2 Tantara 14:1-15

14  Farany, dia nodimandry any amin’ny razany+ i Abia, ka nalevina tao amin’ny Tanànan’i Davida.+ Ary i Asa+ zanany no nanjaka nandimby azy. Tamin’ny andron’i Asa, dia nandry feizay+ nandritra ny folo taona ilay tany.  Ary nanao izay tsara sy mahitsy teo imason’i Jehovah Andriamaniny i Asa,  ka nesoriny ireo alitaran’ny firenen-kafa+ sy ireo toerana avo,+ dia nopotehiny ireo tsangambato masina,+ ary nokapainy ireo tsato-kazo masina.+  Nandidy ny Joda koa izy mba hitady+ an’i Jehovah Andriamanitry ny razany, sy hankatò ny lalàna+ sy ny didy.+  Koa nesoriny tao amin’ny tanàna rehetran’ny Joda ny toerana avo sy ny fandoroana emboka manitra.+ Dia nandry feizay+ ny fanjakana teo ambany fitondrany.  Ary nanorina tanàna voaro mafy tao Joda+ izy, satria nandry feizay ilay tany. Tsy nisy niady taminy nandritra ireo taona ireo, fa nataon’i Jehovah nandry feizay izy.+  Koa hoy izy tamin’ny Joda: “Andao haorintsika ireto tanàna ireto ka hasiantsika manda+ manodidina sy tilikambo+ ary vavahady kopa-droa misy bara hidiny.+ Mbola malalaka ny tany ka azontsika ampiasaina tsara, satria isika efa nitady an’i Jehovah Andriamanitsika.+ Eny, efa nitady azy isika, ka nataony mandry feizay eo anivon’ny fahavalontsika rehetra manodidina.”+ Dia nanorina izy ireo ka nahavita izany soa aman-tsara.+  Ary nanana tafika i Asa, ka ny avy tamin’ny Joda, dia miaramila+ telo hetsy nitondra ampinga lehibe+ sy lefona,+ ary ny avy tamin’ny Benjamina kosa, miaramila valo alina sy roa hetsy+ nitondra ampinga kely sy tsipìka.+ Lehilahy matanjaka sy mahery fo avokoa ireo.  Ary nivoaka hiady tamin’izy ireo i Zera Etiopianina+ sy ny tafiny nisy miaramila iray tapitrisa+ sy kalesy telonjato, ka tonga hatrany Maresa.+ 10  Dia nivoaka hiady taminy i Asa sy ny tafiny, ka samy naka ny toerany teo amin’ny lohasahan’i Zefata any Maresa. 11  Ary niantso an’i Jehovah Andriamaniny+ i Asa ka niteny hoe: “Jehovah ô, tsy sarotra aminao ny manampy ny olona, na maro izy, na tsy manan-kery.+ Koa ampio izahay, ry Jehovah Andriamanitray ô, fa ianao no ianteheranay,+ ary amin’ny anaranao+ no ahatongavanay eto hiady amin’io vahoaka io. Jehovah ô, ianao no Andriamanitray!+ Aza avela handresy anao ny olombelona mety maty.”+ 12  Dia nataon’i Jehovah resy+ teo anoloan’i Asa sy ny Joda ny Etiopianina, ka nandositra. 13  Koa nenjehin’i Asa sy ny miaramilany hatrany Gerara+ ny Etiopianina, ka lavo niampatrampatra ary tsy nisy niangana intsony tamin’ny farany. Fa ripaka teo anatrehan’i Jehovah+ sy ny tobiny+ izy ireo. Ary namabo zavatra be dia be+ i Asa sy ny miaramilany. 14  Nasiany koa ny tanàna rehetra manodidina an’i Gerara, satria efa nataon’i Jehovah raiki-tahotra+ ny olona. Ary norobainy ny tanàna rehetra, fa be zavatra azo norobaina tao.+ 15  Na ny tranolain’ireo+ mpiandry ondry aza dia notafihin’izy ireo koa, ka andian’ondry maro be sy rameva+ no nobaboiny.+ Niverina tany Jerosalema izy ireo avy eo.

Fanamarihana