1 Petera 3:1-22

3  Toy izany koa+ ianareo vehivavy, maneke+ ny vadinareo mba ho voataonanareo+ tsy amin’ny teny izy, raha misy tsy mankatò+ ny teny masina, fa amin’ny fitondran-tena kosa,+  noho izy mahita ny fitondran-tena madio+ anananareo, sy ny fanajana lalina asehonareo.  Aoka ny haingonareo tsy ho zavatra ivelany toy ny firandranam-bolo+ sy ny fanaovana firava-bolamena+ na akanjo ivelany,  fa aoka kosa ho ilay toetra+ miafina ao am-po, izay toy ny manao fitafiana tsy mety simba,+ dia ny toetra tony sy malemy paika,+ izay tena sarobidy eo imason’Andriamanitra.  Fa toy izany koa taloha no niravahan’ny vehivavy masina izay nanantena an’Andriamanitra. Nanaiky ny vadiny izy ireny,  tahaka an’i Saraha izay zatra nankatò an’i Abrahama, ka niantso azy hoe “tompo.”+ Zanak’i Saraha ianareo raha manao ny tsara foana, sady tsy matahotra an’izay mampihorohoro.+  Toy izany koa+ ianareo lehilahy, aoka ianareo hiara-mitoetra foana amin’ny vadinareo araka ny fahalalana,+ ka hanome voninahitra azy,+ toy ny atao amin’ny fanaka malemy kokoa, dia ny vehivavy, mba tsy ho voasakana ny vavaka+ ataonareo. Mpiara-mandova aminy mantsy ianareo,+ eny, mpiara-mandova ilay fanomezana tsy manam-paharoa, dia ny fiainana.  Farany, miraisa saina+ ianareo rehetra ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, manàna fangorahana,+ manetre tena,+  ka aza mamaly ratsy ny ratsy+ na manevateva rehefa misy manevateva.+ Aoka kosa ianareo hirary soa+ satria ho amin’izany no niantsoana anareo, mba handovanareo fitahiana. 10  “Izay tia ny fiainana sy te hahita andro soa,+ dia aoka izy hitandrina ny lelany+ mba tsy hilaza zava-dratsy, ary ny molony mba tsy hiteny fitaka.+ 11  Aoka izy hiala amin’ny ratsy+ ka hanao ny tsara, ary hitady fihavanana ka hitandro izany.+ 12  Fa ny mason’i+ Jehovah mitsinjo ny olo-marina, ary ny sofiny mihaino ny fitalahoany,+ fa ny tavan’i Jehovah kosa manohitra ny mpanao ratsy.”+ 13  Iza tokoa no olona hanisy ratsy anareo raha mafana fo amin’izay tsara ianareo?+ 14  Fa sambatra ianareo na dia mijaly noho ny fahamarinana aza.+ Aza atahorana anefa izay atahoran’izy ireo+ ary aza mitebiteby.+ 15  Manamasìna kosa an’i Kristy ho Tompo ao am-ponareo,+ ka aoka ho vonona foana ianareo hilaza ny fiarovan-tenanareo+ eo anatrehan’izay manontany ny anton’ny fanantenana ao anatinareo. Ataovy amim-pahalemem-panahy+ sy amim-panajana lalina anefa izany. 16  Manàna feon’ny fieritreretana madio,+ mba ho menatra+ ireo manao tsinontsinona ny fitondran-tena tsara anananareo mpanara-dia an’i Kristy, na dia manaratsy anareo aza izy ireny.+ 17  Fa tsara kokoa raha mijaly noho ny fanaovana ny tsara ianareo,+ raha izany no sitrapon’Andriamanitra, noho ny hoe mijaly noho ny fanaovan-dratsy.+ 18  Na i Kristy aza mantsy maty indray mandeha monja noho ny ota,+ izany hoe olo-marina ho solon’ny tsy marina,+ mba hitondrany anareo ho amin’Andriamanitra.+ Nofo izy rehefa novonoina,+ fa fanahy* kosa rehefa novelomina,+ 19  ka nandeha nitory tamin’ireo fanahy tao am-ponja,+ 20  izay tsy nankatò fahiny,+ rehefa niandry tamim-paharetana Andriamanitra+ tamin’ny andron’i Noa, raha mbola namboarina ny sambofiara.+ Olom-bitsy, eny, olona* valo no nentin’izy io ka tafita soa aman-tsara avy tamin’ny rano.+ 21  Ny mifanitsy amin’izany, izay mamonjy anareo+ koa ankehitriny, dia ny batisa—tsy fanesorana ny fahalotoan’ny nofo anefa, fa fangatahana amin’Andriamanitra feon’ny fieritreretana madio+—amin’ny alalan’ny nitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty.+ 22  Eo ankavanan’Andriamanitra izy,+ satria nankany an-danitra, ary nasaina nanaiky azy ny anjely+ sy ny fahefana ary ny fanjakana.+

Fanamarihana

Gr.: pneoma. Jereo F.F. 3B.
Gr.: psykè. Jereo F.F. 3A.