1 Tantara 11:1-47

11  Tatỳ aoriana, dia nivory tany amin’i Davida tao Hebrona+ ny Israely+ rehetra, ka niteny hoe: “Indreto izahay, taolanao sy nofonao.+  Ianao no efa nitarika ny Israely tamin’ny ady, na omaly na talohan’izay, fony i Saoly mbola mpanjaka.+ Ary nilaza taminao i Jehovah Andriamanitrao hoe: ‘Ianao no hiandry+ ny Israely oloko, ary ianao koa no ho mpitarika+ ny Israely oloko.’”  Tonga tany amin’ny mpanjaka tao Hebrona àry ny anti-panahy rehetran’ny Israely. Ary nanao fifanekena tamin’izy ireo teo anatrehan’i Jehovah tao Hebrona i Davida. Avy eo, dia nohosoran’izy ireo+ ho mpanjakan’ny Israely i Davida, araka ny tenin’i Jehovah+ tamin’ny alalan’i Samoela.+  Tatỳ aoriana, dia nandeha i Davida sy ny Israely rehetra mba hankany Jerosalema,+ izany hoe i Jebosa.+ Ny Jebosita+ no mponina tao amin’io tany io.  Ary hoy ny mponin’i Jebosa tamin’i Davida: “Tsy ho tafiditra eto ianao!”+ Voababon’i Davida ihany anefa i Ziona,+ ilay tanàna voaro mafy, izany hoe ny Tanànan’i Davida.+  Koa hoy i Davida: “Izay mamely+ voalohany an’ireo Jebosita, dia ho lehiben’ny tafika sy ho andriana.” I Joaba+ zanak’i Zeroia no niakatra voalohany, ka izy no lasa lehiben’ny tafika.  Ary nanorim-ponenana tao amin’ilay toerana sarotra aleha i Davida.+ Izany no antony niantsoana azy io hoe Tanànan’i Davida.+  Ary nanorina manda sy zavatra hafa koa teo amin’ilay Dongon-tany sy teo amin’ny manodidina izy. I Joaba anefa no nanorina indray+ ny sisa tamin’ilay tanàna.  Ary nihanahery hatrany i Davida,+ fa nomba azy i Jehovah Tompon’ny tafika.+ 10  Ireto avy ny lehiben’ireo lehilahy maherin’i+ Davida, izay nifikitra mafy taminy nandritra ny fanjakany, ka niaraka tamin’ny Israely rehetra mba hampanjaka azy, araka ny tenin’i Jehovah+ momba ny Israely. 11  Ary izao no lisitr’ireo lehilahy maherin’i Davida: Jasobeama,+ taranak’i Hakmony, lehiben’ireo telo lahy. Izy no nanambana tamin’ny lefony ny telonjato lahy ka namono an’ireo, tao anatin’ny ady indray mandeha monja.+ 12  Ary manarakaraka azy i Eleazara+ zanak’i Dodo Ahohita.+ Anisan’ireo telo lahy mahery izy.+ 13  Izy ilay niaraka tamin’i Davida tao Pasy-damima.+ Tao ny Filistinina no niangona mba hiady, ary nisy sombin-tany feno vary orza tao. Ary vaky nandositra ny olona noho ny amin’ny Filistinina,+ 14  fa izy kosa nijoro teo afovoan’ilay tany ka nanafaka azy, ary namono an’ireo Filistinina. Koa nanao famonjena lehibe+ i Jehovah.+ 15  Ary nidina tany amin’ny harambato ny telo tamin’ireo telopolo lahy+ lehiben’ny tafika, ka tonga tany amin’i Davida tao amin’ilay lava-bato ao Adolama.+ Ny Filistinina kosa nitoby teny amin’ny lemaka ivan’ny Refaima.+ 16  Teny amin’ilay toerana sarotra aleha i Davida tamin’izay,+ ary nisy toby miaramilan’ny Filistinina+ tao Betlehema. 17  Rehefa afaka kelikely, dia te hisotro rano mafy i Davida ka hoy izy: “Raha izao aho no mba afaka misotro+ rano avy amin’ilay lavaka fanangonan-drano eo am-bavahadin’i Betlehema!”