2 Tantara 2:1-18

2  Dia nanome baiko i Solomona fa hatomboka ny fanorenana trano+ ho an’ny anaran’i Jehovah+ sy trano ho an’ny mpanjaka.+  Koa nanisa olona fito alina izy ho mpitondra entana, ary valo alina ho mpipai-bato eny an-tendrombohitra,+ ary eninjato sy telo arivo ho mpiandraikitra an’ireo.+  Ary nandefa iraka tany amin’i Hirama+ mpanjakan’i Tyro i Solomona, ka nanao hoe: “Efa nifampiraharaha tamin’i Davida+ raiko ianao, ka nandefa hazo sedera hanorenany trano hipetrahana.  Hanorina trano ho an’ny anaran’i+ Jehovah Andriamanitro aho,+ mba hohamasiniko+ ho azy, sy handoroana emboka manitra+ eo anatrehany miaraka amin’ny mofo+ mifanaingina izay eo mandrakariva, ary mba hanaterana fanatitra dorana amin’ny maraina sy ny takariva,+ rehefa sabata+ sy tsinam-bolana+ ary amin’ny fotoanan’ny fety+ ho an’i Jehovah Andriamanitray. Hataon’ny Israely mandritra ny fotoana tsy voafetra+ izany.  Ary lehibe ny trano hataoko,+ satria lehibe noho ny andriamanitra rehetra ny Andriamanitray.+  Iza anefa no hanana hery hanorenana trano ho azy?+ Ny lanitra, ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby azy,+ koa zinona moa aho+ no hanorina trano ho azy? Trano hanolorana setroka ho sorona eo anatrehany+ ihany no azoko atao.  Koa andefaso olona mahay aho, dia olona havanana amin’ny asa momba ny volamena, volafotsy, varahina,+ vy, volonondry nolokoana volomparasy somary mena, kofehy mena antitra, kofehy manga, nefa koa havanana amin’ny asa sokitra. Izy no hanampy an’ireo olona mahay efa atỳ amiko atỳ amin’ny tanin’i Joda sy eto Jerosalema, dia ireo notendren’i Davida raiko.+  Ary andefaso hazo sedera+ sy zenevrie+ sy algoma+ avy any Libanona+ koa aho, fa fantatro fa havanana amin’ny fikapana ny hazon’i Libanona ny mpanomponao+—ary hiaraka amin’ny mpanomponao ny mpanompoko,—  mba hanomanana hazo be dia be ho ahy, satria lehibe ilay trano haoriko ka hampitolagaga. 10  Ary varimbazaha roa alina kora,+ sy vary orza roa alina kora, sy divay+ roa alina bata, ary menaka roa alina bata no homeko ho sakafon’ny mpanomponao izay manangona sy mikapa hazo.” 11  Dia hoy i Hirama mpanjakan’i Tyro+ tao amin’ny taratasy nalefany ho an’i Solomona: “Tian’i Jehovah+ ny vahoakany, ka nataony mpanjakan’izy ireo ianao.”+ 12  Ary hoy koa i Hirama: “Hisaorana anie i Jehovah Andriamanitry ny Israely,+ ilay nanao ny lanitra sy ny tany,+ noho ny nanomezany an’i Davida Mpanjaka, zanaka hendry sy malina ary mahira-tsaina,+ izay hanao trano ho an’i Jehovah sy trano ho an’ny fanjakany!+ 13  Koa halefako any aminao ny olona iray mahay sy mahira-tsaina, dia i Hiram-aby,+ 14  zanakalahin’ny vehivavy iray taranak’i Dana, fa ny rainy kosa avy any Tyro. Havanana izy amin’ny asa momba ny volamena, volafotsy, varahina,+ vy, vato,+ hazo, volonondry volomparasy somary mena,+ kofehy manga,+ lamba tena tsara,+ kofehy mena antitra,+ nefa koa havanana amin’ny fanaovana sokitra+ isan-karazany sy ny famoronan-javatra+ isan-karazany izay ampanaovina azy. Hiara-miasa izy sy ireo olona mahay eo aminao, mbamin’ireo olona mahay notendren’ny rainao, dia i Davida tompoko. 15  Koa aoka ny tompoko handefa ny varimbazaha sy ny vary orza sy ny menaka ary ny divay izay efa nampanantenainy ny mpanompony.+ 16  Izahay kosa hikapa hazo+ avy any Libanona, araka izay ilainao,+ ka hanatitra izany any aminao. Hataonay zahatra eny an-dranomasina+ izany mandra-pahatonga any Jopa,+ ary ianao no hampiakatra azy any Jerosalema.” 17  Ary nisain’i Solomona ny lehilahy vahiny rehetra nonina tao amin’ny tanin’ny Israely,+ taorian’ilay nanisan’i Davida rainy azy ireo.+ Eninjato sy telo arivo sy dimy alina sy iray hetsy ny isan’izy ireo. 18  Koa nataony mpitondra entana+ ny fito alina, ary mpipai-bato+ eny an-tendrombohitra ny valo alina, ary mpiandraikitra an’ireo olona niasa+ ny eninjato sy telo arivo.

Fanamarihana