2 Tantara 33:1-25

33  Roa ambin’ny folo taona i Manase+ tamin’izy nanomboka nanjaka, ary dimy amby dimampolo taona no nanjakany tany Jerosalema.+  Ary nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah izy.+ Zava-maharikoriko+ fanaon’ireo firenena noroahin’i Jehovah tsy ho eo anatrehan’ny zanak’Israely, no nataony.+  Dia naoriny indray ireo toerana avo+ efa noravan’i Hezekia rainy.+ Ary nanorina alitara+ ho an’ireo Bala+ sy nanao tsato-kazo masina+ izy. Dia niankohoka+ teo anatrehan’izay rehetra eny amin’ny lanitra+ izy, ka nanompo an’ireny.+  Nanorina alitara+ tao an-tranon’i Jehovah koa izy, nefa efa nilaza momba io trano io i Jehovah hoe: “Ho ao Jerosalema mandritra ny fotoana tsy voafetra ny anarako.”+  Ary nanorina alitara ho an’izay rehetra eny amin’ny lanitra+ izy, teo amin’ny tokotany+ roa ivelan’ny tranon’i Jehovah.+  Ary nandoro* ny zanany tao anaty afo+ teo amin’ny lohasahan’ny taranak’i Hinoma+ izy, sady nampiasa herin’ny maizina+ sy nanao sikidy+ sy nilalao ody,+ ary nampiasa mpamoha angatra+ sy mpilaza ny hoavy.+ Nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah izy mba hampahatezitra azy, ary be tokoa ny ratsy vitany.+  Ary ilay sary sokitra nataony,+ dia napetrany tao an-tranon’Andriamanitra,+ nefa efa nilaza toy izao momba io trano io Andriamanitra, tamin’i Davida sy Solomona zanany: “Ato amin’ity trano ity sy eto Jerosalema, izay nofidiko+ teo amin’ny foko rehetran’ny Israely, no hametrahako ny anarako+ mandritra ny fotoana tsy voafetra.+  Ary ny tongotry ny Israely dia tsy avelako intsony hiala eo amin’ny tany nomeko+ ny razany,+ raha tandreman’izy ireo tsara izay rehetra nandidiako+ azy tamin’ny alalan’i Mosesy,+ dia ny lalàna+ rehetra sy ny fitsipika+ ary ny didim-pitsarana.”+  Ary notaomin’i Manase+ foana ny Joda+ sy ny mponin’i Jerosalema, mba hanao ratsy+ mihoatra noho izay nataon’ireo firenena naringan’i Jehovah tsy ho eo anatrehan’ny zanak’Israely.+ 10  Ary niteny tamin’i Manase sy ny vahoakany foana i Jehovah, nefa tsy nihaino izy ireo.+ 11  Farany, dia nentin’i Jehovah hanafika azy ireo+ ny lehiben’ny tafiky ny mpanjakan’i Asyria.+ Koa nosamborin’izy ireo tany an-tsefatsefaky ny harambato+ i Manase, ka nasiany gadra+ varahina roa ny tongony, ary nentiny tany Babylona izy. 12  Koa raha vao azom-pahoriana izy,+ dia niezaka nampitony an’i Jehovah Andriamaniny,+ ka tena nanetry tena+ tokoa teo anatrehan’ilay Andriamanitry ny razany. 13  Ary tsy nitsahatra nivavaka tamin’Andriamanitra izy. Dia nanaiky ny fiangaviany+ Andriamanitra, ka nihaino ny fitalahoany famindram-po, ary nampody azy tamin’ny fanjakany tany Jerosalema.+ Dia fantatr’i Manase fa i Jehovah no tena Andriamanitra.+ 14  Taorian’izay, dia nanorina manda ivelany+ ho an’ny Tanànan’i Davida+ izy, nanomboka teo andrefan’i Gihona+ izay teo amin’ny lohasaha falehan-driaka, ka hatrany amin’ny Vavahadin-trondro.+ Ary nataony nihodidina hatrany Ofela+ ilay manda, sady nataony avo be. Dia nametrahany lehiben’ny tafika tany amin’ny tanàna voaro mafy rehetran’ny Joda.+ 15  Ary nesoriny tao an-tranon’i Jehovah ireo andriamani-kafa+ sy ilay sampy,+ ary nesoriny koa ny alitara+ rehetra naoriny teo an-tendrombohitra nisy ny tranon’i Jehovah sy tao Jerosalema, ka nasainy nariana tany ivelan’ny tanàna avokoa. 16  Dia naoriny indray ny alitaran’i Jehovah,+ ka teo ambonin’izy io no nanaovany sorona iombonana+ sy sorona fisaorana.+ Ary nampirisika ny Joda hanompo an’i Jehovah Andriamanitry ny Israely izy.+ 17  Mbola nanao sorona teny amin’ny toerana avo+ ihany anefa ny olona, saingy ho an’i Jehovah Andriamaniny. 18  Ary ny sisa amin’ny tantaran’i Manase sy ny vavaka+ nataony tamin’Andriamaniny ary ny tenin’ireo mpahita+ izay niresaka taminy tamin’ny anaran’i Jehovah Andriamanitry ny Israely, dia efa voarakitra ao amin’ny tantaran’ny mpanjakan’ny Israely.+ 19  Ary ny vavak’i+ Manase sy ny nihainoana ny fitalahoany,+ ary koa ny fahotany+ rehetra sy ny nivadihany tamin’Andriamanitra,+ mbamin’izay faritra nasiany toerana avo+ sy tsato-kazo masina+ ary ny sary sokitra,+ tamin’izy mbola tsy nanetry tena,+ dia efa voasoratra ao amin’ny tenin’ireo mpahita fahitana ho an’i Manase. 20  Farany, dia nodimandry any amin’ny razany i Manase,+ ka nalevina+ tany amin’izay nisy ny tranony. Ary i Amona+ zanany no nanjaka nandimby azy. 21  Roa amby roapolo taona i Amona+ tamin’izy nanomboka nanjaka, ary roa taona no nanjakany tany Jerosalema.+ 22  Ary nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah izy,+ toy ny nataon’i Manase rainy.+ Dia nanao sorona+ ho an’ny sary sokitra+ rehetra nataon’i Manase+ rainy izy, sady nanompo an’ireny.+ 23  Ary tsy nanetry tena+ noho ny amin’i Jehovah i Amona, tsy mba tahaka an’i Manase rainy,+ fa izy aza no vao mainka nampitombo heloka.+ 24  Farany, dia niray tetika+ hamely azy ny mpanompony, ka namono azy ho faty tao an-tranony ihany.+ 25  Novonoin’ny+ vahoaka anefa izay rehetra niray tetika+ namono an’i Amona Mpanjaka,+ ary i Josia+ zanany no nataon’izy ireo+ mpanjaka nandimby azy.

Fanamarihana

A.b.t.: “nampandalo.”