1 Timoty 1:1-20

1  Paoly, apostolin’i+ Kristy Jesosy, araka ny didin’Andriamanitra+ Mpamonjy+ antsika sy Kristy Jesosy fanantenantsika.+  Ho an’i Timoty,+ tena zanako+ ao amin’ny finoana, Ho aminao anie ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoa sy ny famindram-po ary ny fiadanana izay avy amin’Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy Tompontsika!+  Nangataka anao hijanona tany Efesosy aho, taloha kelin’ny hankanesako atỳ Makedonia.+ Ary mbola mangataka izany aminao aho izao, mba handidianao+ ny sasany tsy hampianatra zavatra hafa,+  na hihaino tantara tsy marina+ na handinika tetirazana tsy mitondra na ho aiza na ho aiza.+ Miteraka fanontaniana ilana fikarohana izany, fa tsy fanomezana zavatra avy amin’Andriamanitra, dia zavatra manatanjaka finoana.  Fa ny zava-kendren’izany didy izany dia fitiavana+ avy amin’ny fo madio,+ sy avy amin’ny feon’ny fieritreretana madio+ ary avy amin’ny finoana tsy mihatsaravelatsihy.+  Niala tamin’izany ny sasany ka nivily+ ho amin’ny resadresaka tsy misy antony.+  Te ho mpampiana-dalàna+ izy ireo, nefa tsy takany akory ny hevitr’izay lazainy na izingizininy mafy.  Fantatsika fa tsara ny Lalàna,+ raha ampiasaina araka ny tokony ho izy,+  izany hoe araka ny fahalalana an’izao manaraka izao: Tsy ho an’ny olo-marina no namoahana ny lalàna, fa ho an’ireo olona tsy tan-dalàna+ sy tsy manaiky hofehezina,+ tsy matahotra an’Andriamanitra sy mpanota, tsy mena-mivadika,+ mpanazimbazimba zava-masina, mpamono ray sy mpamono reny ary mpamono olona, 10  mpijangajanga,+ lehilahy miray amin’ny lehilahy, mpaka olona an-keriny, mpandainga, mpivadika amin’ny fianianany,+ ary ny zavatra rehetra mifanohitra+ amin’ny fampianarana mahasoa.+ 11  Izany fampianarana mahasoa izany dia araka ny vaovao tsara be voninahitr’ilay Andriamanitra falifaly.+ Ary nankininy tamiko izany vaovao tsara izany.+ 12  Velom-pisaorana an’i Kristy Jesosy Tompontsika izay nanome hery ahy aho, satria nataony ho mendri-pitokisana+ aho ka notendreny hanao fanompoana,+ 13  kanefa mpanevateva an’Andriamanitra aho taloha, sady mpanenjika+ no mpanambany olona.+ Nahazo famindram-po+ anefa aho, satria noho ny tsy fahalalako+ sy ny tsy finoako no nanaovako izany. 14  Fa lehibe indrindra ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’ny Tompontsika,+ sy ny finoana, ary ny fitiavana ao amin’i Kristy Jesosy.+ 15  Azo antoka ka tena mendrika ny hekena izao teny izao:+ Tonga teo amin’izao tontolo izao i Kristy Jesosy mba hamonjy ny mpanota,+ ary izaho no lohany tamin’ireny.+ 16  Nahazo famindram-po+ anefa aho mba ho amin’ny alalako, izay lohany amin’ny mpanota, no hanehoan’i Kristy Jesosy ny fahari-pony rehetra, ka hahatonga ahy ho santionan’ny olona izay hino+ azy mba hahazoana fiainana mandrakizay.+ 17  Ho an’ilay Mpanjakan’ny mandrakizay,+ izay tsy mety lo+ sady tsy hita maso,+ eny, ho an’ilay Andriamanitra tokana+ anie ny haja sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay!+ Amena. 18  Ankiniko aminao izany didy+ izany, ry Timoty zanako, araka ny faminaniana+ izay nanondro mivantana anao, mba ho ireny faminaniana ireny no hoentinao manohy ny ady tsara,+ 19  ka hitananao finoana sy feon’ny fieritreretana madio+ izay nailiky ny sasany+ ka nanjary toy ny olona vaky sambo izy ireny ny amin’ny finoana.+ 20  Anisan’ireny i Hymeneo+ sy Aleksandra,+ izay efa natolotro ho an’i Satana+ mba hampianarana azy amin’ny alalan’ny famaizana, mba tsy hanevateva an’Andriamanitra.+

Fanamarihana