Ahoana no namonjen’i Jehovah ny vahoakany teo amin’ny Ranomasina Mena?