1 Jaona 3:1-24

3  Eritrereto ange ny fitiavana+ nasehon’ny Ray antsika e, ka niantsoana antsika hoe zanak’Andriamanitra!+ Ary izany tokoa isika. Izany no antony tsy ahalalan’izao tontolo izao+ antsika, satria mbola tsy mahalala Azy izao tontolo izao.+  Ry malala, zanak’Andriamanitra+ isika ankehitriny, nefa mbola tsy naseho hoe hanao ahoana moa isika.+ Izao no fantatsika: Ho tahaka azy isika+ rehefa haseho+ izy, satria ho hitantsika hoe manao ahoana izy.+  Izay rehetra manantena azy, dia manadio+ ny tenany mba hadio tahaka azy.+  Izay rehetra zatra manota+ dia zatra mandika lalàna+ koa. Koa fandikan-dalàna àry ny fahotana.+  Fantatrareo koa fa naseho izy mba hanaisotra ny fahotantsika,+ ary tsy misy ota+ ao aminy.  Izay rehetra tafaray+ foana aminy dia tsy zatra manota.+ Izay zatra manota dia sady tsy nahita azy no mbola tsy mahalala azy.+  Aza avela hisy hamitaka anareo, ry zanako malalako. Izay manao ny marina foana no olo-marina, eny, olo-marina+ tahaka azy koa.  Avy amin’ny Devoly kosa izay zatra manota, satria ny Devoly efa nanota hatrany am-piandohana.+ Izao no nampisehoana ny Zanak’Andriamanitra,+ dia ny handrava ny asan’ny Devoly.+  Tsy zatra manota izay rehetra naterak’Andriamanitra,+ satria mitoetra ao amin’ny olona toy izany ny voa* avy amin’Andriamanitra. Tsy ho zatra manota àry izy, satria naterak’Andriamanitra.+ 10  Izao no ahitana miharihary izay zanak’Andriamanitra sy izay zanaky ny Devoly: Izay rehetra tsy manao ny marina+ dia tsy avy amin’Andriamanitra. Toy izany koa izay tsy tia ny rahalahiny.+ 11  Izao tokoa no hafatra efa renareo hatrany am-piandohana:+ Tokony hifankatia+ isika, 12  fa tsy toa an’i Kaina, izay avy tamin’ilay ratsy ka namono+ tamin-kabibiana ny rahalahiny. Nahoana no namono nahafaty azy izy? Satria ratsy ny nataony,+ fa marina kosa ny nataon’ny rahalahiny.+ 13  Aza gaga, ry rahalahy, raha halan’izao tontolo izao ianareo.+ 14  Fantatsika fa efa niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana+ isika, noho isika tia ny rahalahintsika.+ Izay tsy tia kosa dia mitoetra ao amin’ny fahafatesana.+ 15  Izay rehetra mankahala+ ny rahalahiny dia mpamono olona,+ ary fantatrareo fa tsy misy mpamono olona+ manana fiainana mandrakizay mitoetra ao aminy.+ 16  Izao no nahafantarantsika ny fitiavana:+ Satria nahafoy ny ainy* ho antsika+ izy. Koa tsy maintsy mahafoy ny aintsika ho an’ny rahalahintsika+ isika. 17  Fa raha misy manam-pananana+ eto amin’ity tontolo ity, ka mahita ny fahantran’ny+ rahalahiny, nefa mandà tsy hangoraka azy,*+ ahoana moa no hitoeran’ny fitiavana an’Andriamanitra ao aminy?+ 18  Aoka isika, ry zanako malalako, tsy ho tia+ amin’ny teny na amin’ny lela fotsiny,+ fa amin’ny atao+ sy amin’ny fahamarinana+ koa. 19  Izany no hahafantarantsika fa avy amin’ny marina+ isika, ary izany no hanomezantsika toky ny fontsika eo anatrehany 20  ny amin’izay rehetra mety hanamelohan’izy io antsika.+ Lehibe noho ny fontsika mantsy Andriamanitra, sady mahalala ny zava-drehetra.+ 21  Ry malala, raha tsy manameloka antsika ny fontsika, dia afaka miteny amin’Andriamanitra amim-pieritreretana madio+ isika. 22  Koa na inona na inona angatahintsika dia raisintsika avy aminy+ izany, satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahana eo imasony+ isika. 23  Izao tokoa no didiny: Ny hinoantsika ny anaran’i Jesosy Kristy Zanany+ sy ny hifankatiavantsika,+ araka ny nandidiany antsika. 24  Ary tafaray foana aminy izay mitandrina ny didiny, ary izy ho tafaray amin’ny olona toy izany.+ Izao no ahafantarantsika fa tafaray foana aminy isika,+ dia noho ny fanahiny+ izay nomeny antsika.

Fanamarihana

“Izany hoe voa afaka mamokatra.”
Gr.: psykè. Jereo F.F. 3A.
Na: “manakatona ny varavaran’ny fangoraham-pony.”