Zob ki ti viv dan lepase ti gagn plizir leprev enn deryer lot ki ti teste so lintegrite. Gete kouma lafami Banessy ki viv dan nou lepok zot osi zot gagn plizir leprev ki teste zot lintegrite. Me, alafin, ki ed zot regagn zot lekilib?