Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Desam 2015

Enn Tradiksion Parol Bondie ki Vivan

Enn Tradiksion Parol Bondie ki Vivan

“Parol Bondie, li vivan.”EBRE 4:12.

KANTIK: 37, 116

1. (a) Ki responsabilite Bondie ti donn Adan? (b) Depi sa lepok-la, kouma bann serviter Bondie finn servi zot don pou kominike?

ZEOVA finn donn bann dimounn don pou kapav kominike. Dan zardin Edenn, Bondie ti donn Adan responsabilite pou donn tou bann zanimo enn nom. Adan ti donn sak zanimo enn nom apropriye. (Zenez 2:19, 20) Depi sa lepok-la, bann serviter Bondie finn servi sa don ki Li’nn donn zot la pou loue Zeova ek pou koz lor Li ar lezot. Dan nou lepok, bann serviter Bondie finn servi sa don-la pou tradir Labib pou ki pli boukou dimounn kapav aprann konn Zeova.

2. (a) Ki prinsip bann manb Komite Traduction du monde nouveau finn swiv? (b) Ki nou pou aprann dan sa lartik-la?

2 Zordi ena plizir milye tradiksion Labib, me sertin pli exakt ki lezot. Pou kapav tradir Labib dan enn fason exakt, Komite Traduction du monde nouveau finn deside pou swiv trwa prinsip debaz: (1) Onor nom Bondie ek servi li dan so Parol sak fwa ki ena li dan bann text orizinal. (Lir Matie 6:9.) (2) Tradir mesaz orizinal mo pou mo kan li posib. Si li pa posib, tradir sinifikasion exakt. (3) Servi enn langaz ki  fasil pou lir ek fasil pou konpran. * (Get not.) (Lir Neemia 8:8, 12. *) Labib finn tradir dan plis ki 130 lang. Ek sak fwa, bann lekip ki finn tradir Traduction du monde nouveau, finn aplik sa trwa prinsip-la. Dan sa lartik-la, nou pou aprann kouma finn aplik sa bann prinsip-la dan Traduction du monde nouveau edision revize 2013, an Angle. Nou pou aprann osi kouma bann tradikter lezot lang finn swiv mem prinsip.

ENN LABIB KI ONOR NOM BONDIE

3, 4. (a) Kotsa nou kapav trouv Tetragram? (b) Ki boukou tradiksion Labib finn fer ar nom Bondie?

3 An Ebre, nom Bondie reprezante par kat let: apel sa Tetragram. Nou kapav trouv sa Tetragram-la dan boukou vie maniskri Ebre, par exanp bann Roulo Lamer Morte. Nou kapav osi trouv bann Tetragram dan bann kopi la Septante, an Grek. Finn fer sa bann kopi la Septante la, ant lane 200 avan Zezi ek lane 100 apre Zezi. Boukou dimounn inpresione kan zot trouve ki kantite fwa nom Bondie aparet dan bann vie maniskri.

Boukou dimounn inpresione kan zot trouve ki kantite fwa nom Bondie aparet dan bann vie maniskri

4 Li kler ki nom Bondie bizin paret dan Labib. Me kanmem sa, boukou tradiksion pa servi nom Bondie. Par exanp, zis de-z-an apre ki Écritures grecques chrétienne. Traduction du monde nouveau ti sorti, ti ena osi enn version revize Labib American Standard Version ki ti sorti. Dan version 1901 sa Labib-la, ti ena nom Bondie, me dan version revize 1952, pa ti ena nom Bondie. Kifer? Bann tradikter American Standard Version finn panse ki li “pa apropriye ditou” pou servi nom Bondie. Boukou tradiksion, an Angle ek dan lezot lang, finn fer parey.

