Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Desam 2015

Servi Pouvwar To Lalang pou Fer Dibien

Servi Pouvwar To Lalang pou Fer Dibien

“Les bann parol ki sorti dan mo labous . . . fer twa plezir, A Zeova.”PSOM 19:14NW.

KANTIK: 82, 77

1, 2. Kifer Labib konpar nou kapasite pou koze ar dife?

AN 1871, lafore Wisconsin, dan l’États-Unis, ti pran dife. Bien vit sa dife-la ti fane partou ek anviron de milyar pie ti brile net. Plis ki 1,200 dimounn ti mor. Ofet, sa dife-la ti touy pli boukou dimounn ki bann lezot dife ki’nn deza ena dan l’États-Unis. Li paret ki, kan bann trin ti pas lor bann rel, sa ti provok bann ti laflam ek se sa ki’nn koumans sa gran dife-la. Sa fer nou rapel seki Zak, enn ekrivin Labib, ti dir: “Panse kouma enn gran lafore kapav pran dife avek zis enn ti laflam.” (Zak 3:5) Kifer li ti dir sa?

2 Li explike: “Lalang li parey enn dife.” (Zak 3:6) “Lalang” reprezant nou kapasite pou koze. Ek seki nou dir kapav fer boukou ditor, parey kouma enn dife. Nou bann parol kapav ena enn gran lefe lor lezot. Anplis, Labib dir nou ki seki nou dir kapav fer lezot gagn lavi ouswa lamor. (Proverb 18:21) Me eski sa vedir ki nou bizin aret koze net, tansion nou dir enn kitsoz ki pa bizin? Non. Nou pa pou aret servi dife zis parski nou riske bril nou. Okontrer, nou fer bien atansion ar fason ki nou servi dife. Par exanp, nou kapav servi dife pou kwi  manze, pou resof nou, ek pou ekler partou. Dan mem fason, si nou fer bien atansion ar fason ki nou koze, nou kapav servi sa kapasite-la pou onor Zeova ek pou ed lezot.Psom 19:14.

3. Ki trwa kitsoz pou ed nou pou ankouraz lezot kan nou koze?

3 Zeova inn donn nou sa kapasite-la pou ki nou dir lezot seki nou panse ek seki nou resanti, swa kan nou koze, swa kan nou fer bann sign avek nou lame. Alor, kouma nou kapav servi sa kado extraordiner la pou ankouraz lezot? (Lir Zak 3:9, 10.) Nou bizin kone kan pou koze, ki pou dir, ek kouma pou dir sa.

KAN NOU BIZIN KOZE?

4. Kan nou bizin res trankil?

4 Parfwa li bon nou pa koze. Labib dir ki ena “enn ler pou res trankil.” (Ekleziast 3:7) Par exanp, nou pou montre respe pou lezot si nou res trankil kan zot pe koze. (Zob 6:24) Apre, nou pa pou koz lor bann kitsoz prive ek ki fode pa lezot kone. (Proverb 20:19) Ek kan enn kikenn fer nou ankoler, nou pou azir avek sazes si nou gard nou kalm ek nou pa dir nanye.Psom 4:4.

5. Kouma nou kapav montre Zeova nou rekonesans pou kapasite ki Li’nn donn nou pou koze?

5 Me defwa, li bon osi ki nou koze. (Ekleziast 3:7) Ena enn ler kot nou bizin loue Zeova, ankouraz lezot, exprim seki nou resanti, ek dir lezot seki nou bizin. (Psom 51:15) Ek si nou servi nou kapasite pou koze dan sa fason-la, nou pou montre Zeova nou rekonesans pou sa kado ki Li’nn donn nou la. Apre tou, kan enn kamarad donn nou enn kado, nou anvi servi li dan meyer fason ki ena.

6. Kifer li inportan ki nou swazir bon moman pou koze?

6 Kifer li inportan ki nou swazir bon moman pou koze? Proverb 25:11 dir: “Enn parol ki dir dan bon moman, li parey kouma bann pom an-or lor enn plato an-arzan.” Bann pom an-or zot bien zoli, me zot pou pli zoli ankor kan zot devan bann kitsoz an-arzan. Li parey pou nou bann parol. Kitfwa nou ena enn bon kitsoz pou dir enn kikenn. Me si nou swazir bon moman pou koze, nou kapav ed dimounn-la pli bien. Kouma nou kapav fer sa?

