2 Petera 2:1-22

2  Nisy mpaminany sandoka koa anefa teo amin’ny vahoakan’Andriamanitra, ary hisy mpampianatra sandoka koa eo aminareo.+ Ireny indrindra no hampiditra mangingina sekta mampidi-doza, sady handa an’ilay tompo nividy azy,+ ka hahatonga fandringanana haingana ho an’ny tenany.  Baranahiny ny fitondran-tenan’izy ireny,+ ary maro no hanaraka+ izany. Noho ireny àry no hanevatevana ny lalan’ny fahamarinana.+  Mitsiriritra koa izy ireny ka hanararaotra anareo amin’ny teny mamitaka.+ Tsy mitaredretra anefa ny fanamelohana azy ireny izay efa nambara hatry ny ela,+ ary tsy rendremana ny fandringanana azy.+  Tsy niahotra Andriamanitra nanasazy an’ireo anjely+ nanota, fa natsipiny tany amin’ny Tartara*+ kosa ireny ka natolony ho ao an-davaka maizim-be, mba hotehirizina ho amin’ny fitsarana.+  Tsy niahotra koa Andriamanitra nanasazy an’ilay tontolo fahiny,+ fa niaro kosa an’i Noa, mpitory ny fahamarinana,+ sy ireo fito hafa,+ fony izy nahatonga safodrano+ teo amin’ny tontolon’ny olona tsy natahotra an’Andriamanitra.  Nomelohin’Andriamanitra ny tanànan’i Sodoma sy Gomora rehefa nataony lasa lavenona,+ ka nataony ho ohatra ho an’ny olona tsy matahotra an’Andriamanitra, raha ny amin’izay hitranga amin’ny hoavy.+  Nafahany koa i Lota+ olo-marina, izay ory dia ory rehefa nahita an’ireo mpandika lalàna nanaram-po tamin’ny fitondran-tena baranahiny.+  Nahatsiaro ho nijaly mantsy io olo-marina io noho ny zavatra hitany sy reny tamin’izy nonina isan’andro teo amin’izy ireo, satria nanao ny tsy ara-dalàna ireo.  Araka izany, dia hain’i Jehovah afahana amin’ny fitsapana+ ny olona mahafoy tena ho an’Andriamanitra. Hainy koa anefa ny mitahiry ny olona tsy marina ho amin’ny andro fitsarana mba horinganina,+ 10  indrindra fa ireo mandeha araka ny filan’ny nofony ka tonga maloto,+ ary manamavo ny manana fahefana.+ Sahisahy sy be di-doha izy ireo ka tsy mangovitra eo anoloan’ireo manana voninahitra, fa manevateva+ kosa. 11  Ny anjely anefa, na dia manan-tombo amin’ny hery sy tanjaka aza, dia tsy miampanga azy ireo amin’ny teny manevateva,+ noho ny fanajany an’i Jehovah.+ 12  Tahaka ny biby tsy misaina izay nateraka hosamborina sy hovonoina ireo olona ireo. Noho ny zavatra tsy fantany nefa tevatevainy+ no handringanana azy. Ho ringana izy ireo satria lalana mitarika ho amin’ny fandringanana no narahiny. 13  Manimba tena+ izy ho valin’ny ratsy nataony.+ Fahafinaretana ho azy ireo ny manana fiainana mirenty amin’izao antoandrobenanahary izao.+ Toy ny pentimpentina sy tsiny izy ireo, ary finaritra erỳ manao fampianarana mamitaka, rehefa miara-misakafo aminareo amin’ny fanasana.+ 14  Tsy manan-tsaina afa-tsy ny hanitsakitsa-bady+ izy ireo* sady tsy mety mitsahatra manota.+ Taominy koa ny olona* tsy miorina tsara. Manana fo efa nozarina hitsiriritra+ izy ireo, sady zanaka efa voaozona.+ 15  Ary nandao ny lala-mahitsy izy ireo ka nania, sady nanaraka ny lalan’i Balama+ zanak’i Beora. Tia karama azo tamin’ny fanaovan-dratsy mantsy i Balama.+ 16  Nanarina anefa izy satria tsy nanao izay mahitsy.+ Niezaka nisakana ny hadalan’ilay mpaminany+ ny ampondravavy moana, izay niteny toy ny olona.+ 17  Loharano ritra izy ireo,+ zavona entin’ny tafio-drivotra, ary notehirizina ho azy ny fahamaintisan’ny haizina.+ 18  Fa teny fireharehana sy tsy mahasoa no lazain’izy ireo. Ary ny fanirian’ny nofo+ sy ny fitondran-tena baranahiny no itaomany+ olona, dia ireo vao afa-niala+ tamin’olona manana fitondran-tena tsy mety. 19  Fahafahana+ no ampanantenainy azy ireo, nefa ny tenany aza andevon’ny fahalotoana.+ Tonga andevon’izay maharesy azy mantsy izay resy.+ 20  Raha efa nandositra niala tamin’ny fahalotoan’izao tontolo izao+ izy ireo, noho ny fahalalana marina tsara an’i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy, kanefa tafiditra indray amin’izany ka resy,+ dia ratsy noho ny voalohany ny iafaran’izy ireo.+ 21  Fa aleo aza izy tsy nahalala marina tsara ny lalan’ny fahamarinana,+ toy izay nahalala marina tsara izany kanefa miala amin’ilay didy masina natolotra azy.+ 22  Tanteraka tamin’izy ireo ny voalazan’ilay ohabolana marina hoe: “Ny alika+ no miverina amin’ny loany, ary ny kisoavavy efa nisasa dia mihosim-potaka indray.”+

Fanamarihana

Jereo F.F. 3F.
Na: “Manana maso feno fanitsakitsaham-bady izy ireo.”
Gr.: psykè. Jereo F.F. 3A.