Eny. Mino izahay fa “avy amin’ny herin’ny fanahy masin’Andriamanitra, ary mahasoa” ny Baiboly manontolo. (2 Timoty 3:16) Anisan’izany ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao, araka ny iantsoan’ny olona azy ireo. Izahay kosa miantso azy ireo hoe Soratra Hebreo sy Soratra Grika Kristianina, mba tsy hieritreretana hoe efa lany andro na tsy ilaina intsony ny ampahany sasany amin’ny Baiboly.

Nahoana no samy ilain’ny Kristianina ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao?

Nasain’Andriamanitra nilaza toy izao ny apostoly Paoly, izay Kristianina: “Izay rehetra voasoratra taloha dia nosoratana ho fianarantsika.” (Romanina 15:4) Misy fanazavana tena ilaintsika àry ao amin’ny Soratra Hebreo. Anisan’izany ireo tantara andraisana lesona sy torohevitra mahasoa.

  • Tantara andraisana lesona. Resahina amin’ny an-tsipiriany ao amin’ny Soratra Hebreo ny tantaran’ny famoronana sy izay nahatonga ny olombelona hanota. Raha tsy nisy an’izany fanazavana izany, dia tsy ho fantatsika ny valin’ny fanontaniana toy ny hoe: Ahoana no nampisy antsika? Nahoana ny olona no maty? (Genesisy 2:7, 17) Tantaraina ao amin’ny Soratra Hebreo koa ny fomba nifandraisan’i Jehovah Andriamanitra tamin’ireo olona nanana zavatra nahafaly sy olana toa antsika.—Jakoba 5:17.

  • Torohevitra mahasoa. Misy torohevitra tsy mety lany andro ao amin’ny bokin’ny Ohabolana sy Mpitoriteny, izay ao amin’ny Soratra Hebreo. Resahina ao hoe ahoana no hahasambatra ny fianakaviana (Ohabolana 15:17), ahoana no ahaizana mandanjalanja eo amin’ny resaka asa (Ohabolana 10:4; Mpitoriteny 4:6), ary ahoana no azon’ny tanora ampiasana ny fiainany mandritra ny fahatanorany (Mpitoriteny 11:9–12:1).

Mandray soa koa isika, rehefa mianatra ny Lalàn’i Mosesy ao amin’ny Torah (ireo boky dimy voalohany ao amin’ny Baiboly). Tsy fehezin’io Lalàna io intsony ny Kristianina. Mirakitra toro lalana mahasoa, izay manampy antsika ho sambatra, anefa izy io.—Levitikosy 19:18; Deoteronomia 6:5-7.