Skip to content

Daphane Jane pe prese

14 AVRIL 2020
FILIPINN

Seremoni Memoryal 2020

Plis ki 31,000 Dimounn Finn Asiste Memoryal Gras-a Linvitasion enn Zenn Pionie dan Filipinn

Seremoni Memoryal 2020

Dan lavil Davao, dan Filipinn, plis ki 31,000 dimounn ki pa Temwin finn konekte par video pou swiv seremoni Memoryal enn lasanble. Bann manb sa lasanble-la pa’nn kapav zwenn pou sa lokazion-la parski gouvernman inn interdi bann rasanbleman. Alor, zot ti selebre sa seremoni-la par video. Boukou dimounn ti konekte parski enn zenn pionie ti invit zot.

Daphane Jane, enn zenn pionie permanan ki ena diset-an, res dan lavil Davao. Sa fer plizir lane ki li pe soufer enn maladi lizie bien grav, ek akoz sa, li nepli trouv bien. Daphane ti determine pou invit so dokter pou asiste diskour spesial ek Memoryal par video.

Dokter-la ti inpresione ki Daphane ti kapav servi Labib pou reponn so bann kestion ek montre li bann lartik lor jw.org. Alor, li ti aksepte so linvitasion. Dimans le 5 Avril, so dokter ti asiste diskour spesial par video ek li ti osi invit 12 lezot dokter pou ekout sa diskour-la. So bann koleg osi ti invit bann lezot dimounn. Ki rezilta sa finn ena? Antou, ti ena 128 dimounn ki ti konekte par video pou ekout diskour spesial.

Apre diskour, enn bann dokter-la ti dir ki avan, li ti “deteste bann Temwin Zeova” ek ti persekit zot kan zot ti pe prese. Me apre ki li’nn ekout diskour spesial, li’nn dir: “Mo ti pou kontan demann zot pardon parski mo’nn kriye avek enn zot bann ser, ek mo’nn insilte li. Mersi ki zot finn donn mwa privilez pou ekout sa diskour-la. Silvouple, kontign zot travay predikasion.”

Daphane so dokter ti osi desid pou asiste seremoni Memoryal ek pou invit pli boukou koleg ankor. Sistem video ki lasanble ti pe servi pa ti kapav aksepte otan dimounn, alor dokter-la ti ede pou ki zot tou kapav asiste. Zour Memoryal, ti ena bann dokter, bann lapolis ek bann gran fonksioner ki ti konekte pou swiv sa renion-la. Ziska ki Memoryal fini, ti ena plis ki 31,000 dimounn ki ti konekte par video ouswa par odio pou swiv sa program-la.

Enn dokter ladan ti remersie Daphane ek bann frer pou sa linvitasion-la ek ti dir: “Nou pa ti kone ki bann Temwin Zeova servi Internet pou prese. Zot pe servi teknolozi dan enn bon fason.”

Enn lot ti dir: “Boukou parmi nou, bann dokter ek bann ners, finn kapav swiv sa program-la. Sa fer lontan ki nou pa’nn tann enn diskour ki baze lor Labib, ek se premie fwa ki nou ekout enn par video. Nou finn etone ki bann Temwin Zeova ador Bondie ansam dan sa fason-la. Nou espere ki zot kontign permet bann dimounn ekout bann diskour ki baze lor Labib par video. Sa vremem ede, sirtou pandan sa bann moman-la, kot bann kitsoz pe vinn pli pir.”

Pou sertin, diskour spesial ek Memoryal finn bien tous zot leker. Enn parmi zot ti dir: “Se premie fwa ki mo plore pandan ki mo pe ekout enn diskour ki baze lor Labib. Mo bien rekonesan anver twa, Daphane Jane, parski to’nn invit to dokter ek ki gras-a sa, nou osi nou finn gagn rekonfor. Asterla, mo krwar ki ena enn Bondie, ek mo remersie twa ki to’nn ed mwa konpran sa.”

Kan Daphane Jane finn trouve kouma Zeova finn ed li, li bien determine pou kontign prese malgre so bann limit fizik ek bann difikilte ki ena akoz sa lepidemi-la. So lexperyans rapel nou ki “fode pa nou aret fer seki bien, parski kan ler arive, nou pou rekolte si nou pa bes lebra.”​—Galat 6:9.