Skip to content

Zistwar Zonas​—Enn Leson lor Kouraz ek Mizerikord

Kan Zeova ti donn lord Zonas pou al pres enn mesaz zizman kont Niniv, enn lavil dan Lasiri, Zonas pa ti obeir Zeova. Me atraver bann sitiasion ki arive apre, Zonas aprann vre sinifikasion kouraz ek mizerikord.