Skip to content

Skip to table of contents

San-t-an Depi ki Rwayom Bondie Pe Regne!

San-t-an Depi ki Rwayom Bondie Pe Regne!

“Ki Bondie lape . . . donn zot tou bon kitsoz pou fer so volonte.”EBRE 13:20, 21NW.

KANTIK: 136, 14

1. Ki kantite travay predikasion ti inportan pou Zezi? Explike.

ZEZI ti kontan koz lor Rwayom Bondie. Kan li ti lor later, li ti koz lor Rwayom Bondie plis ki tou lezot size. Li ti mansionn Rwayom Bondie dan so minister plis ki 100 fwa. Vremem, Rwayom Bondie ti bien inportan pou Zezi.Lir Matie 12:34.

2. Komie dimounn ti tann lord ki Zezi finn done ek ki trouv dan Matie 28:19, 20, ek kifer nou dir sa?

2 Zis apre so rezireksion, Zezi ti koz avek plis ki 500 dimounn ki kitfwa ti pou vinn so bann disip. (1 Korintien 15:6, NW.) Kitfwa se lerla-mem ki Zezi ti donn zot lord pou pres ar “tou bann nasion.” Sa travay-la pa ti pou fasil. * (Get not.) Li ti dir zot ki predikasion ti pou kontigne pandan enn  long peryod letan, ziska “lafin sa sistem-la.” Kan to pe pres bonn nouvel, to pe ede pou ki sa profesi-la realize.Matie 28:19, 20NW.

3. Ki trwa kitsoz ed nou pou pres bonn nouvel?

3 Apre ki Zezi ti donn sa lord pou prese la, li ti dir: “Mo avek zot.” (Matie 28:20) Zezi ti promet so bann disip ki li pou diriz travay predikasion ek li pou ed zot pou prese dan lemond antie. Zeova osi avek nou. Li finn donn nou “tou bon kitsoz” pou ki nou kapav prese. (Ebre 13:20, 21, NW.) Dan sa lartik-la nou pou get trwa parmi bann bon kitsoz ki Li’nn donn nou: (1) bann zouti, (2) bann metod, ek (3) formasion. Premierman, anou examinn bann zouti ki nou finn servi pandan 100 dernie lane.

BANN ZOUTI KI ED BANN SERVITER BONDIE POU PRESE

4. Kouma diferan zouti finn ed nou dan nou travay predikasion?

4 Zezi ti konpar mesaz Rwayom Bondie ar lagrin ki finn plante dan diferan later. (Matie 13:18, 19) Pou prepar later, enn zardinie servi diferan zouti. Dan mem fason, nou Lerwa finn donn nou bann zouti ki nou kapav servi pou ed bann dimounn aksepte nou mesaz. Nou finn servi sertin zouti pou enn ti peryod letan, alor ki lezot, nou ankor pe servi azordi. Me tou sa bann zouti-la finn ed nou pou amelior nou fason prese.

Kart temwaniaz ti ed boukou dimounn pou koumans prese

5. Ki ete enn kart temwaniaz, ek kouma ti servi sa?

5 An 1933, bann proklamater ti koumans servi kart temwaniaz, enn zouti ki finn ed boukou pou koumans prese. Sa ti enn ti kart avek enn ti mesaz bien sinp ki sorti dan Labib. Parfwa ti pibliye enn nouvo kart avek enn nouvo mesaz. Frer Erlenmeyer ti ena apepre di-z-an kan premie fwa li ti servi sa ti kart-la. Li explike: “Pou koumanse, nou ti demann dimounn-la: ‘Eski ou kapav lir sa kart-la silvouple?’ Apre ki dimounn-la ti fini lir kart-la, nou ti ofer li bann piblikasion ek apre nou ti ale.”

6. Kouma sa kart-la ti ed boukou proklamater?

6 Sa kart temwaniaz la ti ed bann proklamater dan plizir fason. Par exanp, sertin proklamater ti timid, ek mem si zot ti vremem anvi prese, zot pa ti kone ki pou dir. Lezot proklamater ti bien zele. Dan zis de-trwa minit, zot ti dir dimounn-la tou seki zot kone, ek parfwa zot pa ti ena takt. Sa kart-la ti ed tou bann proklamater pou fer konn enn mesaz kler ek sinp.

7. Ki bann difikilte finn gagne pou servi sa kart-la?

7 Me zot ti gagn bann difikilte osi. Ser Grace Estep ti dir: “Parfwa, ti demann nou: ‘Ki ena dan sa kart-la? Eski ou pa kapav dir mwa oumem?’” Anplis, sertin dimounn pa ti kapav lir seki ti ena lor sa kart-la. Lezot ti zis pran kart-la ek ti ferm laport. Sertin dimounn pa ti kontan nou mesaz, alor zot ti desir kart-la bout-bout. Malgre sa bann difikilte-la,  sa kart-la finn ed bann proklamater pou pres avek tou dimounn ek fer lezot kone ki zot bann proklamater Rwayom Bondie.

