1 Jaona 2:1-29

2  Manoratra aminareo momba izany aho, ry zanako malalako, mba tsy hanotanareo.+ Raha misy anefa sendra manota, dia manana mpanampy+ any amin’ny Ray isika, dia i Jesosy Kristy, ilay marina.+  Izy no sorona+ fampihavanana+ noho ny fahotantsika,+ nefa tsy noho ny antsika+ ihany fa noho ny an’izao tontolo izao+ manontolo koa.  Izao no ahafantarantsika fa efa mahalala azy isika, dia ny fitandremantsika hatrany ny didiny.+  Izay manao hoe: “Efa mahalala azy aho”,+ nefa tsy mitandrina ny didiny,+ dia mpandainga ary tsy ao amin’izany olona izany ny marina.+  Fa izay mitandrina ny teniny+ kosa, dia natao lavorary ao amin’izany olona izany tokoa ny fitiavana an’Andriamanitra.+ Izany no ahafantarantsika fa tafaray aminy isika.+  Izay milaza fa tafaray+ foana aminy, dia tsy maintsy mandeha hatrany toy izay nandehanan’i Jesosy Kristy koa.+  Ry malala, tsy didy vaovao izao soratako aminareo izao fa didy efa ela,+ izay efa azonareo hatrany am-piandohana.+ Ilay teny renareo izany didy efa ela izany.  Didy vaovao koa anefa izao soratako aminareo izao, dia didy izay nankatoaviny sy nankatoavinareo koa. Mihalasa mantsy ny haizina,+ ary efa mamirapiratra sahady ilay tena fahazavana.+  Izay milaza ny tenany ho ao amin’ny mazava nefa mankahala+ ny rahalahiny, dia mbola ao amin’ny haizina ihany hatramin’izao.+ 10  Izay tia ny rahalahiny no mitoetra ao amin’ny mazava,+ ary tsy misy mahatonga azy haniasia.*+ 11  Fa izay mankahala ny rahalahiny kosa, dia ao amin’ny haizina sady mandeha ao amin’ny haizina+ ka tsy fantany izay alehany,+ satria nohajambain’ny haizina ny masony. 12  Manoratra aminareo aho, ry zanako malalako, satria voavela ny helokareo noho ny anarany.+ 13  Manoratra aminareo raim-pianakaviana aho, satria ianareo efa mahalala azy, dia izy izay efa nisy hatrany am-piandohana.+ Manoratra aminareo tanora+ aho, satria ianareo efa nandresy an’ilay ratsy.+ Manoratra aminareo ankizy+ aho, satria ianareo efa mahalala ny Ray.+ 14  Manoratra aminareo raim-pianakaviana+ aho, satria ianareo efa mahalala azy, dia izy izay efa nisy hatrany am-piandohana.+ Manoratra aminareo tanora aho, satria mahery+ ianareo, ary mitoetra ao am-ponareo ny tenin’Andriamanitra,+ ka efa nandresy an’ilay ratsy ianareo.+ 15  Aza tia an’izao tontolo izao na ny zavatra eo amin’izao tontolo izao.+ Raha misy tia an’izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny Ray,+ 16  satria ny zava-drehetra eo amin’izao tontolo izao,+ izany hoe ny fanirian’ny nofo+ sy ny fanirian’ny maso+ ary ny fampideraderana fananana,+ dia tsy avy amin’ny Ray fa avy amin’izao tontolo izao.+ 17  Ary mandalo izao tontolo izao sy ny faniriany,+ fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra+ no maharitra mandrakizay.+ 18  Izao, anaka, no ora farany.+ Araka ny efa renareo, dia ho avy ny antikristy.+ Ary efa misy antikristy maro sahady izao.+ Izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany. 19  Niala tamintsika izy ireny, fa tsy mba namantsika.+ Mbola ho niaraka tamintsika ihany mantsy izy raha namantsika.+ Niala anefa izy, mba haseho mazava fa tsy ny rehetra no namantsika.+ 20  Mahazo fanosorana avy amin’ilay masina ianareo,+ ary manana fahalalana+ daholo ianareo rehetra. 21  Tsy noho ianareo tsy mahalala ny fahamarinana+ no anoratako aminareo, fa noho ianareo mahalala izany indrindra,+ ary satria tsy misy lainga avy amin’ny fahamarinana.+ 22  Iza moa no mpandainga raha tsy ilay mandà an’i Jesosy tsy ho Kristy?+ Ny antikristy+ dia izay mandà ny Ray sy mandà ny Zanaka.+ 23  Izay rehetra mandà ny Zanaka dia tsy manana ny Ray koa,+ fa izay manaiky+ ny Zanaka no manana ny Ray koa.+ 24  Fa ianareo kosa, aoka hitoetra ao am-ponareo izay efa renareo hatramin’ny voalohany.+ Ho tafaray+ foana amin’ny Zanaka sy amin’ny Ray+ mantsy ianareo, raha mitoetra ao am-ponareo ny zavatra efa renareo hatrany am-piandohana. 25  Ankoatra izany, dia izao no zavatra nampanantenainy antsika: Ny fiainana mandrakizay.+ 26  Momba an’ireo mitady hamitaka anareo no anoratako aminareo izany.+ 27  Fa ny aminareo kosa, dia mitoetra ao aminareo ny fanosorana+ noraisinareo taminy, ka tsy mila ampianarin’olona ianareo.+ Koa satria ilay fanosorana avy aminy no mampianatra anareo ny zava-drehetra,+ ary marina+ sady tsy misy lainga ilay fanosorana, dia aoka ianareo ho tafaray+ foana aminy, araka ny nampianarina anareo. 28  Izao àry no izy, ry zanako+ malalako: Aoka ianareo ho tafaray+ foana aminy. Amin’izay, rehefa haseho+ izy, dia ho afaka hiteny amim-pahatsorana+ isika ary tsy hahazo henatra ka ho tafasaraka aminy mandritra ny fanatrehany.+ 29  Raha fantatrareo fa marina+ izy, dia ho fantatrareo fa naterany+ daholo izay rehetra manao ny marina foana.

Fanamarihana

A.b.t.: “mahatafintohina.”