2 Tantara 18:1-34

18  Ary nanjary nanana harena sy voninahitra be i Josafata.+ Nanao fifanarahana tamin’i Ahaba anefa izy, ka nalainy ho vadin-janany ny zanak’i Ahaba.+  Rehefa afaka taona vitsivitsy, dia nidina nankany amin’i Ahaba tany Samaria izy.+ Ary namono ondry+ sy omby be dia be ho sorona i Ahaba, noho ny amin’i Josafata sy ny olona niaraka taminy. Notaominy+ koa i Josafata hiakatra hanafika an’i Ramota-gileada.+  Dia hoy i Ahaba mpanjakan’ny Israely tamin’i Josafata mpanjakan’ny Joda: “Hiaraka amiko ho any Ramota-gileada ve ianao?”+ Ary hoy i Josafata: “Iray ihany izaho sy ianao, ary vahoakanao ihany ny vahoakako, ka hiaraka aminao ho any an’ady izahay.”+  Hoy anefa izy tamin’ny mpanjakan’ny Israely: “Mba anontanio+ ihany aloha izay tenin’i Jehovah, azafady.”  Koa novorin’ny mpanjakan’ny Israely ny mpaminany+ efajato lahy, ka hoy izy tamin’ireo: “Handeha hanafika an’i Ramota-gileada ve izahay, sa tsy handeha?”+ Dia hoy ireo: “Miakara, fa hatolotr’ilay tena Andriamanitra eo an-tanan’ny mpanjaka ilay tanàna.”  Hoy anefa i Josafata: “Tsy mbola misy mpaminanin’i Jehovah moa eto?+ Aleo izy no asaintsika manontany.”+  Dia hoy ny mpanjakan’ny Israely tamin’i Josafata:+ “Mbola misy lehilahy iray+ azo asaina manontany an’i Jehovah. Tena halako anefa izy+ satria hatrizay niainany dia tsy mba maminany zava-tsoa momba ahy mihitsy izy fa zava-dratsy foana.+ Tsy iza izany fa i Mikaia zanak’i Jimla.”+ Hoy anefa i Josafata: “Aza dia miteny toy izany, ry mpanjaka ô!”+  Koa niantso tandapa+ iray ny mpanjakan’ny Israely, ka nanao hoe: “Alaivo haingana i Mikaia zanak’i Jimla.”+  Ary samy nipetraka teo amin’ny seza fiandrianany sady samy nanao akanjom-boninahitra+ ny mpanjakan’ny Israely sy Josafata mpanjakan’ny Joda, teo amin’ilay famoloana teo amin’ny fidirana amin’ny vavahadin’i Samaria. Ary nanao toy ny fanaon’ny mpaminany teo anatrehan’izy roa lahy ny mpaminany rehetra.+ 10  Dia nanamboatra tandroka vy i Zedekia zanak’i Kenana,+ ka niteny hoe: “Izao no nolazain’i Jehovah:+ ‘Amin’ireto no hanotoanao ny Syrianina mandra-pandringanao azy tanteraka.’”+ 11  Ary naminany toy izany koa ny mpaminany hafa rehetra hoe: “Miakara any Ramota-gileada, ka mahazoa fandresena,+ fa hatolotr’i Jehovah eo an-tanan’ny mpanjaka tokoa ilay tanàna.”+ 12  Ary niteny tamin’i Mikaia ilay iraka nandeha niantso azy, ka nanao hoe: “Iray teny daholo ireo mpaminany ka samy nilaza zava-tsoa tamin’ny mpanjaka. Koa aoka re mba ho toy ny tenin’izy ireo koa ny teninao,+ azafady, ka mba milazà zava-tsoa e!”+ 13  Hoy anefa i Mikaia: “Raha mbola velona koa i Jehovah+ Andriamanitro, dia izay holazainy ihany no hambarako.”+ 14  Dia nankeo amin’ny mpanjaka izy, ary hoy ny mpanjaka taminy: “Handeha hiady amin’i Ramota-gileada ve izahay, ry Mikaia, sa tsy handeha?” Avy hatrany dia hoy i Mikaia: “Miakara, ary mahazoa fandresena, fa hatolotra eo an-tananareo izy ireo.”+ 15  Dia hoy ny mpanjaka: “Impiry aho no hampianiana+ anao mba tsy hilaza na inona na inona amiko amin’ny anaran’i Jehovah afa-tsy ny marina ihany?”+ 16  Koa hoy i Mikaia: “Ireny fa hitako miparitaka eny an-tendrombohitra, tahaka ny ondry tsy misy mpiandry, ny Israelita rehetra.+ Ary hoy i Jehovah: ‘Tsy manan-tompo ireo.+ Aoka izy samy hody soa aman-tsara any an-tranony.’”