5. Kifer li inportan pou servi nom Bondie dan Labib?

5 Me, eski li vremem inportan ki bann tradikter servi nom Bondie? Wi! Zeova, ki finn fer ekrir Labib, anvi ki bann dimounn konn so nom. Enn bon tradikter bizin kone seki oter enn liv anvi ek sa bizin inflians so bann desizion antan ki tradikter. Boukou verse montre ki nom Bondie inportan ek ki sa nom-la merit loner. (Exod 3:15; Psom 83:18, NW; 148:13; Izai 42:8; 43:10; Zan 17:6, 26; Zistwar Bann Apot 15:14, NW.) Zeova finn inspir bann ekrivin Labib pou servi so nom plizir milye fwa dan bann ansien maniskri. (Lir Ezekiel 38:23. *) Alor,  kan bann tradikter pa met nom Bondie dan zot tradiksion, sa montre ki zot pa respekte Zeova.

6. Kifer dan Traduction du monde nouveau edision revize finn azout nom Bondie dan sis verse?

6 Zordi, nou ena ankor plis prev ki nou bizin servi nom Zeova. Dan Traduction du monde nouveau edision revize 2013, finn servi nom Bondie 7,216 fwa. Dan edision avan, ti ena nom Bondie 7,210 fwa. Finn azout nom Bondie dan sa sink verse-la: 1 Samiel 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Kifer? Parski pa tro lontan, finn pibliye bann Roulo Lamer Morte, ek ti ena nom Bondie dan sa bann verse ki nou’nn fek site la. * (Get not.) Siziem verse kot inn azout nom Bondie se dan Ziz 19:18. Kifer? Parski kan finn reget sa verse-la dan bann vie maniskri Labib, finn trouve ki bizin met nom Bondie ladan.

7, 8. Ki sinifikasion nom Zeova?

7 Bann vre Kretien kone ki li inportan pou bien konpran sinifikasion nom Bondie. So nom vedir “Li Fer Arive.” * (Get not.) Dan lepase, nou bann piblikasion finn explik sinifikasion nom Bondie gras-a Exod 3:14 ki dir: “Mo Pou Vinn Seki Mo Swazir pou Vini.” Dan Traduction du monde nouveau edision 1984, ti explike ki Zeova fer Limem vinn seki Li anvi pou realiz so bann promes. * (Get not.) Selman, dan Labib revize 2013, li explike ki nom Zeova fer konpran 2 lide: (1) Zeova fer Limem vinn seki Li desid pou vini, ek (2) Zeova fer so kreasion ouswa so bann kreatir vinn seki bizin pou akonpli so proze.

8 Zeova fer so kreasion vinn seki Li anvi zot vini. Par exanp, Bondie ti fer Noe vinn konstrikter lars, Li ti fer Betsalel vinn enn zouvriye bien kalifie, Li ti fer Gideonn vinn enn gran gerye, ek Li ti fer Pol vinn enn misioner. Nom Bondie ena enn vre sinifikasion pou so bann serviter. Akoz sa, Komite Traduction du monde nouveau finn servi nom Bondie dan sa tradiksion-la.

9. Kifer tradiksion Labib dan lezot lang inn vinn enn priorite?

9 Pli ale, pli boukou tradiksion Labib pa pe servi nom Bondie. Okontrer, zot servi “Lesegner” ouswa nom enn bondie lokal. Se enn parmi bann rezon prinsipal kifer Komite Santral panse ki li bien inportan ki tou bann dimounn dan lemond antie gagn enn Labib ki onor nom Bondie. (Lir Malaki 3:16. *) Ziska ler, Traduction du monde nouveau onor nom Zeova dan plis ki 130 lang.

ENN TRADIKSION KLER EK EXAKT

10, 11. Ki bann difikilte sertin lang finn gagne pou tradir Traduction du monde nouveau?

10 Li pa ti fasil pou tradir Traduction du monde nouveau ki an Angle, dan lezot lang. Par exanp, dan version Angle, finn  servi lexpresion Ebre “Shéol” dan Ekleziast 9:10 ek dan lezot verse ankor. Ti ena sa mo-la dan lezot Labib Angle osi. Selman, boukou lang pa finn kapav servi sa mo-la, parski laplipar dimounn ki lir sa bann lang-la pa konn mo Ebre “Shéol.” Pa ti ena sa mo-la dan zot diksioner, ek sertin ti mem panse ki “Shéol” ti enn landrwa. Pou sa bann rezon-la, bann tradikter finn gagn permision pou tradir mo Ebre “Shéol” ek mo Grek “Hadès” par “Tom.” Se enn tradiksion ki exakt ek ki fer text-la pli kler.

