Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi

Yaan di ujundi ulibar

Bayëla Jeuva

Manjaku

Jukani Babuku

Basin ni banin upats, nda jangiri ko un ci wi di ulibar wi pa pëjukan babuk ind ko un ci wi di Biblë.

Ujundi

Ko un ci wi di ulibar Deutéronome purir pëjuraru di pëkus babuku

Ngë lilan pëme ko un doots wi mea

Biblë a ñakanan ko un doots wi mea. M’ñgal pëme wul?

Rebeka ñgal pëlilan Jeuva

Wé m’purir wun përo pa pënaam ni Rebeka? Jangiri ko wi Biblë ja wi ulekaul, kë meul uwar.

Raab afiar di Jeuva

Meen bi Raab buër bi ni familul bi Jeriko kë gara bi.

Alilan asinul a na lilan Jeuva

Wé Jefte ro wun ja, a abukul niran përo wul? Um bi ngë purir bun pënaam ni nul?

Samuel amob tsi përo uwar

Um bi m’purir bun përo pi Samuel, kë ro uwar ñgal balon kë ro umaal?

Dawid doots lal

Jangiri ko wi Biblë ja wi kë me wékawun Dawid yeents ko.

M’ci ba kooru a m’lal-a?

Wé Jeuva ja wun Elias bi na jaar bi ne aci koorul? Wé m’purir wun pëjuk di ko un par wi ni Elias?

Josias aka ifetsar iwar

Biblë aja aro nooran pa Josias përo uwar. Tsasan pëme um bi ifetsarul jurarul bun.

Jeremias wëtats pëleents përim Jeuva

Ñgal bi bañaan kë jiul bi a ba riabatsërul, wékawun Jeremias wëtats pëleents përim Nasiën batsi?

Yeesu aci iñaan ni kan cikëndëni

Aja uci bëlon bëyaas u nooran pëcikëndën asinu ni aninu. Teenan bi ko wi Yeesu ro wi purir bi pëjuraru.

Bu pican uleka Yeesu

Tsasan pëme bapican Biblë kuwas ban do biki ci uwal wi Yeesu ci wi di umundu, a ba pican ulekaul.

Ayimi Pol ayeents ko

Upaas wi abuëran ubira aninul niints. Wé na ro wun?

Timotiu ñgal pëtsënk bañaan

Um bi m’purir bun pëlilan kë ka ubira uwar pi Timotiu?

Pësiën pi kéé siën pi umundu bëliëng

Umundu ka naam um uci Yeesu ci nasiën? M’ñgal pëci rul?