2 Tantara 1:1-17

1  Nihanatanjaka hatrany ny fanjakan’i Solomona zanak’i Davida,+ ary nomba azy i Jehovah Andriamaniny,+ ka nanandratra azy ho avo dia avo.+  Ary novorin’i Solomona ny Israely rehetra, dia ny lehiben’ny arivo,+ sy ny lehiben’ny zato,+ sy ny mpitsara,+ sy ny mpiadidy rehetra teo amin’ny Israely manontolo,+ izany hoe ireo lohan’ny fianakaviambe.*+  Dia nankany amin’ilay toerana avo tany Gibeona+ i Solomona sy ny fiangonana manontolo. Tany mantsy ilay tranolay fihaonana+ izay an’Andriamanitra, dia ilay naorin’i Mosesy mpanompon’i+ Jehovah, tany an-tany efitra.  Ny Vata+ masin’Andriamanitra kosa efa nentin’i Davida niakatra avy tany Kiriata-jearima,+ ho any amin’ilay toerana nomaniny ho azy io,+ satria efa nanangana tranolay ho an’ilay Vata izy, tao Jerosalema.+  Ary ny alitara+ varahina nataon’i Bezalila,+ zanak’i Ory, zanak’i Hora,+ dia napetraka teo anoloan’ny tranolain’i Jehovah. Ary fanaon’i Solomona sy ny fiangonana ny nankeo amin’ilay alitara mba hanontany an’Andriamanitra.  Dia nanao fanatitra teo i Solomona, teo anatrehan’i Jehovah, teo ambonin’ilay alitara varahina izay an’ny tranolay fihaonana, ka fanatitra dorana niisa arivo no natolony.+  Ary Andriamanitra niseho tamin’i Solomona tamin’iny alina iny, ka nilaza taminy hoe: “Angataho izay tianao homeko anao.”+  Dia hoy i Solomona tamin’Andriamanitra: “Lehibe tokoa ny hatsaram-panahy feno fitiavana nasehonao tamin’i Davida raiko,+ ary ianao no nanao ahy ho mpanjaka nandimby azy.+  Koa ankehitriny, Jehovah Andriamanitra ô, aoka ho tanteraka ny fampanantenana nomenao an’i Davida raiko,+ fa izaho efa nataonao mpanjakan’ny+ olona maro be toy ny vovoky ny tany.+ 10  Koa omeo fahendrena sy fahalalana+ aho mba hahaizako hitondra an’ity firenena ity,+ fa iza moa no afaka hitsara an’izao olonao maro be izao?”+ 11  Dia hoy Andriamanitra tamin’i Solomona: “Koa satria izany no irin’ny fonao,+ ka tsy nangataka harena ianao, na fananana sy voninahitra, na ny ain’izay* mankahala anao, na ny ho lava andro iainana aza,+ fa fahendrena sy fahalalana no nangatahinao mba hahafahanao hitsara ny vahoakako izay nanaovako anao ho mpanjaka,+ 12  dia omena anao ny fahendrena sy ny fahalalana.+ Ary homeko harena sy fananana ary voninahitra koa ianao. Tsy nisy nanana toy izany ny mpanjaka rehetra talohanao,+ ary tsy hisy hanana toy izany koa ny any aorianao.”+ 13  Koa niala teo anoloan’ny tranolay fihaonana+ tany amin’ny toerana avo, tany Gibeona,+ i Solomona ka nankany Jerosalema. Dia nanjaka teo amin’ny Israely izy.+ 14  Ary nanangona kalesy sy soavaly fitondra miady i Solomona ka nanjary nanana kalesy efajato sy arivo, sy soavaly fitondra miady roa arivo sy iray alina.+ Ary nataony tao amin’ny tanàna fanatobiana kalesy,+ sy tany akaikin’ny mpanjaka tany Jerosalema ireo. 15  Ary nataon’ny mpanjaka be dia be toy ny vato ny volafotsy sy ny volamena tany Jerosalema.+ Ary nataony betsaka toy ny aviavidia+ any Sefela+ ny hazo sedera. 16  Nahazo soavaly nohafarana avy tany Ejipta i Solomona,+ ka ny mpandraharahan’ny mpanjaka no nasaina nividy ny andian-tsoavaly araka izay vidiny.+ 17  Ary nitondra kalesy sy soavaly niakatra avy tany Ejipta izy ireo, ka farantsa volafotsy eninjato no vidin’ny kalesy iray, ary farantsa volafotsy dimampolo amby zato ny soavaly iray. Dia toy izany koa no natao ho an’ny mpanjaka rehetran’ny Hetita sy ireo mpanjakan’i Syria.+ Tamin’ny alalan’ireny mpandraharahan’ny mpanjaka ireny no nanaovan’izy ireo ny fanafarana.

Fanamarihana

Jereo No 3:24 f.a.p.
‘aina.’ Heb.: nefesh. Jereo F.F. 3A.