Ny azonao atao

Mitadiava toerana ianarana. Tsy tokony hisy zavatra hanelingelina anao eo amin’ilay izy. Mampiasà latabatra raha misy. Aza mandefa tele.

Azo oharina amin’ny soavaly ny fotoana. Mila hainao ny mifehy azy

Izay zava-dehibe aloha no ataovy. Ny fianarana no zava-dehibe ka ny devoara aloha atao voalohany.

Aza mangataka andro. Aoka ianao hanana fotoana atokana hanaovana devoara, ary aza ovaovana izany.

Alamino ny fotoananao. Fantaro izay devoara tokony hataonao voalohany, inona no manaraka, ary toy izany hatrany. Ataovy lisitra ilay izy. Soraty ao koa ny fotoana tianao hamitana ny devoara tsirairay. Asio marika izay vita.

Miatoa kely tsindraindray. Makà aina kely, raha tsy mahavita mifantoka intsony ianao. Tohizo haingana araka izay azo atao anefa ilay devoara.

Manàna fatokisan-tena. Tadidio fa ny mpianatra mazoto matetika no mahazo naoty tsara fa tsy ny mpianatra kinga saina. (Ohabolana 10:4) Afaka ny ho mpianatra mahay àry ianao. Miezaha mafy, dia hahazo vokatra tsara ianao!