2 Tantara 27:1-9

27  Dimy amby roapolo taona i Jotama+ tamin’izy nanomboka nanjaka, ary enina ambin’ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Jerosa,+ zanak’i Zadoka.  Ary nanao izay mahitsy teo imason’i Jehovah foana izy,+ toy izay rehetra nataon’i Ozia rainy,+ fa tsy nitsofotsofoka tao amin’ny tempolin’i Jehovah kosa.+ Mbola nanao ratsy ihany anefa ny vahoaka.+  Ary i Jotama no nanorina ny vavahady ambony+ tamin’ny tranon’i Jehovah. Nanao fanorenana be dia be teo amin’ny mandan’i Ofela+ koa izy.  Dia nanorina tanàna+ tany amin’ny faritra be tendrombohitr’i Joda+ izy, ary nanorina toerana voaro mafy+ sy tilikambo+ tany an’ala.+  Ary niady tamin’ny mpanjakan’ny taranak’i Amona+ izy, ka naharesy azy. Koa nanome azy an’ireto ny taranak’i Amona tamin’iny taona iny: Talenta volafotsy zato, sy varimbazaha+ iray alina kora,+ ary vary orza+ iray alina kora.* Toy izany koa no naloan’izy ireo taminy, tamin’ny taona faharoa sy fahatelo nanaraka.+  Koa nihanahery foana i Jotama, satria nanao izay mahitsy teo imason’i Jehovah Andriamaniny.+  Ary ny sisa amin’ny tantaran’i Jotama+ sy ny ady rehetra nataony ary ny zava-bitany rehetra, dia efa voasoratra ao amin’ny Boky+ Momba ny Mpanjakan’ny Israely sy Joda.  Dimy amby roapolo taona izy tamin’izy nanomboka nanjaka, ary enina ambin’ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema.+  Farany dia nodimandry any amin’ny razany+ i Jotama, ka nalevina tao amin’ny Tanànan’i Davida.+ Ary i Ahaza+ zanany no nanjaka nandimby azy.

Fanamarihana

1 kora = 220 litatra.