao sorona amin’ny Paska,+ tamin’ny andro fahefatra ambin’ny folon’ny+ volana voalohany.+  Koa napetrak’i Josia tamin’ny toerana tokony hiandraiketany+ avy ny mpisorona, ka nampahereziny+ hanao ny fanompoana tao an-tranon’i Jehovah.+  Ary hoy izy tamin’ireo Levita izay mpampianatra+ ny Israely rehetra, dia ireo masina amin’i Jehovah: “Ataovy ao amin’ilay trano+ naorin’i Solomona zanak’i Davida mpanjakan’ny Israely ilay Vata masina.+ Tsy ho enta-mavesatra eo an-tsorokareo intsony izy io.+ Ary ankehitriny, dia manompoa+ an’i Jehovah Andriamanitrareo sy ny Israely olony.  Samia ianareo miomana araka ny fianakaviambenareo+ avy, araka ny fizarana+ misy anareo, mifanaraka amin’izay nosoratan’i Davida+ mpanjakan’ny Israely sy Solomona+ zanany.  Ary mijoroa+ ao amin’ny toerana masina araka ny sokajy misy ny fianakaviambenareo, mba hanompoanareo ny vahoaka rahalahinareo, araka ny fizarana misy ny fianakaviamben’ny+ Levita.+  Dia vonoy ny biby atao sorona amin’ny Paska,+ ary hamasino+ ny tenanareo ka manaova fiomanana hanompoana ny rahalahinareo, mba hanarahanareo ny tenin’i Jehovah nomeny tamin’ny alalan’i Mosesy.”+  Ary i Josia nanome ondrilahy kely sy osilahy kely telo alina ho an’ny vahoaka, mba hatao sorona amin’ny Paska ho an’izay rehetra tonga teo. Nanome omby telo arivo koa izy.+ Avy tamin’ny fananan’ny mpanjaka avokoa ireo.+  Ny andriana+ kosa nanome fanomezana ho fanatitra an-tsitrapo, ho an’ny vahoaka+ sy ny mpisorona ary ny Levita. Ary i Hilkia+ sy Zakaria ary Jehiela, izay samy mpiandraikitra ny tao an-tranon’Andriamanitra, dia nanome ondry sy osy eninjato sy roa arivo hatao sorona amin’ny Paska, ary omby telonjato, ka natolony ny mpisorona izany.  Ary i Konania mbamin’i Semaia sy Netanela rahalahiny, sy Hasabia sy Jeiela ary Jozabada, izay samy mpiadidy teo amin’ny Levita, dia nanome ondry sy osy dimy arivo ho an’ny Levita mba hatao sorona amin’ny Paska. Nanome omby dimanjato koa izy ireo. 10  Dia natao ny fanomanana,+ ka samy nijoro+ teo amin’ny toerany avy+ ny mpisorona, ary ny Levita kosa teo amin’ny fizarana+ nisy azy avy, araka ny didin’ny mpanjaka.+ 11  Dia novonoina ny biby atao sorona amin’ny Paska.+ Ary ny mpisorona+ dia namafy+ ny ra noraisiny avy teny an-tanan’ny Levita, fa ny Levita kosa nanendaka ny hoditr’ireo biby.+ 12  Nomanin’ny Levita koa ny fanatitra dorana homena ny vahoaka araka ny sokajy+ misy ny fianakaviambeny+ avy, mba hatolotra+ ho an’i Jehovah araka izay voasoratra ao amin’ny bokin’i Mosesy.+ Toy izany koa no nataon’izy ireo tamin’ny omby. 13  Ary ny fanatitra atao amin’ny Paska+ dia natsatsik’izy ireo tamin’ny afo,+ araka ny fanao. Ny zavatra efa nohamasinina kosa nandrahoin’izy ireo+ tao anaty vilany sy vilanibe ary vilany talesaka, ka nateriny haingana teny amin’ny olona rehetra.+ 14  Nanomana ny Paska ho an’ny tenany sy ho an’ny mpisorona+ koa ny Levita avy eo, satria ny mpisorona taranak’i Arona mbola sahirana nanolotra ny fanatitra dorana+ sy ny tavin’ireo+ sorona, mandra-pahalin’ny andro. Koa ny Levita no nanomana+ ny Paska ho an’ny tenany sy ho an’ny mpisorona taranak’i Arona. 