2 Tantara 32:1-33

32  Taorian’izany fisehoan-javatra sy tsy fivadihana+ izany, dia tonga hanafika ny tanin’i Joda i Sankeriba+ mpanjakan’i Asyria.+ Nitoby hamely an’ireo tanàna voaro mafy+ koa izy, ary nikasa hanagorobaka manda mba hakana ireo tanàna.  Rehefa hitan’i Hezekia fa tapa-kevitra+ ny hiady tamin’i Jerosalema i Sankeriba,  dia nanapa-kevitra izy sy ny andrianany+ ary ireo lehilahy maheriny fa hotampenana ireo loharano tany ivelan’ny tanàna.+ Dia nampian’izy ireo izy.  Koa olona maro no tafavory, ka nanampina ny loharano rehetra sy ny rano+ nikoriana namakivaky an’ilay tany. Hoy mantsy izy ireo: “Fa nahoana no avela hahita rano be ny mpanjakan’i Asyria rehefa tonga?”  Nisikina herim-po koa i Hezekia ka naoriny daholo izay manda rava,+ ary nasiany tilikambo+ teny amboniny. Nasiany manda hafa+ koa teny ivelany, ary namboariny ny simba tamin’ilay Dongon-tany+ teo amin’ny Tanànan’i Davida. Nanao lefom-pohy+ be dia be sy ampinga+ koa izy.  Ary nanendry mpitari-tafika+ hifehy ny vahoaka izy, ka namory azy ireo teny an-tany malalaka+ teo akaikin’ny vavahadin’ny tanàna. Dia nampahery+ an’ireo izy ka niteny hoe:  “Mahereza sy matanjaha!+ Aza matahotra+ na mihorohoro+ noho ny amin’ny mpanjakan’i Asyria+ sy ny olona rehetra miaraka aminy,+ fa ny momba antsika dia betsaka noho ny momba azy.  Sandry nofo+ no momba azy, fa i Jehovah Andriamanitsika kosa no momba antsika hanampy antsika+ sy hiady ho antsika.”+ Dia nankahery ny vahoaka ny tenin’i Hezekia mpanjakan’ny Joda.+  Taorian’izay, raha mbola tany Lakisy+ i Sankeriba+ mpanjakan’i Asyria sy ny tafi-panjakany manontolo,+ dia naniraka ny mpanompony ho any Jerosalema izy mba hilaza toy izao tamin’i Hezekia mpanjakan’ny Joda sy ny Jodianina rehetra tao Jerosalema: 10  “Izao no nolazain’i Sankeriba mpanjakan’i Asyria:+ ‘Fa miantehitra amin’inona ianareo no dia mipetraka milamindamina eto Jerosalema nefa misy manao fahirano?+ 11  Tsy mba hamitahana+ anareo ho fatin’ny mosary sy ny hetaheta ve no ilazan’i Hezekia+ hoe: “I Jehovah Andriamanitsika no hamonjy antsika eo am-pelatanan’ny mpanjakan’i Asyria”?+ 12  Tsy i Hezekia ihany ve no nanaisotra ireo toerana avony+ sy alitarany,+ ka niteny tamin’ny Joda sy Jerosalema hoe: “Eo anoloan’ny alitara+ iray ihany ianareo no tokony hiankohoka,+ ary eo ihany no tokony hanolotra setroka ho sorona”?+ 13  Tsy fantatrareo angaha ny zavatra efa nataoko sy nataon’ny razako tamin’ny mponina rehetra manodidina?+ Angaha ny andriamanitr’ireo+ firenena nisy nahavonjy ny taniny tsy ho azon’ny tanako? 14  Iza tamin’ny andriamanitr’ireny firenena naringan’ny razako ireny, no nahavonjy ny vahoakany tsy ho azon’ny tanako? Dia hahavonjy anareo tsy ho azon’ny tanako ve ny Andriamanitrareo?+ 15  Aza avela hanambaka+ na hamitaka+ anareo toy izao i Hezekia ary aza mino azy, fa mbola tsy nisy andriamanitry ny firenena na fanjakana nahavonjy ny vahoakany tsy ho azon’ny tanako sy ny tanan’ny razako. Koa izay Andriamanitrareo indray ve no hahavonjy anareo tsy ho azon’ny tanako?’”+ 16  Ary vao mainka ny mpanompon’i Sankeriba naniratsira an’i Jehovah Andriamanitra+ sy Hezekia mpanompony. 17  Nanoratra taratasy+ koa izy mba hanalana baraka an’i Jehovah Andriamanitry ny Israely+ sy haniratsirana azy, nanao hoe: “Tsy hahavonjy ny vahoakany tsy ho azon’ny tanako ny Andriamanitr’i Hezekia, tahaka ny andriamanitr’ireo+ firenena manodidina, izay tsy nahavonjy ny vahoakany tsy ho azon’ny tanako.”