2 Tantara 16:1-14

16  Tamin’ny taona fahenina amby telopolo nanjakan’i Asa, dia niakatra hanafika an’i Joda i Basa+ mpanjakan’ny Israely. Ary naorin’i Basa ny tanànan’i Rama,+ mba tsy hamelana na iza na iza hivezivezy hankao amin’i Asa mpanjakan’ny Joda.+  Koa namoaka volafotsy sy volamena avy tamin’ireo zava-tsarobidy notehirizina tao an-tranon’i Jehovah+ sy tao an-tranon’ny mpanjaka+ i Asa, ka naniraka olona nankany amin’i Beni-hadada+ mpanjakan’i Syria,+ izay nonina tao Damaskosy,+ mba hilaza hoe:  “Misy fifanekena eo amiko sy aminao, ary eo amin’ny raiko sy ny rainao. Nandefasako volafotsy sy volamena ianao, ka foany ny fifanekena nifanaovanao tamin’i Basa+ mpanjakan’ny Israely, mba hialany amiko.”+  Dia neken’i Beni-hadada ny tenin’i Asa Mpanjaka, ka nirahiny ireo lehiben’ny tafiny mba hanafika ny tanànan’ny Israely. Koa notafihin’izy ireo i Iona+ sy Dana+ ary Abela-maima,+ mbamin’ny toerana rehetra fitehirizana entana sy vokatra+ tao amin’ireo tanànan’i Naftaly.+  Raha vao ren’i Basa izany, dia tsy nanorina ny tanànan’i Rama intsony izy, ary najanony ny asa nataony.+  Ary nentin’i Asa Mpanjaka ny Joda+ rehetra, ka nalain’izy ireo ny vato sy ny hazo nanorenan’i Basa+ ny tanànan’i Rama.+ Dia ireny no nampiasain’i Asa hanorenana an’i Geba+ sy Mizpa.+  Tamin’izay fotoana izay, dia nankany amin’i Asa mpanjakan’ny Joda i Hanany+ mpahita, ka niteny taminy hoe: “Noho ianao niantehitra tamin’ny mpanjakan’i Syria,+ fa tsy tamin’i Jehovah Andriamanitrao,+ dia ho afa-mandositra tsy ho azon’ny tananao ny tafiky ny mpanjakan’i Syria.  Tsy tafika lehibe ve ny Etiopianina+ sy ny Libyanina,+ izay nanana miaramila maro be sy kalesy ary mpitaingin-tsoavaly?+ Kanefa noho ianao niantehitra tamin’i Jehovah, dia natolony teo an-tananao ireny.+  Fa ny mason’i+ Jehovah dia mijery eny rehetra eny manerana ny tany,+ mba hanehoany ny heriny hamonjena izay mifikitra aminy amin’ny fo+ manontolo. Hadalana mihitsy izany nataonao izany,+ ka hisy hiady aminao foana manomboka izao.”+ 10  Tezitra sady nisafoaka tamin’ilay mpahita anefa i Asa noho izany teniny izany,+ ka nampidiriny tao am-ponja izy sady nasiany boloky hazo ny tongony.+ Ary nanomboka nampahory+ olon-kafa teo amin’ny vahoaka koa i Asa tamin’izay fotoana izay. 11  Ary ny tantaran’i Asa, na ny voalohany na ny farany, dia efa voasoratra ao amin’ny Boky+ Momba ny Mpanjakan’ny Joda sy ny Mpanjakan’ny Israely. 12  Ary nisy narary teo amin’ny tongotr’i Asa tamin’ny taona fahasivy amby telopolo nanjakany, ka narary mafy+ izy. Na dia tamin’izay aza anefa, dia tsy nitady an’i Jehovah izy,+ fa nitady mpanasitrana.+ 13  Farany, dia nodimandry any amin’ny razany i Asa,+ eny, maty izy tamin’ny taona fahiraika amby efapolo nanjakany. 14  Koa nalevina tao amin’ny Tanànan’i Davida,+ tao amin’ilay fasana+ lehibe efa nolavahany ho an’ny tenany izy, ka natao teo ambony farafara nofenoina menaka balsama+ sy menaka fanosorana+ isan-karazany nampifangaroin’ny mpanao zava-manitra.+ Ary nisy zava-manitra be dia be nodorana+ tamin’ny fandevenana azy.

Fanamarihana