Skip to content

16 AVRIL 2020
NEWS INTERNASIONAL

Seremoni Memoryal 2020 dan Lafrik

Inn Zwe sa Program-la lor Televizion ek lor Radio

Seremoni Memoryal 2020 dan Lafrik

Memoryal lamor Zezi Kris ti bien spesial sa lane-la. Se premie fwa ki ti zwe program Memoryal lor televizion ek lor radio dan plizir lang ek dan plizir landrwa dan Lafrik.

Gras-a sa laranzman-la, 407,000 proklamater finn reisi swiv program Memoryal, ek ansam avek zot ti ena enn gran kantite dimounn ki ti interese. Mem si nou pa kone komie dimounn finn swiv sa program-la, ena plis ki 150 milyon dimounn ki res dan landrwa kot inn zwe sa.

Akoz lepidemi COVID-19, laplipar dimounn dan lemond ti asiste diskour Memoryal par video lor Internet. Me boukou proklamater dan Lafrik res dan bann landrwa kot Internet ek bann package Internet pou portab bien ser ek zot pa kapav download ouswa zwe bann video. Alor, Komite Santral finn aksepte ki sertin biro nasional negosie bann kontra ki pa tro ser avek bann radio ek bann senn televizion lokal ek nasional pou zot kapav zwe program Memoryal.

Avan zour Memoryal, 11 biro nasional antou (Angola, Benin, Kamerounn, Kot-Divwar, Repiblik Demokratik Kongo, Ghana, Malawi, Mozanbik, Senegal, Zanbi, ek Zimbabwe) ti koz avek bann konpagni pou zot kapav zwe diskour Memoryal dan 36 landrwa ki trouv dan 16 pei.

Angola

Antou, sis radio inn aksepte pou zwe program Memoryal dan sis diferan lang: Ibinda, Kikongo, Kimboundou, Nyaneka, Portige, ek Oumboundou. Bann radio-la inn osi zwe sa program-la dan sertin parti Angola kot boukou dimounn reste.

Repiblik Demokratik Kongo

Enn etidian Labib ti desid pou swiv program Memoryal li tousel, parski so fami pa ti kontan bann Temwin Zeova. Me kan li ti pe pare, so papa ki ti dan salon ti apel li ek ti dir: “Inn koumanse!” Li ti al dan salon ek li ti etone pou trouve ki tou so fami ti rasanble pou get program Memoryal lor televizion. Antou, dis dimounn dan fami sa etidian-la ti get Memoryal.

Dan enn vilaz pre ar Luena, enn dimounn ki pa Temwin ti dir : “Nou bann prop paster pa’nn fer nanye. Me zot, zot pe kontign ador zot Bondie mem pandan sa lepidemi COVID-19 la. Nou pou zwenn ansam avek zot!”

Ghana

Enn senn televizion nasional inn aksepte pou zwe seremoni Memoryal an Twi. Senn-la ti mem zwe enn piblisite pou invit tou bann dimounn pou get sa seremoni Memoryal la. Anplis ki zot ti pou zwe seremoni Memoryal, senn-la ti zwe bann video Kifer Zezi Inn Mor? ek Kifer Bondie Permet Soufrans? Zot ti osi zwe klip sante Nou dan Lemond Nouvo ek Li Zis Devan Nou.

Senegal

Enn ser ti dir: “Bann dimounn ti kapav aprann konn Zeova lor televizion ek lor radio. Sa ti extra! Nou santi nou extra beni ek dan lazwa. Nou fier ki Zeova, se nou Bondie!”

Enn lot ser ti rakonte: “Kan mo ti tann dir ki pou zwe diskour Memoryal lor televizion, mo ti dir momem, ‘Nou pa ti reisi partisip dan kanpagn linvitasion pou Memoryal akoz COVID-19. Me boukou dimounn ti pou reisi get diskour Memoryal parski ti pou pas sa lor televizion.’ Vit-vit, mo’nn telefonn mo bann letid, mo bann vizit, ek tou bann dimounn mo kone ki pa ti Temwin Zeova pou fer zot kone ki pou zwe sa lor televizion. Nef parmi mo bann letid ek zot fami ti reisi get diskour-la. Enn mo bann kouzin ki ti get seremoni-la lor televizion dan Ziguinchor ti demann mwa si nou ti kapav koz plis lor la. Mo ti aksepte avek boukou lazwa.”

Sa dispozision spesial la montre ankor enn fwa ki pou Zeova, “tou kitsoz posib.”​—Matie 19:26.