7, 8. Kouma eski nou bann frer dan Japon ti imit lexanp Zezi?

7 Si nou koze dan enn move moman, bann dimounn riske pa konpran ouswa pa aksepte seki nou dir. (Lir Proverb 15:23. *) Par exanp, an Mars 2011, enn tranbleman-de-ter ek enn tsunami ti detrir boukou lavil dan les Japon. Plis ki 15,000 dimounn ti mor. Mem si boukou parmi bann Temwin Zeova ti perdi zot fami ek zot bann kamarad, zot ti anvi servi Labib pou ed lezot dimounn ki ti dan mem sitiasion ki zot. Me zot ti kone ki boukou parmi sa bann dimounn-la ti bann Boudis ek ti konn bien tigit kitsoz lor Labib. Alor, olie ki dan sa moman-la zot ti koz lor rezireksion, sa bann frer-la ti rekonfort sa bann dimounn-la ek ti explik zot kifer bann bon dimounn pas par bann katastrof koumsa.

8 Sa bann frer-la ti imit lexanp Zezi. Zezi ti kone kan bizin res trankil, me li ti kone osi kan bizin koze. (Zan 18:33-37;  19:8-11) Ek li ti atann bon moman pou ansegn so bann disip sertin kitsoz. (Zan 16:12) Bann frer dan Japon ti atann bon moman pou koz lor rezireksion ar sa bann dimounn-la. De-z-an edmi apre sa tsunami-la, zot ti ofer bann dimounn trak Eski Vremem Bann Ki’nn Mor Kapav Reviv? Boukou dimounn ti pran trak-la ek seki zot ti lir ladan ti rekonfort zot. Nou osi nou bizin pran an konsiderasion kiltir ek krwayans bann dimounn dan nou teritwar, pou ki nou kapav trouv bon moman pou koz avek zot.

Nou bizin ena pasians ek rod enn moman kot dimounn-la pli dispoze pou ekoute

9. Dan ki lezot sitiasion nou bizin atann bon moman pou koze?

9 Dan ki lezot sitiasion nou bizin atann bon moman pou koze? Kitfwa enn kikenn inn dir nou bann parol ki’nn ofans nou. Olie ki deswit-deswit nou reponn li san ki nou reflesi, nou pou montre ki nou ena sazes kan nou fer enn poz ek nou reflesi: ‘Eski vremem li ti anvi bles mwa? Eski mo bizin koz ar li pou seki li’nn dir mwa?’ Kitfwa li pou pli bon nou pa dir nanye. Me si ena enn bon rezon pou dir li kitsoz, nou bizin atann ki nou’nn kalme avan. (Lir Proverb 15:28. *) Ouswa, sirman nou anvi ankouraz bann manb nou fami ki pa Temwin pou aprann konn Zeova. Nou bizin ena pasians, reflesi bien seki nou pou dir zot, ek rod enn bon moman kot zot pou dispoze pou ekout nou.

KI NOU BIZIN DIR?

10. (a) Kifer nou bizin bien swazir nou bann parol? (b) Ki fason koze nou bizin rezete?

10 Seki nou dir kapav fer lezot ditor ouswa fer zot dibien. (Lir Proverb 12:18. *) Boukou dimounn dan lemond Satan servi “bann parol amer” ki kouma bann “fles” ouswa enn “lepe” parski zot anvi bles lezot ek fer lezot ankoler. (Psom 64:3) Boukou aprann koz koumsa akoz bann fim ek bann program ki zot gete lor televizion. Me bann Kretien pa pou servi bann parol blesan ek ranpli ar mesanste, mem pa dan badinaz. Defwa li bon kan badine ek sa kapav fer seki nou dir paret pli interesan. Me fode zame nou koz dan enn fason sarkastik, setadir, nou dir bann parol ki pou met enn dimounn malalez ouswa ki pou insilte li, zis pou ki lezot riye. Labib donn lord bann Kretien ki fode pa zot servi “bann parol pou insilte lezot.” Labib dir osi: “Pa les okenn parol pouri sorti dan zot labous, me zis bann bon parol ki batir kan neseser, pou ki bann ki pe ekoute kapav gagn kitsoz ki bon.”Efezien 4:29, 31NW.

