Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi ulibar

 UME 7

Yën ciwun Yeesu?

Yën ciwun Yeesu?

Jeuva a yëli Yeesu utsia. Jean 4:9

Balaa Jeuva pëleemp Adam, a ro leemp ba nalon di batsi ni na wëli uforsa uwiak. Uci gë ñgal pëlilanul gë ka pëcikëndën namëntsi.

A Jeuva yëliul di utsia a nee buka kom ñaan najën di Betlem pa nampëli ni kan jaké Maaria. A na tsua katim Yeesu.Jean 6:38.

Bina tsaf bi Yeesu a pën Nasiën batsi. A wara uwaas, bañaan dots ka lawanul a na ñgal bañaan. Yeesu lalats pëleents bañaan ucar undo Jeuva.

 Yeesu do uwar maa bacumal a bërul. Pierre 2:21-24

Bajukan bëga bër Yeesu undo bina leents bi bañaan gëko kamobats gi buku jukangi ni kawaratsa bukul.

Yeesu a yëssan buts ba moj a na natsani balon di pëcats.

Bajukan bëga sualan Baromanu ba tucan Yeesu, ba fiñgul.