Ki Ete Vre Lamour?

Parfwa, bann liv ki ena bann zistwar romantik fer gagn malad latet. Alor ki vre lamour baze lor bann prinsip solid ki sorti dan Labib.

Ki Ete Vre Lamour?

Bann prinsip ki ena dan Labib kapav ed bann Kretien pou swazir enn bon konzwin ek osi pou montre vre lamour apre zot maryaz.

Ki Ete Vre Lamour?—Introdiksion

Ou kapav tir profi ar bann prinsip ki ena dan sa video-la, me anmemtan ou bizin rekonet ki dan sak kiltir, frekantasion pa parey.