Skip to content

21 AVRIL 2020
NEWS INTERNASIONAL

Seremoni Memoryal 2020 ek JW.ORG

Premie Fwa sa Kantite Dimounn la Finn Vizit Nou Sit Ofisiel lor Internet

Seremoni Memoryal 2020 ek JW.ORG

Tou dimounn dan lemond pe soufer akoz coronavirus. Anmemtan, bann Temwin Zeova inn fer enn zefor spesial pou pres plis pandan lepok Memoryal. Sa inn fer ki plis dimounn inn al lor sit jw.org pou gagn rekonfor ki sorti dan Labib ek pou res a-zour ar bann dernie news. An Mars, kantite dimounn ki’nn al lor sit-la konpare ar mwa Fevriye, inn ogmante par plis ki 50 poursan ek kantite demann pou gagn enn letid Labib inn ariv enn nouvo maximum.

Depi ki sa lepidemi-la inn koumanse, tigit-tigit pli boukou dimounn inn koumans vizit sit internet jw.org. Pou mwa Fevriye, ti ena apepre de milyon dimounn par zour ki ti pe rant lor sa sit-la. Se apepre kantite dimounn ki abitie rant lor jw.org. Me an Mars, finn ena plis ki trwa milyon dimounn par zour ki’nn rant lor sa sit-la ek ti ena plis ki kat milyon dimounn bann zour kan ti ena bann news konsernan coronavirus. Zour Memoryal, le 7 Avril 2020, ti ena plis ki set milyon dimounn ki ti rant lor jw.org. Laplipar parmi zot finn get program spesial ki ti ena pou ladorasion dan gramatin ek diskour Memoryal.

Vizit: Kantite dimounn ki finn rant lor sit jw.org finn extra ogmante pandan sa lepidemi-la ek finn ariv enn maximum ki plis ki set milyon dimounn zour Memoryal

Frer Clive Martin responsab Departman Programasion MEPS dan biro mondial bann Temwin Zeova dan Warwick ki trouv dan New York. Li dir: “Sa lane-la, boukou dimounn pe al lor sit jw.org pou kone kan ek kotsa pou asiste Memoryal. Parski sa lane-la boukou dimounn ki interese pa pou kapav zwenn ansam avek bann lasanble lokal, nou finn met diskour spesial pou 2020 ek diskour Memoryal dan plis ki 500 lang lor nou sit Internet. Bann milyon dimounn finn get ouswa download sa bann diskour-la. Kan nou gete ki kantite dimounn pe rant lor sit jw.org pandan sa lepidemi-la, sa montre nou rol inportan ki sa sit-la zwe pou donn bann Temwin Zeova ek osi bann lezot dimounn, rekonfor ek bann instriksion ki sorti dan Labib.”

Download: Kantite dimounn ki’nn download diskour spesial (oranz) ek diskour Memoryal (ble)

Li pa etonan ki boukou dimounn ki pe rant lor nou sit pe rod bann linformasion lor kouma zot kapav amelior zot lasante ouswa evit tom malad. Zot pe rod osi bann linformasion lor stres. Boukou dimounn pe rod osi bann linformasion ki Labib done lor sign bann dernie zour ek kat kavalie ki ena dan Revelasion sapit 6.

Nou bien interese pou trouve ki kantite dimounn pe demann enn letid Labib sak zour. An zeneral, abitie ena apepre 250 dimounn ki demann enn letid Labib, me pa tro lontan, sa sif-la osi finn ogmante. Pandan mwa Mars, sak zour, apepre 350 dimounn finn demann enn letid Labib. Antou, sa fer apepre 11,000 demann pou enn mwa. Zour Memoryal ek so landemin, plis ki 1,000 dimounn finn demann enn letid Labib lor jw.org.

Zezi ti dir ki bann dimounn ki rekonet ki zot bizin direksion Bondie pou ere. (Matie 5:3) Nou kontan ki, pandan sa lepok difisil la, boukou dimounn pe rod rekonfor ek led ar Zeova ek so lorganizasion.​—2 Korintien 1:3, 4.