+ 18  Ary niteny mafy+ izy ireo+ ka nanao fitenin’ny Jiosy+ tamin’ny mponin’i Jerosalema izay teny ambony manda, mba hampitahotra+ sy hampisahotaka azy, ka hahafahan’izy ireo hamabo ilay tanàna. 19  Ary mbola naniratsira+ an’ilay Andriamanitr’i Jerosalema+ ihany izy ireo, toy ny nataony tamin’ny andriamanitr’ireo firenena teto an-tany izay asa tanan’olona ihany.+ 20  Nivavaka momba izany+ foana anefa i Hezekia+ Mpanjaka sy Isaia+ mpaminany+ zanak’i Amoza,+ sady niantso vonjy tamin’ny lanitra.+ 21  Dia naniraka anjely+ i Jehovah ka novonoiny daholo ny lehilahy matanjaka sy mahery fo,+ mbamin’ny mpitarika sy ny lehiben’ny miaramila tao an-tobin’ny mpanjakan’i Asyria.+ Koa nody tamin-kenatra tany amin’ny taniny ny mpanjakan’i Asyria. Ary nony niditra tao an-tranon’ny andriamaniny izy, dia nisy zanany naterany namono azy tamin’ny sabatra.+ 22  Koa novonjen’i Jehovah i Hezekia sy ny mponin’i Jerosalema, mba tsy ho azon’ny tanan’i Sankeriba mpanjakan’i Asyria+ sy ny olon-kafa rehetra. Ary nataony nandry feizay teo anivon’ny fahavalony rehetra nanodidina izy ireo.+ 23  Ary maro no nitondra fanomezana+ ho an’i Jehovah tany Jerosalema, sy zava-tsarobidy ho an’i Hezekia mpanjakan’ny Joda.+ Dia nisandratra+ teo imason’ny firenena rehetra i Hezekia taorian’izay. 24  Tamin’izany andro izany, dia narary efa ho faty i Hezekia,+ ka nivavaka+ tamin’i Jehovah. Koa niresaka tamin’i Hezekia Izy,+ ka nanome azy fambara.+ 25  Tsy mba namaly ny soa natao taminy anefa i Hezekia,+ satria nanjary nirehareha+ ny fony. Koa tezitra+ taminy sy tamin’ny Joda sy Jerosalema Andriamanitra. 26  Nanetry tena+ anefa i Hezekia ka nibebaka tamin’ny fireharehan’ny fony, dia izy sy ny mponin’i Jerosalema. Koa tsy nihatra tamin’izy ireo tamin’ny andron’i Hezekia ny fahatezeran’i Jehovah.+ 27  Dia nanjary nanan-karem-be sy nahazo voninahitra be+ i Hezekia. Ary nanao trano fitehirizana izy hametrahany volafotsy sy volamena+ sy vatosoa+ sy menaka balsama+ sy ampinga+ ary zava-tsarobidy maro isan-karazany.+ 28  Nanao trano fitehirizam-bokatra+ koa izy hasiana varimbazaha sy divay vaovao+ ary menaka. Ary nanao tranom-biby+ izy, ho an’ny biby isan-karazany sy ny ondry aman’osy. 29  Nahazo tanàna maro koa izy, ary koa andian’ondry+ sy andian’omby+ be dia be. Fa nomen’Andriamanitra fananana be dia be izy.+ 30  I Hezekia no nanampina+ ny loharano+ ambony tao Gihona,+ sy namily ny rano hidina niankandrefana nankany amin’ny Tanànan’i Davida.+ Ary nahomby foana izy tamin’izay rehetra nataony.+ 31  Rehefa tonga tao aminy+ ny mpitondra teny nirahin’ny andrianan’i Babylona+ mba hanontany azy momba ilay fambara+ niseho tao amin’ny taniny, dia niala taminy Andriamanitra,+ mba hizahan-toetra azy+ sy hahafantarana izay rehetra tao am-pony.+ 32  Ary ny sisa amin’ny tantaran’i+ Hezekia sy ny hatsaram-panahy feno fitiavana nasehony,+ dia efa voasoratra ao amin’ny fahitan’i Isaia mpaminany zanak’i Amoza,+ ao amin’ny Boky+ Momba ny Mpanjakan’ny Joda sy Israely. 33  Farany, dia nodimandry any amin’ny razany+ i Hezekia, ka nalevina teo amin’ny fiakarana mankany amin’ny fasan’ny taranak’i Davida.+ Ary nanome voninahitra azy ny Joda rehetra sy ny mponin’i Jerosalema tamin’izy maty.+ Ary i Manase+ zanany no nanjaka nandimby azy.

Fanamarihana