11 Lexpresion Ebre ek Grek ki nou tradir par “nam” ti bien difisil pou tradir dan sertin lang. Dan sa bann lang-la, mo “nam” souvan fer pans enn fantom ouswa enn kitsoz ki sorti dan lekor enn dimounn apre so lamor. Pou evit konfizion, bann tradikter inn gagn permision pou tradir mo “nam” dapre bann informasion ki ena avan ek apre sa mo-la. Nou kapav trouv diferan sinifikasion mo “nam” dan Appendice 4A dan Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau (avec notes et références). Finn met bann ransegnman itil lor sa bann mo Ebre ek Grek la dan bann not dan Labib revize, pou ki li pli fasil pou enn lekter lir ek konpran bann verse-la.

Kan zot ti fer sa revizion- la, komite Traduction du monde nouveau finn etidie plizir milye kestion ki bann tradikter Labib ti’nn deza poze

12. Ki lezot sanzman finn ena dan Labib revize 2013? (Get osi lartik « L’édition révisée de 2013 de la Traduction du monde nouveau » dan Latour Degard sa mwa-la, an Franse standard.)

12 Kan bann tradikter finn poz lezot kestion ankor, sa finn montre ki ti ena lezot verse Labib ki bann lekter riske  mal konpran. Alor, an Septam 2007, Komite Santral finn donn lotorizasion pou reviz Labib an Angle. Kan zot ti fer sa revizion-la, komite Traduction du monde nouveau finn etidie plizir milye kestion ki bann tradikter Labib ti’nn deza poze. Ti ranplas bann vie lexpresion Angle par bann mo ki modern. Sa finn fer ki bann verse-la pli fasil pou lir ek pou konpran, ek anmemtan zot exakt. Tradiksion Labib ki’nn fek fer dan bann lezot lang osi finn ede pou amelior text Angle.Proverb 27:17.

ENN GRAN REKONESANS

13. Ki santiman boukou ena konsernan Labib revize 2013?

13 Ki santiman boukou ena konsernan Traduction du monde nouveau version revize an Angle? Biro mondial bann Temwin Zeova dan Brooklyn, New York finn gagn plizir milye let ki bann frer ek ser inn ekrir pou exprim zot rekonesans. Boukou ena mem santiman ki enn ser, ki finn ekrir: “Labib se enn kof kot ena boukou bizou ki ena gran valer. Gras-a Labib revize 2013, kan nou pe lir bann parol Zeova dan enn langaz kler, se koumadir nou pe examinn sak bizou, ek nou pe admir zot diferan faset, zot kouler, zot bote ek ki kantite zot briye. Langaz sinp ki ena dan bann verse inn ed mwa pou konn Zeova pli bien. Zeova parey kouma enn papa ki pe may mwa dan so lebra amezir ki Li pe lir so bann bon parol avek mwa.”

14, 15. Ki santiman bann dimounn ena konsernan Traduction du monde nouveau dan lezot lang?

14 Mem bann dimounn ki koz enn lot lang apart Angle, zot osi zot bien rekonesan pou Traduction du monde nouveau. Enn vie misie ki res Sofia, an Bulgarie, fer sa komanter-la konsernan Labib dan so lang: “Mo pe lir Labib depi bien lontan, me zame mo pa finn lir enn tradiksion koumsa, enn tradiksion ki pli fasil pou konpran ek ki vremem tous leker.” Parey osi, enn ser  dan l’Albanie inn ekrir: “Extra zoli sa pou tann Parol Bondie an Albane! Se vremem enn gran privilez ki Zeova pe koz avek nou dan nou prop lang!”

