2 Tantara 26:1-23

26  Dia nalain’ny mponin’i+ Joda rehetra i Ozia,+ izay enina ambin’ny folo taona, ka nataony+ mpanjaka handimby an’i Amazia rainy.+  Izy no nanorina indray an’i Elota+ ka nampody azy tamin’ny Joda, rehefa nodimandry any amin’ny razany ny mpanjaka.+  Enina ambin’ny folo taona i Ozia+ tamin’izy nanomboka nanjaka, ary roa amby dimampolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Jekolia+ avy any Jerosalema.  Ary nanao izay mahitsy teo imason’i Jehovah izy,+ toy izay rehetra nataon’i Amazia rainy.+  Dia niezaka nitady+ an’Andriamanitra foana izy tamin’ny andron’i Zakaria, izay nampianatra azy hatahotra an’ilay tena Andriamanitra.+ Koa nataon’i Jehovah nahomby izy+ tamin’ny andro nitadiavany an’Andriamanitra.  Ary nivoaka niady tamin’ny Filistinina+ izy, ka nogorobahany ny mandan’i Gata+ sy ny mandan’i Jabne+ ary ny mandan’i Asdoda.+ Avy eo dia nanorina tanàna tany amin’ny faritr’i Asdoda+ sy tany amin’ny Filistinina izy.  Ary nampian’Andriamanitra+ foana izy rehefa niady tamin’ny Filistinina, sy tamin’ny Arabo+ nonina tao Gorabala, ary tamin’ny Meonita.+  Ary nandoa hetra+ tamin’i Ozia ny Amonita.+ Farany dia niely hatrany Ejipta ny lazany+ satria nahery indrindra izy.  Ary nanorina tilikambo+ tao Jerosalema i Ozia, teo akaikin’ny Vavahady An-jorony+ sy ny Vavahadin-dohasaha+ ary ny Kihon’ny Manda, ka nanamafy izany. 10  Nanorina tilikambo+ tany an-tany efitra koa izy, sady nihady lavaka maro fanangonan-drano, fa nanjary nanana biby fiompy maro be izy. Nanao toy izany koa izy tany Sefela+ sy teny amin’ny lembalemba. Ary nisy mpamboly sy mpikarakara tanimboaloboka teny an-tendrombohitra sy tany Karmela, satria tia fambolena i Ozia. 11  Ary nanana tafika mpiady i Ozia, dia miaramila nivoaka hiady izay notsinjaraina ho andiany,+ araka ny isa nosoratan’i+ Jeiela mpitan-tsoratra+ sy Mahaseia mpiadidy lefitra teo ambany fifehezan’i+ Hanania, izay anisan’ny andriana+ teo amin’ny fanjakana. 12  Koa eninjato sy roa arivo ny isan’ny lehilahy rehetra lohan’ny fianakaviambe,+ ary lehilahy matanjaka+ sy mahery fo+ izy ireo. 13  Teo ambany fifehezan’izy ireo, dia nisy miaramila dimanjato sy fito arivo sy telo hetsy, izay lehilahy mpiady tao amin’ny tafika mahery, mba hanampy ny mpanjaka hiady tamin’ny fahavalo.+ 14  Ary ireto avy no nataon’i Ozia vonona foana ho an’ilay tafika manontolo: Ampinga+ sy lefona+ sy fiarovan-doha+ sy akanjo mifono vy+ sy tsipìka+ ary vatom-pilotra.+ 15  Nampanamboatra fitaovam-piadiana noforonin’ny lehilahy mahay koa izy tao Jerosalema, mba hapetraka teny amin’ny tilikambo+ sy teny an-joron’ny manda, ka handefasana zana-tsipìka sy vatobe. Koa niely hatrany lavitra be ny lazany,+ satria nahazo fanampiana tamin’ny fomba mahagaga izy mandra-pahatongany ho mahery tokoa. 16  Raha vao nahery anefa izy, dia nirehareha+ ny fony, ka nitondra fahavoazana ho an’ny tenany izany.+ Koa nivadika tamin’i Jehovah Andriamaniny izy, ka niditra tao amin’ny tempolin’i Jehovah mba handoro emboka manitra teo amin’ny alitaran’ny emboka manitra.+ 17  Dia niditra nanaraka azy avy hatrany i Azaria mpisorona mbamin’ny mpisoron’i Jehovah valopolo lahy, izay lehilahy mahery fo avokoa. 18  Koa nanohitra an’i Ozia Mpanjaka+ izy ireo, ka niteny taminy hoe: “Tsy anjaranao,+ ry Ozia, ny mandoro emboka manitra ho an’i Jehovah, fa anjaran’ny mpisorona taranak’i Arona ihany,+ izay efa nohamasinina. Mivoaha ato amin’ity toerana masina ity! Fa nivadika tamin’Andriamanitra ianao, ary tsy hahazoanao voninahitra+ avy amin’i Jehovah Andriamanitra izany.” 19  Tezitra mafy+ anefa i Ozia, ary nisy fitaovana fandoroana emboka manitra teny an-tanany.+ Raha iny izy mbola tezitra tamin’ny mpisorona iny, dia nisy habokana+ nipoitra+ teo amin’ny handriny, tamin’izy teo anatrehan’ny mpisorona teo akaikin’ny alitaran’ny emboka manitra, tao an-tranon’i Jehovah. 20  Rehefa nitodika nijery azy i Azaria lehiben’ny mpisorona mbamin’ny mpisorona rehetra, dia hitan’izy ireo fa boka ny handriny!+ Koa nikoropaka nandroaka azy izy ireo, ary izy koa aza nivoaka haingana, satria i Jehovah efa namely azy.+ 21  Dia boka mandra-pahafatiny i Ozia+ Mpanjaka, ka nipetraka tao amin’ny trano iray fa tsy afaka namita ny andraikiny satria boka.+ Tsy nahazo niditra tao an-tranon’i Jehovah intsony koa izy, ary i Jotama zanany no niandraikitra ny tranon’ny mpanjaka, ka nitsara ny vahoaka. 22  Ary ny sisa amin’ny tantaran’i Ozia,+ na ny voalohany na ny farany, dia efa nosoratan’i Isaia+ mpaminany zanak’i Amoza.+ 23  Farany, dia nodimandry any amin’ny razany i Ozia. Ary nalevina any amin’ny razany izy, saingy tsy tao amin’ny fasan’ny mpanjaka+ fa teo amin’ny saha teo ivelany, satria nilaza ny olona hoe: “Boka izy.” Ary i Jotama+ zanany no nanjaka nandimby azy.

Fanamarihana