2 Tantara 15:1-19

15  Ary tonga tamin’i Azaria zanak’i Odeda+ ny fanahin’Andriamanitra.+  Koa nandeha nankany amin’i Asa izy, ary niteny taminy hoe: “Mihainoa ahy, ry Asa mbamin’ny Joda sy ny Benjamina rehetra! Momba anareo foana i Jehovah, raha momba azy ianareo.+ Ary raha mitady+ azy ianareo, dia hataony izay hahitanareo azy, fa raha mahafoy azy kosa, dia hafoiny koa.+  Nandritra ny fotoana ela ny Israely+ dia tsy nanana tena Andriamanitra, na mpisorona nampianatra,+ na Lalàna.  Rehefa tao anatin’ny fahoriana+ anefa izy ireo, dia niverina tamin’i Jehovah Andriamanitry ny Israely+ ary nitady azy. Koa nataon’Andriamanitra izay hahitan’izy ireo azy.+  Nitebiteby izay nandeha nivezivezy tamin’ireny fotoana ireny,+ satria nisy korontana be teo amin’ny mponina rehetra teto amin’ity tany ity.+  Nifandringana koa ny foko samy foko+ sy ny tanàna samy tanàna, satria Andriamanitra namely azy ireo tamin’ny fahoriana isan-karazany ka nampikorontana azy foana.+  Koa mahereza+ ianareo, ary aza miraviravy tanana,+ fa handray valisoa ianareo amin’izay ataonareo.”+  Raha vao ren’i Asa izany teny izany sy ny faminanian’i Odeda+ mpaminany, dia nisikina herim-po izy ka nanafoana ny zava-maharikoriko+ nanerana ny tanin’i Joda sy Benjamina, sy tany amin’ireo tanàna nobaboiny tany amin’ny faritra be tendrombohitr’i Efraima.+ Nohavaoziny koa ilay alitaran’i Jehovah teo anoloan’ny tilikambo fidirana ao amin’ny tranon’i Jehovah.+  Ary novoriny daholo ny Joda sy ny Benjamina+ mbamin’ireo vahiny+ nonina teo amin’izy ireo, dia ny vahiny avy tamin’ny fokon’i Efraima sy Manase ary Simeona. Maro be mantsy ireny vahiny ireny no niala tamin’ny Israely ka niandany tamin’i Asa, rehefa hitany fa nomba an’i Asa i Jehovah Andriamaniny.+ 10  Koa tafavory tao Jerosalema izy rehetra ireo, tamin’ny volana fahatelo tamin’ny taona fahadimy ambin’ny folo nanjakan’i Asa. 11  Ary nanao sorona ho an’i Jehovah avy tamin’ny zavatra nobaboiny izy ireo tamin’iny andro iny, dia omby fitonjato sy ondry fito arivo. 12  Nanao fifanekena+ koa izy ireo fa hitady an’i Jehovah Andriamanitry ny razany amin’ny fony manontolo sy ny tenany manontolo,+ 13  ka na iza na iza tsy mitady an’i Jehovah Andriamanitry ny Israely, dia hovonoina ho faty,+ na kely na lehibe,+ na lahy na vavy.+ 14  Koa nianiana+ tamin’i Jehovah tamin’ny feo mafy izy ireo, sady nanao horakora-pifaliana narahina feon’ny trompetra sy anjombona. 15  Dia faly+ daholo ny Joda noho ilay fianianana, satria tamin’ny fony manontolo no nanaovany izany. Finaritra tanteraka koa izy ireo nitady an’Andriamanitra, ka nataon’Andriamanitra izay hahitan’izy ireo azy.+ Ary nataon’i Jehovah nandry feizay teo anivon’ny fahavalony rehetra nanodidina izy ireo.+ 16  Ary nesorin’i Asa+ tsy ho andriambavy+ na dia i Maka+ renibeny aza, satria nanao sampy mahatsiravina izay nampiasaina hivavahana tamin’ny tsato-kazo masina.+ Dia nokapain’i Asa Mpanjaka ilay sampy mahatsiravina+ nataon’ny renibeny, ka notorotoroiny sy nodorany+ tao amin’ny lohasaha falehan-driakan’i Kidrona.+ 17  Fa ny toerana avo+ kosa mbola nisy teo amin’ny Israely ihany.+ Nifikitra tanteraka tamin’Andriamanitra anefa ny fon’i Asa, nandritra ny androm-piainany.+ 18  Ary nampidiriny tao an-tranon’Andriamanitra izay zavatra+ nohamasinin-drainy sy nohamasinin’ny tenany, dia volafotsy sy volamena ary fitaovana maro hafa.+ 19  Ary tsy nisy ady intsony hatramin’ny taona fahadimy amby telopolo nanjakan’i Asa.+

Fanamarihana