Hijery ny anatiny

Inona no Atao hoe ‘Lakilen’ilay Fanjakana’?

Inona no Atao hoe ‘Lakilen’ilay Fanjakana’?

Valiny ara-baiboly

 Ny fahefana hanampy ny olona “hiditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra” no atao hoe “lakilen’ilay fanjakana.” (Matio 16:19; Asan’ny Apostoly 14:22) a Nomen’i Jesosy an’i Petera ny “lakilen’ny fanjakan’ny lanitra.” Midika izany fa i Petera no nomena fahefana hanazava hoe ho afaka hiditra ao amin’ny Fanjakan’ny lanitra izay mino an’Andriamanitra, rehefa mahazo ny fanahy masina.

Natao ho an’iza avy ny lakilen’ilay Fanjakana?

 Nampiasa ny fahefana nomen’Andriamanitra i Petera mba hahafahan’ny karazan’olona telo hiditra ao amin’ilay Fanjakana:

  1.   Ny Jiosy sy ny Jiosy niova ho Kristianina. Taoriana kelin’ny nahafatesan’i Jesosy, dia nampirisika an’ireo Jiosy mpino i Petera mba hanaiky hoe i Jesosy no nofidin’Andriamanitra hitondra an’ilay Fanjakana. Natorony azy ireo izay tokony hatao raha te ho voavonjy. I Petera àry no nanampy azy ireo hiditra ao amin’ilay Fanjakana, ka an’arivony no “nandray tsara” ny teniny.—Asan’ny Apostoly 2:38-41.

  2.   Ny Samaritanina. Nirahina ho any amin’ny Samaritanina i Petera, tatỳ aoriana. b Nampiasa ny lakilen’ilay Fanjakana indray izy, rehefa “nivavaka mba handraisan’ireo ny fanahy masina.” Niaraka taminy ny apostoly Jaona, tamin’izay. (Asan’ny Apostoly 8:14-17) Lasa afaka niditra tao amin’ilay Fanjakana ny Samaritanina, nanomboka teo.

  3.   Ny hafa firenena. Telo taona sy tapany taorian’ny nahafatesan’i Jesosy, dia nampahafantarin’Andriamanitra an’i Petera fa anisan’ireo hanana tombontsoa hiditra ao amin’ilay Fanjakana koa ny hafa firenena (tsy Jiosy). Nampiasa ny iray tamin’ireo lakile àry i Petera, ka nitory tamin’izy ireo. Lasa afaka nahazo fanahy masina izy ireo, sady afaka ny ho tonga Kristianina, ary anisan’ireo ho afaka hiditra ao amin’ilay Fanjakana.—Asan’ny Apostoly 10:30-35, 44, 45.

Inona no dikan’ny hoe “hiditra ao amin’ilay Fanjakana”?

 Hiara-manjaka amin’i Jesosy any an-danitra izay ‘hiditra ao amin’ilay Fanjakana.’ Milaza ny Baiboly fa “hipetraka eo amin’ny seza fiandrianana” sy “ho mpanjaka hitondra ny tany” izy ireo.—Lioka 22:29, 30; Apokalypsy 5:9, 10.

Hevi-diso momba ny lakilen’ilay Fanjakana

 Hevi-diso: I Petera no manapa-kevitra hoe iza no tokony ho any an-danitra.

 Marina: Milaza ny Baiboly fa i Kristy Jesosy, fa tsy i Petera, no “voatendry hitsara ny velona sy ny maty.” (2 Timoty 4:1, 8; Jaona 5:22) I Petera mihitsy aza no nilaza fa i Jesosy “no notendren’Andriamanitra hitsara ny velona sy ny maty.”—Asan’ny Apostoly 10:34, 42.

 Hevi-diso: Niandry an’i Petera ny any an-danitra mba hanapa-kevitra hoe rahoviana no hampiasaina ny lakilen’ilay Fanjakana.

 Marina: Izao no nolazain’i Jesosy rehefa niresaka tamin’i Petera momba ny lakilen’ilay Fanjakana izy: “Na inona na inona hofatoranao eto an-tany, dia ho efa voafatotra any an-danitra, ary na inona na inona hovahanao eto an-tany, dia ho efa voavaha any an-danitra.” (Matio 16:19) Rehefa mamaky an’io andinin-teny io ny olona sasany, dia mieritreritra izy ireo fa i Petera no nandray ny fanapahan-kevitra tany an-danitra. Raha jerena anefa ny matoanteny grika ampiasaina eo, dia hita hoe nanaraka an’izay fanapahan-kevitra avy any an-danitra i Petera.

 Misy andinin-teny hafa koa ao amin’ny Baiboly ahitana hoe nanaraka ny toromarika avy any an-danitra i Petera vao nampiasa ny lakilen’ilay Fanjakana. Nankatò an’izay nolazain’Andriamanitra, ohatra, izy rehefa nampiasa an’ilay lakile fahatelo.—Asan’ny Apostoly 10:19, 20.

a Mampiasa ny teny hoe “lakile” indraindray ny Baiboly, mba hilazana fahefana na andraikitra.—Isaia 22:20-22; Apokalypsy 3:7, 8.

b Tsy nitovy tamin’ny Fivavahana Jiosy ny Fivavahana Samaritanina, saingy avy amin’ny Lalàn’i Mosesy ihany ny fampianarana sy ny fanao sasany ao amin’izy io.