Skip to content

Bann zelev Lekol Galaad pe fer salam bann ki pe swiv sa program-la par streaming

20 MARS 2020
NEWS INTERNASIONAL

Enn Seremoni Diplom Lekol Galaad ki Inik

Enn Seremoni Diplom Lekol Galaad ki Inik

Seremoni diplom pou 148em klas Lekol Galaad ti parey kouma bann lezot seremoni diplom ki finn ena avan. Ti ena zis enn sel diferans: pa ti ena personn ki ti asiste sa seremoni-la dan lasal kot ti fer sa. Zot tou ti asiste li an direk par streaming. Mem si lemond anplin dan sa lepidemi-la, sa program spiritiel la, se enn nouvo prev ki lorganizasion Zeova adapte li ar bann sitiasion ki pe sanze.

Ti fer sa program-la le 14 Mars 2020 dan sant lansegnman bann Temwin Zeova dan Patterson, New York. Frer Stephen Lett, enn manb Komite Santral, ti fer prezidan pou sa program-la. Antou ti ena 55 zelev ki finn gagn zot diplom. *

Pandan bann semenn avan sa seremoni diplom la, ti ena boukou nouvel ki ti pe koumans fane lor Coronavirus. Parey kouma ti anonse lor jw.org dan seksion News, biro mondial bann Temwin Zeova ti pe vey sa sitiasion-la bien ek ti pe donn tou bann lasanble bann instriksion ki an-akor avek seki gouvernman finn demande.

Enn sa bann instriksion-la se pou diminie bann gran rasanbleman. Akoz sa ek pou bann lezot rezon ankor, Komite Santral ti deside ki pa pou ena okenn invite pou sa program-la. Zot ti osi deside ki personn pa pou asiste sa seremoni-la dan lasal kot ti pou fer sa. Lafami Betel ek bann zelev Lekol Galaad finn les enn zoli lexanp kan zot finn soutenir sa desizion-la.​—Zan 13:34, 35.

Parkont, bann invite bann zelev Lekol Galaad ek lafami Betel ti kapav swiv sa program-la an direk par streaming. Gras-a sa dispozision-la, plis ki 10,000 frer ek ser dan lemond, parmi ti ena bann kamarad ek fami bann zelev, ti kapav get sa program-la an direk.

Komite Santral anvi ki, malgre sa lepidemi COVID-19 la, nou kontign fer bann renion pou nou ladorasion toule semenn, sirtou bann renion lasemenn ki fer dan bann lasanble. Akoz sa, pa tro lontan, Komite Santral finn donn bann Betel dan lemond antie bann instriksion bien presi lor fason ki zot kapav adapte bann renion lasanble dapre sitiasion ki ena dan zot landrwa. Pou sertin, kitfwa savedir ki bann proklamater pou bizin rasanble dan bann pli tipti group ouswa pou servi bann laparey elektronik pou “zwenn” kouma par exanp, fer bann renion par video. Nou sir ki nou bann frer ek ser dan lemond antie pou kontign profit manze spiritiel ki zot pe gagne dan zot bann lasanble.

Li kler ki nanye pa kapav anpes pwisans Zeova pou ed nou antan ki enn lorganizasion pou sirmont ninport ki difikilte.​—Psom 18:29.

^ par. 3 Pou met program 148em Seremoni Diplom Lekol Galaad an-antie lor jw.org an Zin 2020.