11. Ki kapav ed nou pou swazir bann bon parol?

11 Zezi ti ansegne ki “labous exprim seki ena dan fon leker.” (Matie 12:34) Savedir ki seki nou dir kapav montre seki nou resanti dan nou leker. Alor, si nou kontan enn dimounn ek ki nou gagn so traka, nou pou swazir bann bon parol pou dir li.  Nou pou dir li bann kitsoz ki pozitif ek ki pou ankouraz li.

12. Ki kitsoz ankor kapav ed nou pou swazir bann bon parol?

12 Sa demann zefor pou swazir bann bon parol. Mem si Lerwa Salomon ti ena sazes, li “ti al an profonder ek li ti fer bann gran resers” pou ki seki li ti ekrir, ti pou exakt ek ti pou fer plezir pou lir. (Ekleziast 12:9, 10) Ki kapav ed nou pou kone ki pou dir? Nou kapav rod dan Labib ek dan nou bann piblikasion pou trouv bann nouvo fason pou exprim nou. Nou kapav aprann sinifikasion bann expresion ki nou pa konpran. Nou kapav osi etidie lexanp Zezi pou aprann kouma pou koz dan enn fason ki pou ed lezot. Zezi ti kone exakteman seki li ti bizin dir parski Zeova ti ansegn li “kouma pou reponn par enn bon parol, enn kikenn ki fatige.” (Izai 50:4) Li inportan osi ki nou reflesi lor lefe ki nou bann parol pou ena lor lezot. (Zak 1:19) Nou kapav demann noumem: ‘Si mo dir li sa, eski li pou konpran seki mo pe rod dir li? Ki li pou resanti?’

13. Kifer nou bizin koz dan enn fason ki fasil pou konpran?

13 Lontan dan Izrael, bann dimounn ti soufle dan tronpet pou donn bann signal. Ti ena diferan son pou diferan indikasion. Ti ena enn son pou indik bann dimounn ki zot ti bizin zwenn ansam. Ti ena enn lot son pou signal bann solda ki zot ti bizin atake. Asterla, esey pans enn kou ki ti pou ariv bann solda si son ki ti sorti dan sa tronpet-la pa ti kler! Labib konpar enn son bien kler ki sorti dan enn tronpet kouma bann parol ki fasil pou konpran. Si nou pa explik bann kitsoz dan enn fason kler, nou kapav met lezot dan konfizion ouswa zot kapav mem krwar enn kitsoz ki pa vre. Mem si nou anvi exprim nou dan enn fason kler, nou bizin fer atansion ki nou pa koz dan enn move fason ouswa ki nou mank lezot respe.Lir 1 Korintien 14:8, 9.

14. Ki lexanp montre nou ki Zezi ti koz dan enn fason ki fasil pou konpran?

14 Zezi inn donn nou enn bon lexanp kouma pou swazir bann parol ki fasil pou konpran. Nou trouv sa dan Matie sapit 5 ziska sapit 7. Dan so diskour, li pa ti servi bann mo konplike ouswa ki pa neseser, zis pou inpresionn bann dimounn. Ek li pa ti dir nanye ki ti pou bles lezot. Zezi ti ansegn bann kitsoz bien inportan ek ki ti ena bann gran sinifikasion. Me kanmem sa, li ti servi bann parol ki ti fasil pou konpran. Par exanp, Zezi ti anvi rasir so bann disip ki zot pa ti bizin trakase pou seki zot pou manze sak zour. Alor, li ti explike ki Zeova touletan nouri bann zwazo. Apre sa, li ti demann zot: “Eski zot pena plis valer ki zwazo?” (Matie 6:26) Avek sa bann parol bien sinp la, Zezi ti ankouraz zot ek ti ansegn zot enn leson bien inportan.

KOUMA NOU BIZIN KOZ AR LEZOT?

