News Internasional

29 ZANVIE 2021

Rapor 2021 #1 par Komite Santral

Enn manb Komite Santral partaz bann lexperyans ankourazan pou montre nou kouma nou pe gagn bann bon rezilta dan predikasion malgre sa pandemi-la.

25 DESAM 2020

Rapor 2020 #9 par Komite Santral

Enn manb Komite Santral pe explike kifer nou bizin kontign res lor nou gard ek kouma nou kapav protez noumem kont COVID-19.