‘Nou Esper Seki Nou Pankor Trouve’

Satan bien anvi kas nou lintegrite ek fer nou perdi nou lesperans. Kouma nou kapav gard nou lintegrite ek nou lekilib?

‘Nou Esper Seki Nou Pankor Trouve’—Introdiksion

Enn fami dan nou lepok fer fas ar bann leprev inpe parey kouma bann leprev ki mansione dan liv Zob dan Labib. Nou’si nou kapav konn bann gran leprev. Me avek led Zeova, nou kapav sirmont zot.

‘Nou Esper Seki Nou Pankor Trouve’

Gras-a sa video kaptivan la to pou plis determine pou gard to lintegrite ek pou tini ferm to lesperans.