Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi ulibar

 UME 10

Yeesu aci iñaan ni kan cikëndëni

Yeesu aci iñaan ni kan cikëndëni

Pëcikëndën asinu ni aninu aci ko un daf wi-a? — Aja uci bëlon bëyaas u nooran. M’me bañaan biki Yeesu cikëndën biki? — A cikëndën Jeuva a na cikëndën buts asinul ni aninul. Ko wi na ro wi purir pëjuraru kë cikëndën asinu ni aninu ñgal uci u nooran. Nja ka tsas pëme ko wi uwar.

Bi Yeesu netse bi bi umundu, aro ci di batsi ni Asinul, Jeuva. Maa Yeesu ka buts asinul ni aninul di umundu. Bu ka jaa Juse ni Maaria. M’me bi ba yandaar bi te ba bukul? —

Jeuva jej ubira Yeesu di batsi atsu di pëpës Maaria, wul kawun Yeesu buka di umundu. Iñaan purirëts përo ko wi! Yeesu awiaka di pëpës Maaria kom bi napats kë wiaka bi di pëpës aninul. Bi uband bi këli kuwas ni pëlon a Yeesu buka. Ink di Maaria ni ayënul Juse, ci bun anin ni asin Yeesu di umundu.

Bi Yeesu ka bi ñgëwaanu 12, aro ko un piban wi ne a ñgal Asinul mak, nan cii Jeuva. Aci bi Yeesu tsëp bi Jerusalen ni familul pa ufesta uwiak. U tsisi bukul Juse ni Maaria winats Yeesu. M’me tsi na ci tsi? —

Wékawun Yeesu ro ci di kato bëñaan?

Juse ni Maaria witsa Jerusalen pëtsas Yeesu. A ba lënk mak par bu winatsul. Maa tsi unu uwajantsën a ba winul di kato bëñaan! M’me ko un ka wi Yeesu ci di kato bëñaan? — Aci rul par dul di na purir run pëjuk uleka Asinul, Jeuva. A ñgal Jeuva a na ñgal buts pëme bi na purir bi pëlilanul. Ñgal bi na cibi natsafal, Yeesu amob tsi pëcikëndën Jeuva. Yeesu amob tsi pëcikëndën ñgal bi u nooran bi pa nul. Ne Yeesu a cikëndën Juse ni Maaria? — Biblë aja a cikëndën bukul.

Wé m’purir wun pëjuk di Yeesu? — M’ka pëcikëndën asinu ni aninu ñgal uci u nooran. Kë cikëndën bukul-a? —

JANGIRI DI BIBLË

  • Luc 1:​30-​35; 2:​45-​52

  • Éphésiens 6:1

  • Hébreux 5:8