2 Tantara 17:1-19

17  Ary nanjaka nandimby an’i Asa i Josafata+ zanany, ka nanamafy orina ny toerany teo amin’ny Israely.  Koa nametrahany tafika tany amin’ny tanàna voaro mafy rehetra tao Joda, ary nasiany toby miaramila koa tany amin’ny tanin’i Joda sy ireo tanànan’i Efraima izay nobaboin’i Asa rainy.+  Ary nomba an’i Josafata foana i Jehovah,+ satria nanao hoatran’izay nataon’i Davida razambeny+ izy. Tsy nitady an’ireo Bala mantsy izy,+  fa ny Andriamanitry ny rainy kosa no notadiaviny+ ary ny didiny no narahiny,+ ka tsy nanao toy izay nataon’ny Israely+ izy.  Koa nataon’i Jehovah mafy orina teo an-tanany ny fanjakana.+ Ary nanateran’ny Joda rehetra fanomezana+ foana i Josafata, ka nahazo harena sy voninahitra be.+  Nanjary nahery fo koa izy tamin’ny fanarahana ny lalan’i+ Jehovah, ka nesoriny mihitsy aza ireo toerana avo+ sy tsato-kazo masina+ tao Joda.  Tamin’ny taona fahatelo nanjakany, dia nampiantsoiny ireto andrianany ireto, mba hampianatra tao amin’ireo tanànan’i Joda: Ben-haila, Obadia, Zakaria, Netanela, ary Mikaia.  Niaraka tamin’ireo andriana ireto Levita ireto: Semaia, Netania, Zebadia, Asahela, Semiramota, Jonatana, Adonia, Tobia, ary Tob-adonia. Ary niaraka tamin’ireo koa i Elisama sy Jorama izay samy mpisorona.+  Dia nampianatra+ tao Joda izy ireo, sady nitondra ny boky misy ny lalàn’i+ Jehovah, ka nitety ny tanàna rehetran’ny Joda, ary nampianatra teo amin’ny vahoaka. 10  Ary nataon’i Jehovah raiki-tahotra+ ny fanjakana rehetra nanodidina ny Joda, ka tsy niady tamin’i Josafata.+ 11  Koa nisy Filistinina nitondra fanomezana+ ho an’i Josafata sady nandoa hetra+ taminy. Ary ny Arabo+ koa nitondra ondry aman’osy ho azy, dia ondrilahy fitonjato sy fito arivo, ary koa osilahy fitonjato sy fito arivo.+ 12  Nahomby hatrany i Josafata sady nihanalaza be.+ Ary nanorina toerana voaro mafy+ sy tanàna fitehirizana entana sy vokatra+ tao Joda izy. 13  Nisahana raharaha maro isan-karazany tao amin’ireo tanànan’i Joda koa izy. Ary nisy miaramila mpiady,+ izay natanjaka sy nahery fo,+ tao Jerosalema, 14  ka ireto avy ny andraikiny, arakaraka ny fianakaviambeny: Ny avy tamin’ny Joda, dia i Adna no mpifehy an’ireo lehiben’ny arivo. Ary nisy lehilahy telo hetsy natanjaka sy nahery fo+ niaraka taminy. 15  Ary teo ambany fifehezany i Johanana, izay nifehy lehilahy valo alina sy roa hetsy. 16  Teo ambany fifehezan’i Adna koa i Amasia zanak’i Zikry, izay nanolo-tena an-tsitrapo+ hanompo an’i Jehovah. Ary nisy lehilahy roa hetsy natanjaka sy nahery fo niaraka tamin’i Amasia. 17  Ny avy tamin’ny Benjamina+ kosa, dia i Eliada izay natanjaka sy nahery fo. Lehilahy roa hetsy nitondra tsipìka sy ampinga+ no niaraka taminy. 18  Ary teo ambany fifehezany i Jozabada. Lehilahy valo alina sy iray hetsy voaomana hiady no niaraka tamin’i Jozabada. 19  Ireo no nanompo ny mpanjaka, ankoatra an’ireo efa napetraky ny mpanjaka tany amin’ireo tanàna voaro mafy+ nanerana an’i Joda.

Fanamarihana