+ 18  Dia niditra an-keriny tao an-tobin’ny Filistinina ireo telo lahy, ka nanovo rano tao amin’ilay lavaka fanangonan-drano teo am-bavahadin’i Betlehema. Ary nitondra izany tany amin’i Davida izy ireo,+ nefa tsy nety nisotro izy fa nararany ho an’i Jehovah izany.+ 19  Ary hoy izy: “Sanatria ahy ny hanao izany, noho ny fanajako an’Andriamanitro! Ny ran’ireo+ lehilahy nanao vivery ny ainy ireo ve no hosotroiko? Nanao vivery ny ainy mantsy izy ireo mba hitondrana rano atỳ amiko.” Koa tsy nety nisotro izy.+ Izany no nataon’ireo telo lahy mahery ireo. 20  Ary i Abisay+ rahalahin’i Joaba,+ no lasa lehiben’ny telo lahy. Izy no nanambana tamin’ny lefony ny telonjato lahy ka namono an’ireo. Ary nalaza toa an’ireo telo lahy ihany izy. 21  Tamin’izy telo lahy, dia izy no niavaka kokoa noho izy roa lahy ka nanjary lehiben’ireo izy, nefa tsy tena toa+ an’ireo telo lahy voalohany na izany aza. 22  Ary i Benaia+ zanak’i Joiada,+ zanaky ny lehilahy mahery fo, dia nanao zavatra maro tao Kabzela.+ Izy no nahafaty an’ireo roa lahy zanak’i Ariela avy any Moaba, sy nidina tao anaty lavaka fanangonan-drano ka namono liona+ iray, tamin’ilay andro nisy lanezy. 23  Izy koa no namono an’ilay lehilahy ejipsianina goavam-be nirefy dimy hakiho.*+ Nitana lefona+ toy ny voditenon’ny mpanenona, ilay Ejipsianina, fa kibay kosa no nentin’i Benaia nidina teny aminy. Dia nosintoniny teny an-tanan’ilay Ejipsianina ilay lefona, ka iny ihany no namonoany azy.+ 24  Izany no nataon’i Benaia zanak’i Joiada, ary izy no nalaza tamin’izy telo lahy mahery. 25  Niavaka kokoa noho ireo telopolo lahy izy, nefa tsy tonga tamin’ny laharam-boninahitr’ireo telo lahy voalohany na izany aza.+ Notendren’i Davida ho lehiben’ny mpiaro azy anefa izy.+ 26  Ireto avy ireo lehilahy mahery tao amin’ny tafika: Asahela+ rahalahin’i Joaba, Elanana+ zanak’i Dodo avy any Betlehema, 27  Samota+ Harorita, Heleza Pelonita,+ 28  Ira+ zanak’i Ikesy Tekoita, Abi-ezera Anatotita,+ 29  Sibekay+ Hosatita, Ely Ahohita,+ 30  Maharay+ Netofatita,+ Heleda+ zanak’i Bana Netofatita, 31  Itahy zanak’i Ribay+ avy any Gibean’ny+ taranak’i Benjamina,+ Benaia Piratonita,+ 32  Horay avy any amin’ny lohasaha falehan-driakan’i Gasa,+ Abiela Arbatita, 33  Azmaveta Baharomita,+ Eliaba Salbonita, 34  ny zanak’i Hasema Gizonita, Jonatana+ zanak’i Sage Hararita, 35  Ahiama zanak’i Sakara+ Hararita, Elifala+ zanak’i Ora, 36  Hefera Mekeratita, Ahia Pelonita, 37  Hezro Karmelita,+ Naray zanak’i Ezbay, 38  Joela rahalahin’i Natana,+ Mibara zanak’i Hagry, 39  Zaleka Amonita, Naharay Berotita, ilay mpitondra ny fiadian’i Joaba zanak’i Zeroia, 40  Ira Jitrita, Gareba+ Jitrita, 41  Oria+ Hetita,+ Zabada zanak’i Ahelay, 42  Adina zanak’i Siza Robenita, lehiben’ny tafiky ny Robenita, ary telopolo lahy no niaraka taminy, 43  Hanana zanak’i Maka, Josafata Mitnita, 44  Ozia Astartita, Sama sy Jeiela zanak’i Hotama Aroerita, 45  Jediaela zanak’i Simry, sy Joha Tizita rahalahiny, 46  Eliela Mahavita, Jeribay sy Josavia zanak’i Elnama, Jitma Moabita. 47  Eliela sy Obeda ary Jasiela Mezobaita.

Fanamarihana

2,23 m eo ho eo.