+ 17  Dia hoy ny mpanjakan’ny Israely tamin’i Josafata: “Tsy efa nilaza taminao moa aho hoe: ‘Tsy haminany zava-tsoa momba ahy izy, fa zava-dratsy ihany’?”+ 18  Ary hoy i Mikaia: “Henoy àry ny tenin’i Jehovah:+ Hitako i Jehovah mipetraka eo amin’ny seza fiandrianany,+ ary ny tafiky+ ny lanitra manontolo mitsangana eo ankavanany sy eo ankaviany.+ 19  Dia hoy i Jehovah: ‘Iza no hamitaka an’i Ahaba mpanjakan’ny Israely, mba hiakarany any Ramota-gileada ka hahalavo azy any?’ Dia nisy resaka nifanaovana, ka niteny toy izao ny anankiray, ary ny anankiray kosa niteny toy izao.+ 20  Farany, dia nisy fanahy+ iray niroso ka nitsangana teo anatrehan’i Jehovah, ary nanao hoe: ‘Izaho no hamitaka azy.’ Ary hoy i Jehovah taminy: ‘Amin’ny fomba ahoana?’+ 21  Dia hoy izy: ‘Handeha aho ka ho tonga fanahy mamitaka ao am-bavan’ny mpaminaniny rehetra.’+ Ary hoy Andriamanitra: ‘Ho voafitakao izy, ary hahomby tokoa ianao amin’izany.+ Mandehana àry, ka ataovy izany.’+ 22  Koa nasian’i Jehovah fanahy mamitaka tao am-bavan’ireto mpaminaninao ireto.+ Nilaza anefa i Jehovah fa loza no hanjo anao.”+ 23  Ary nanatona i Zedekia+ zanak’i Kenana,+ ka namely tehamaina+ an’i Mikaia,+ sady nanao hoe: “Taiza ny lalana nivoahan’ny fanahin’i Jehovah tamiko mba hiteny tamin’ialahy?”+ 24  Dia hoy i Mikaia: “Ho hitanao ny lalany amin’ny andro+ hidiranao ao amin’ny efitra anatiny indrindra mba hiafina ao.”+ 25  Koa hoy ny mpanjakan’ny Israely: “Ento i Mikaia, ka avereno any amin’i Amona lehiben’ny tanàna sy Joasy zanaky ny mpanjaka.+ 26  Dia ilazao izy ireo hoe: ‘Izao no nolazain’ny mpanjaka: “Ampidiro am-ponja+ ilehio, ka ataovy kely ny anjara mofo+ sy rano omena azy mandra-piveriko soa aman-tsara.”’”+ 27  Ary hoy i Mikaia: “Raha tafaverina soa aman-tsara ianao, dia tsy i Jehovah no niteny tamiko.”+ Ary hoy koa izy: “Renareo rehetra izany, rey olona!”+ 28  Dia niakatra nankany Ramota-gileada+ ny mpanjakan’ny Israely, sy Josafata mpanjakan’ny Joda. 29  Ary hoy ny mpanjakan’ny Israely tamin’i Josafata: “Mody hanao olon-kafa+ aho ka hirotsaka ao amin’ny ady, fa ianao kosa anaovy ny akanjom-boninahitrao.”+ Koa mody nanao olon-kafa tokoa ny mpanjakan’ny Israely. Dia nirotsaka tao amin’ilay ady izy ireo.+ 30  Ny mpanjakan’i Syria anefa efa nandidy ny lehiben’ny kalesiny, nanao hoe: “Aza miady amin’ny kely na amin’ny lehibe, fa amin’ny mpanjakan’ny Israely ihany.”+ 31  Raha vao hitan’ireo lehiben’ny kalesy i Josafata, dia hoy izy ireo anakampo: “Io mihitsy no mpanjakan’ny Israely.”+ Dia nivily izy ireo mba hiady taminy. Koa niantso vonjy+ i Josafata, ka nampian’i Jehovah.+ Dia nofitahin’Andriamanitra hiala teo aminy ireo.+ 32  Ary raha vao hitan’ireo lehiben’ny kalesy fa tsy ny mpanjakan’ny Israely izy, dia niverina avy hatrany ireo ka tsy nanaraka azy intsony.+ 33  Ary nisy lehilahy nandefalefa zana-tsipìka anjoanjo fotsiny, ka voany+ teo anelanelan’ny tapany samy hafa amin’ilay akanjo mifono vy ny mpanjakan’ny Israely. Koa hoy ny mpanjaka tamin’ny mpitondra kalesy:+ “Avilio ny kalesy, ka ento miala eto aho, fa maratra mafy.”+ 34  Nihamafy ny ady tamin’izay fotoana izay, ary voatery notohanana tao amin’ny kalesiny ny mpanjakan’ny Israely, mba ho afaka hitsangana foana hiatrika ny Syrianina mandra-paharivan’ny andro. Dia maty izy rehefa nilentika ny masoandro.+

Fanamarihana