15 Dan boukou pei, li bien difisil pou trouv enn Labib ouswa li bien ser. Pou gagn enn Labib se enn gran benediksion! Enn rapor depi Rwanda dir: “Pandan bien lontan, bann dimounn ki ti pe etidie avek bann frer pa ti pe progrese parski zot pa ti ena Labib. Zot pa ti ena ase kas pou aste Labib ki legliz ti prodir. Ek souvan zot pa ti konpran bien seki sertin verse ti pe rod dir, ek sa ti retard zot progre.” Kan zot ti gagn Traduction du monde nouveau dan zot lang, enn fami dan Rwanda, ki ti ena kat adolesan, dir: “Nou vremem remersie Zeova ek lesklav fidel ek saz pou sa Labib-la. Nou bien pov ek nou pa ti ena kas pou aste enn Labib pou sakenn. Me asterla, zot tou dan lafami ena zot prop Labib. Pou montre nou rekonesans anver Zeova, nou lir Labib an fami toulezour.”

16, 17. (a) Ki Zeova anvi pou so pep? (b) Ki nou bizin determine pou fer?

16 Traduction du monde nouveau version revize pou disponib osi dan pli boukou lang dan lavenir. Satan pe esey aret sa travay-la, me nou kone ki Zeova anvi ki tou dimounn ekout seki Li ena pou dir dan enn fason kler, ek dan enn langaz ki fasil pou konpran. (Lir Izai 30:21. *) Biento, “vremem later pou ranpli avek konesans Zeova, parey kouma delo kouver lamer.”Izai 11:9.

17 Anou determine pou servi tou kado ki Zeova donn nou, parmi ena sa tradiksion ki onor so nom la. Les Zeova koz avek twa toulezour atraver so Parol. Li kapav ekout bien tou nou bann lapriyer. Sa kominikasion-la pou ed nou pou konn Zeova pli bien, ek nou lamour pou Li pou kontign grandi.Zan 17:3.

“Se vremem enn gran privilez ki Zeova pe koz avek nou dan nou prop lang!”

^ par. 2 Get Appendix A1 dan Traduction du monde nouveau version revize, an Angle, ek lartik « Comment choisir une bonne traduction de la Bible ? » dan Latour Degard 1Me 2008, an Franse.

^ par. 2 Neemia 8:8, 12: Zot ti kontign lir liv Lalwa vre Bondie for-for. Zot ti explik li dan enn fason bien kler ek ti fer konpran so sans; se koumsa ki zot ti ed lepep pou konpran seki zot ti pe lir. 12 Alor, tou lepep ti ale pou manze ek bwar, pou avoy bann porsion manze ek koumsa, zot ti pou kapav dan enn gran lazwa, parski zot ti konpran bann parol ki ti fer zot kone.”

^ par. 5 Ezekiel 38:23: “Vremem, mo pou glorifie mwa, ek mo pou sanktifie mwa ek mo pou fer boukou nasion konn mwa; ek zot pou bizin kone ki momem Zeova.”

^ par. 6 Bann Roulo Lamer Morte finn ekrir plis ki 1,000 an avan ki bann Massorète ti kopie sa an Ebre.

^ par. 7 Sertin liv referans donn sa explikasion-la, me pa tou bann exper ki dakor.

^ par. 7 Get Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau (avec notes et références), Appendice 1A, « Le nom divin dans les Écritures hébraïques », paz 1676.

^ par. 9 Malaki 3:16: “Bann ki ena lakrint pou Zeova ti pe koze ant zot, sakenn ar so kamarad, ek Zeova ti pe pran kont, ek ti pe ekoute. Ek finn ekrir enn liv souvenir devan Li, pou bann ki ena lakrint pou Zeova ek pou bann ki medit lor so nom.”

^ par. 16 Izai 30:21: “To zorey pou tann enn parol deryer twa, ki dir: ‘Ala semin-la. Mars ladan,’ si zot bizin al a-drwat ou si zot bizin al a-gos.”