15  Teo amin’ny toerany avy ny mpihira+ taranak’i Asafa,+ araka ny nandidian’i Davida+ sy Asafa+ sy Hemana+ ary Jedotona+ mpahita+ fahitana ho an’ny mpanjaka, ary teny amin’ny vavahady samy hafa+ kosa ireo mpiandry vavahady.+ Tsy voatery niala tamin’ny fanompoana nataony izy ireo, satria ny Levita rahalahiny no nanomana+ ny Paska ho azy ireo. 16  Dia voalamina tamin’izay andro izay daholo ny fanompoana an’i Jehovah, mba hankalazana ny Paska+ sy hanolorana ny fanatitra dorana eo amin’ny alitaran’i Jehovah, araka ny nandidian’i Josia Mpanjaka.+ 17  Tamin’izay fotoana izay, dia nankalaza ny Paska+ sy ny fetin’ny mofo tsy misy lalivay, nandritra ny fito andro,+ ny zanak’Israely tonga teo. 18  Mbola tsy nisy Paska nankalazaina toy izany teo amin’ny Israely, hatramin’ny andron’i Samoela mpaminany.+ Ary mbola tsy nisy mihitsy mpanjakan’ny+ Israely nankalaza Paska toy izany, eny, toy izay nankalazain’i Josia sy ny mpisorona sy ny Levita mbamin’ny Joda sy ny Israely rehetra tonga teo ary ny mponin’i Jerosalema. 19  Tamin’ny taona fahavalo ambin’ny folo nanjakan’i Josia no nankalazana izany Paska izany.+ 20  Taorian’izany rehetra izany, rehefa vitan’i Josia ny fikarakarana ny trano, dia niakatra hiady tany Karkemisy+ teo amoron’i Eofrata, i Neko+ mpanjakan’i Ejipta.+ Ary nivoaka hifanandrina taminy+ i Josia.+ 21  Koa nandefa iraka nankany amin’i Josia i Neko, nanao hoe: “Misy zavatra iombonako aminao angaha moa, ry mpanjakan’ny Joda? Tsy hiady aminao no nahatongavako androany, fa hiady amin’ny fahavalo hafa izay asain’Andriamanitra hampihorohoroiko. Koa aza manao an’izao ianao, noho ny amin’Andriamanitra izay momba ahy, sao hahita loza ianao, ary sao haringany.”+ 22  Tsy nety niverin-dalana anefa i Josia,+ fa mody nanao olon-kafa+ izy mba hiady taminy. Tsy nihaino ny teny nampilazain’Andriamanitra an’i Neko+ izy, ka tonga hiady teo amin’ny lemak’i* Megido.+ 23  Ary voatifitry ny mpandefa zana-tsipìka+ i Josia Mpanjaka, ka niteny tamin’ny mpanompony hoe: “Ampidino aho, fa maratra mafy.”+ 24  Koa nampidinin’ny mpanompony avy teo amin’ny kalesy izy, ka nampitaingenin’izy ireo ny kalesin’adiny faharoa, ary nentiny nankany Jerosalema.+ Dia maty+ i Josia ka nalevina tao amin’ny fasan-drazany.+ Ary nisaona+ azy daholo ny Joda sy Jerosalema. 25  Dia nanao hira fisaonana+ momba an’i Josia i Jeremia.+ Ary mbola resahin’ny mpihira rehetra lahy sy vavy+ ao amin’ny hira fisaonana i Josia, mandraka androany. Koa nataon’izy ireo fanao teo amin’ny Israely ny fihirana ireny hira ireny, ary nosoratana ho anisan’ny hira fisaonana ireny.+ 26  Ary ny sisa amin’ny tantaran’i+ Josia, sy ny hatsaram-panahy feno fitiavana+ nasehony araka izay voasoratra ao amin’ny lalàn’i+ Jehovah, 27  eny, ny tantarany, na ny voalohany na ny farany,+ dia efa voasoratra ao amin’ny Boky+ Momba ny Mpanjakan’ny Israely sy Joda.

Fanamarihana

A.b.t.: “lohasaha lemak’i.”