Fantaro hoe nahoana ianao no tokony hivavaka foana mba hahazo ny fanahy masin’Andriamanitra.