15. Kifer nou bizin ena bon manier kan nou koze?

15 Fason ki nou koz ar lezot kapav ena mem linportans ki seki nou ena pou dir zot. Bann dimounn ti kontan ekout Zezi parski li ti servi bann parol “ki fer plezir pou tande,” setadir li ti ena bon manier. (Lik 4:22, NW.) Kan nou montre bon manier kan nou koze, bann dimounn pou pli kontan ekout nou ek aksepte seki nou dir. (Proverb 25:15) Nou pou koz dan sa fason-la avek lezot si nou respekte zot ek  nou pran kont zot santiman. Se samem ki Zezi ti fer. Par exanp, kan li ti trouve ki kantite zefor enn lafoul ti pe fer pou ekout li, li ti bien kontan pou pas letan avek zot ek ansegn zot. (Mark 6:34) Mem kan bann dimounn ti insilte li, Zezi pa ti insilte zot an retour.1 Pier 2:23.

16, 17. (a) Kan nou pe koz ar nou fami ek nou bann kamarad, kouma nou kapav imit Zezi? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Sit enn lexanp pou montre kouma enn bon fason koze kapav fer boukou dibien.

16 Nou bien kontan nou fami ek nou bann kamarad. Me telman nou konn zot bien, li kapav arive ki nou dir bann parol ki kapav bles zot. Nou kapav panse ki nou pa bizin fer atansion ar fason ki nou koz avek zot. Me Zezi zame pa ti mank manier kan li ti koz avek so bann kamarad. Kan so bann kamarad ti lager pou kone kisannla pli gran parmi zot, Zezi ti koriz zot avek bonte ek li ti servi lexanp enn ti zanfan pou ed zot sanz zot fason panse. (Mark 9:33-37) Bann ansien kapav imit lexanp Zezi kan zot konsey lezot avek bonte.Galat 6:1.

17 Mem si nou ankoler akoz seki enn kikenn inn dir nou, nou kapav fer boukou dibien kan nou koz avek bonte. (Proverb 15:1) Par exanp, ena enn mama ki ti elve tousel so garson ki ti enn adolesan. Sa garson-la ti pretann pe servi Zeova, me anmemtan, li ti pe fer bann move kitsoz. Enn ser dan kongregasion ti bien sagrin mama-la ek ti dir li: “Mo sagrin ki to pa’nn reisi form to zanfan.” Mama-la ti fer enn poz, ti reflesi ek apre li ti dir: “Li vre ki pou linstan, bann kitsoz pa pe pas kouma bizin, me so formasion pankor fini. Apre Armagedonn nou koz sa, lerla nou pou kone vremem.” Lefe ki mama-la inn gard so kalm ek pa’nn mank manier kan li’nn reponn sa ser-la, toulede finn res kamarad. Anplis, garson-la ti tann seki so mama ti dir ek ti realize ki so mama ankor ena lespwar ki li pou sanze. Alor, li ti aret frekant so bann move kamarad, li’nn pran batem, ek plitar li ti servi dan Béthel. Mem si nou pe koz avek nou bann frer ek ser, avek nou fami, ouswa avek bann dimounn ki nou pa kone, nou bann parol bizin touzour fer “plezir pou tande, asezone ar disel.”Kolosien 4:6NW.

18. Kouma nou kapav imit Zezi dan fason ki nou koze?

18 Kapasite ki nou ena pou partaz seki nou panse ek seki nou resanti ar lezot, se vremem enn kado extraordiner ki Zeova inn donn nou. Si nou swiv lexanp Zezi, nou pou swazir bon moman pou koze, nou pou fer bien atansion kan nou dir kitsoz, ek touletan nou pou esey koz dan enn bon fason. Alor, anou servi nou bann parol pou ankouraz lezot ek pou fer Zeova kontan.

^ par. 7 Proverb 15:23: “Enn dimounn kontan kan li donn enn bon repons, ek enn bon parol ki tom dan ler ki bizin, a! ki kantite li bon!”

^ par. 9 Proverb 15:28: “Leker enn dimounn ki zis, medite avan li reponn, me boukou move kitsoz sorti dan labous enn move dimounn.”

^ par. 10 Proverb 12:18: “Bann koze san reflesi zot koumadir bann kout lepe, me lalang enn dimounn saz, li enn gerizon.”