1 Tantara 1:1-54

1  Adama,+Seta,+Enosa,+   Kenana,+Mahalalila,+Jareda,+   Enoka,+Metosela,+Lameka,+   Noa,+Sema,+ Hama,+ ary Jafeta.+  Ary ny zanakalahin’i Jafeta dia i Gomera sy Magoga+ sy Maday+ sy Javana+ sy Tobala sy Meseka+ ary Tirasa.+  Ary ny zanakalahin’i Gomera dia i Askenaza+ sy Rifata+ ary Togarma.+  Ary ny zanakalahin’i Javana dia i Elisaha+ sy Tarsisy+ sy Kitima+ ary Rodanima.+  Ary ny zanakalahin’i Hama dia i Kosy+ sy Mizraima+ sy Pota+ ary Kanana.+  Ary ny zanakalahin’i Kosy dia i Seba+ sy Havila sy Sabta+ sy Rama+ ary Sabteka.+ Ary ny zanakalahin’i Rama dia i Sheba sy Dedana.+ 10  Ary i Kosy niteraka an’i Nimroda.+ Izy io no lasa olo-mahery voalohany teto an-tany.+ 11  Ary ireto no terak’i Mizraima: Lodima+ sy Anamima sy Lehabima sy Naftohima+ 12  sy Patrosima,+ sy Kaslohima+ izay niavian’ny Filistinina,+ ary Kaftorima.+ 13  Ary i Kanana niteraka an’i Sidona+ lahimatoany sy Heta,+ 14  ary koa ny Jebosita,+ ny Amorita,+ ny Girgasita,+ 15  ny Hivita,+ ny Arkita, ny Sinita,+ 16  ny Arvadita,+ sy ny Zemarita+ ary ny Hamatita.+ 17  Ary ny zanakalahin’i Sema+ dia i Elama+ sy Asyra+ sy Arpaksada+ sy Loda+ ary Arama. Ary teo koa ry Oza sy Hola sy Gatera ary Masy.+ 18  Ary i Arpaksada niteraka an’i Sela,+ ary i Sela niteraka an’i Ebera.+ 19  Ary i Ebera niteraka roa lahy: Palega*+ no anaran’ny iray, satria tamin’ny androny no voazarazara ny tany. Ary Joktana no anaran’ny rahalahiny. 20  Ary i Joktana niteraka an’i Almodada sy Salefa sy Hazarmaveta sy Jera+ 21  sy Hadorama sy Ozala sy Dikla+ 22  sy Obala sy Abimaela sy Sheba+ 23  sy Ofira+ sy Havila+ ary Jobaba.+ Ireo rehetra ireo no zanakalahin’i Joktana. 24  Sema,+Arpaksada,+Sela,+ 25  Ebera,+Palega,+Reo,+ 26  Seroga,+Nahora,+Tera,+ 27  Abrama,+ izany hoe Abrahama.+ 28  Ary ny zanakalahin’i Abrahama dia i Isaka+ sy Ismaela.+ 29  Avy amin’ireto no nipoiran’ny fianakaviany: Nebaiota+ no lahimatoan’i Ismaela, ary nanarakaraka azy i Kedara+ sy Adbela sy Mibsama+ 30  sy Misma sy Doma+ sy Masa sy Hadada+ sy Tema 31  sy Jetora sy Nafisy ary Kedema.+ Ireo no zanakalahin’i Ismaela. 32  Ary ny zanakalahy naterak’i Ketora,+ vadikelin’i Abrahama,+ dia i Zimrana sy Joksana sy Medana+ sy Midianina+ sy Jisbaka+ ary Soaha.+ Ary ny zanakalahin’i Joksana dia i Sheba sy Dedana.+ 33  Ary ny zanakalahin’i Midianina dia i Efaha+ sy Efera sy Hanoka sy Abida ary Eldaha.+ Ireo rehetra ireo no taranak’i Ketora. 34  Ary i Abrahama niteraka an’i Isaka.+ Ary ny zanakalahin’i Isaka dia i Esao+ sy Israely.+ 35  Ary ny zanakalahin’i Esao dia i Elifaza sy Regoela+ sy Jeosy sy Jalama ary Kora.+ 36  Ary ny zanakalahin’i Elifaza dia i Temana+ sy Omara sy Zefo sy Gatama sy Kenaza+ sy Timna+ ary Amaleka.+ 37  Ary ny zanakalahin’i Regoela dia i Nahata sy Zera sy Sama ary Miza.+ 38  Ary ireto avy ny taranak’i Seira:+ Lotana sy Sobala sy Zibona sy Ana+ sy Disona sy Ezera ary Disana.+ 39  Ary ny zanakalahin’i Lotana dia i Hory sy Homama. Ary i Timna+ no anabavin’i Lotana. 40  Ary ny zanakalahin’i Sobala dia i Alvana sy Manahata sy Ebala sy Sefo ary Onama.+ Ary ny zanakalahin’i Zibona dia i Aia sy Ana.+ 41  Ary ny zanak’i Ana dia i Disona.+ Ary ny zanakalahin’i Disona dia i Hemdana sy Esbana sy Jitrana ary Kerana.+ 42  Ary ny zanakalahin’i Ezera+ dia i Bilana sy Zavana ary Akana.+ Ary ny zanakalahin’i Disana dia i Oza sy Arana.+ 43  Ary ireto no mpanjaka nitondra tany Edoma,+ talohan’ny nisian’ny mpanjaka+ teo amin’ny zanak’Israely: Bela zanakalahin’i Beora, ary Dinaba+ no anaran’ny tanànany. 44  Ary maty i Bela, dia nanjaka nandimby azy i Jobaba zanakalahin’i Zera+ avy any Bozra.+ 45  Ary maty i Jobaba, dia nanjaka nandimby azy i Hosama+ avy any amin’ny tanin’ny Temanita.+ 46  Ary maty i Hosama, dia nanjaka nandimby azy i Hadada+ zanakalahin’i Bedada, izay nandresy ny Midianita+ teo amin’ny faritr’i Moaba. Ary Avita+ no anaran’ny tanànan’i Hadada. 47  Ary maty i Hadada, dia nanjaka nandimby azy i Samla avy any Masreka.+ 48  Ary maty i Samla, dia nanjaka nandimby azy i Saoly avy any Rehobota+ eo amoron’ny Renirano. 49  Ary maty i Saoly, dia nanjaka nandimby azy i Bala-hanana zanakalahin’i Akbora.+ 50  Ary maty i Bala-hanana, dia nanjaka nandimby azy i Hadada. Ary Pao no anaran’ny tanànany. Ary ny anaran’ny vadiny dia Mehetebela zanakavavin’i Matreda, izay zanakavavin’i Mezahaba.+ 51  Ary maty i Hadada. Ary ny lehibem-pokon’i Edoma dia i Timna lehibem-poko, Alva lehibem-poko, Jeteta lehibem-poko,+ 52  Oholibama lehibem-poko, Elaha lehibem-poko, Pinona lehibem-poko,+ 53  Kenaza lehibem-poko, Temana lehibem-poko, Mibzara lehibem-poko,+ 54  Magdiela lehibem-poko, Irama lehibem-poko.+ Ireo no lehibem-pokon’i+ Edoma.

Fanamarihana

Midika hoe “Fizarazarana; Rano Mikoriana.”