Skip to content

Lafami Oh dan Kore pe selebre Memoryal ansam. Papa-la ek so de tifi (dan gos) pe asiste Memoryal dan zot lakaz. Mama-la (dan drwat), ki dan lopital ek pe gagn bann tretman ki bizin, inn konekte par video lor Internet

22 AVRIL 2020
NEWS INTERNASIONAL

Seremoni Memoryal 2020 dan Lazi

Bann Frer ek Ser dan Zapon ek Lesid-Kore Asiste Memoryal Malgre Lavieyes ek Bann Grav Problem Lasante

Seremoni Memoryal 2020 dan Lazi

Akoz COVID-19, sa ti bien difisil pou bann frer ek ser ki dan lopital ouswa dan bann home pou asiste Memoryal. Dan laplipar bann ka, zot pa ti kapav kit batiman kot zot ti ete ek bann viziter pa ti gagn drwa rantre. Malgre sa bann problem-la, sa bann dimounn-la ti kapav selebre levennman pli inportan ki ena dan lane gras-a led bann ansien.

Lesid-Kore

Dan Lavil Naju, Ser Lee Jeom-soon ki ena 91 an ek Ser Kwon Ae-soon ki ena 88 an, ansam avek enn lot madam ki ti interese ki ena 96 an, ti determine pou asiste Memoryal. Ena enn dokter ki travay dan zot home ek ki enn Temwin Zeova. Apre ki li ti fer Memoryal dan so lakaz ansam ar so lasanble, li ti retourn dan home-la. Lerla, li ti ed sa de ser-la ek sa lot madam-la pou kapav swiv diskour Memoryal par streaming lor jw.org. Frer-la ti osi amenn bann lanblem.

Dan Lavil Uijeongbu, Frer Choi Jae-cheol travay dan enn home kot ena 14 vie frer ek ser. Malgre sa lepidemi-la, nou frer ti reisi ed sa bann frer ek ser ki res laba la, ansam avek bann ki ti interese, pou swiv diskour Memoryal par streaming. Sertin ki ti interese dan lasistans inn koumans etidie Labib.

Ser Kim Tae-sun ena 59 an ek res dan Cheonan. Sa fer sink-an ki bann dokter inn dekouver ki Ser Kim ena kanser. Pa tro lontan, li’nn admet lopital parski li ti pe gagn boukou douler. Tae-sun dan enn lasam lopital ansam avek enn lot ser ki apel Kim Jeong-mi. Li ena 69 an ek dokter inn dekouver ki so kanser inn ariv dan dernie staz. Nou bann ser pa kapav kit lopital pandan sa lepidemi-la. Parkont, gras-a led bann ansien, zot toulede inn reisi asiste Memoryal ansam avek zot lasanble par video lor Internet.

Sa de ser-la inn exprim zot rekonesans par enn let ki zot inn ekrir pou sa bann ansien-la. Zot ti dir: “Mersi ki zot inn ed nou pou asiste Memoryal ek pou zwenn nou bann frer ek ser malgre sa lepidemi COVID-19 la ek nou move lasante.”

Zapon

Ser Mieko Fujiwara ena 70 an ek res dan distrikt Mie dan Zapon. Li ti admet lopital. Nou ser pa ti reisi konekte ansam ar so lasanble par video lor Internet parski pa ti ena wifi dan lopital. Parkont, enn ansien ek so madam ti reisi avoy ser-la enn lanrezistreman diskour Memoryal lor so portab an-avans ek sa ti permet ser-la pou swiv levennman-la dan so lasam lopital.

Dan Lavil Zama, dan distrikt Kanagawa, Ser Yuki Takeuchi, ki ena 102 an, res dan enn home. Avan zour Memoryal, Ser Takeuchi so tifi ek so zann ti avoy li dipin ek divin dan enn tipti pake. Sa ti permet li pou kapav swiv Memoryal avek bannla par telefonn.

Ser-la so zann, Frer Mimura, ti dir: “Mo belmer ti pran batem an 1954 ek zame li’nn rat enn Memoryal. Mem si sa Memoryal-la pa ti parey kouma nou abitie fer, li ti bien kontan pou kapav asiste Memoryal sa lane-la.”

Nou kapav sir ki Zeova inn remark tou bann zefor ki sa bann proklamater ki malad ek ki dan laz la inn fer pou selebre Memoryal avek led bann ansien.​—Ebre 6:10.