8. Kouma ti servi bann fonograf mobil? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

8 Enn lot zouti ki finn servi apre 1930 se fonograf mobil. Sertin Temwin ti apel sa Aaron parski sa laparey-la ti koz dan zot plas. (Lir Exod 4:14-16. *) Si bann dimounn ti aksepte pou ekoute, proklamater-la ti pou zwe enn ti diskour Biblik ek apre sa ofer bann piblikasion. Parfwa, bann fami an-antie ti vini zis pou ekout enn diskour! An 1934, lasosiete Watch Tower ti koumans fer bann fonograf mobil ki ti servi zis pou predikasion. Antou, bann frer ti anrezistre 92 diskour.

9. Kifer fonograf mobil ti efikas?

9 Apre ki Hillary Goslin ti ekout enn parmi bann diskour ki ti zwe, li ti pran fonograf-la prete pou enn semenn pou li kapav partaz mesaz ki ena dan Labib avek so bann vwazin. Gras-a sa, boukou dimounn ti interese ar laverite ek ti batize. Plitar, de tifi Frer Goslin ti asiste Lekol Guiléad ek inn vinn bann misioner. Parey kouma bann kart temwaniaz, bann fonograf mobil inn ed boukou proklamater pou koumans prese. Plitar, atraver Lekol Minister Teokratik, Lerwa ti pou form so pep pou vinn bann ansegnan efikas.

SERVI TOU METOD POSIB POU ZWENN BANN DIMOUNN

10, 11. Kouma finn servi radio ek lagazet pou pres bonn nouvel, ek kifer sa bann metod-la ti efikas?

10 Pep Bondie finn swiv direksion nou Lerwa kan zot inn servi diferan metod pou zwenn maximum dimounn posib dan predikasion. Sa bann metod-la ti inportan sirtou kan pa ti ena boukou proklamater. (Lir Matie 9:37.) Par exanp, bien avan, ti servi bann lagazet pou pres bonn nouvel. Sak semenn, Frer Russell ti avoy enn diskour Biblik bann zournalis. Apre sa, zot ti fer pibliye so diskour dan bann lagazet dan l’Amérique, Canada, ek l’Europe. An 1913, ti’nn pibliye bann diskour Frer Russell dan 2,000 lagazet ek apepre 15,000,000 dimounn ti lir sa!

Bann lagazet ek radio finn ed nou pou zwenn boukou dimounn dan bann plas kot ti ena tigit proklamater

11 Bann serviter Zeova ti osi servi radio dan enn fason efikas pou pres bonn nouvel. Frer Rutherford ti fer enn parmi so bann premie diskour lor radio le 16 Avril 1922, ek apepre 50,000 dimounn ti ekout li. Bien vit nou ti  koumans servi nou prop senn radio ki ti apel WBBR, ek ti pas premie program le 24 Fevriye 1924. Latour Degard 1Desam 1924, ti dir: “Nou panse ki radio se mwayin pli ekonomik ek pli efikas ki pa’nn servi ziska ler, pou anons mesaz laverite.” Parey kouma lagazet, radio osi finn ed nou pou zwenn boukou dimounn dan bann plas kot ti ena tigit proklamater.

Boukou proklamater kontan rann temwaniaz dan bann plas piblik ek koz lor nou sit Internet avek bann dimounn (Get paragraf 12, 13)

12. (a) Ki kalite temwaniaz dan bann plas piblik to pli kontan? (b) Ki kapav ed nou pou vink nou laper pou rann temwaniaz dan bann plas piblik?

12 Temwaniaz dan bann plas piblik se enn metod efikas ki nou pe servi zordi pou zwenn bann dimounn. Nou pe fer plis zefor pou zwenn bann dimounn lor bistop, kot pran trin, ek dan bann parking, me osi dan bann plas piblik, ek bazar. Eski to gagn per pou rann temwaniaz dan bann plas piblik? Si wi, priye Zeova pou gagn led ek reflesi lor seki Frer Manera, enn sirveyan sirkonskripsion ti dir: “Nou konsider tou bann nouvo fason prese kouma bann nouvo mwayin pou servi Zeova, pou montre ki nou fidel anver Li, pou montre nou lintegrite, ek nou ti pe atann avek inpasians pou montre ki nou dispoze pou servi Zeova dan ninport ki fason Li demann nou.” Kan nou vink nou laper ek nou servi bann nouvo metod predikasion, nou ena plis konfians an Zeova ek nou vinn bann  proklamater pli efikas.Lir 2 Korintien 12:9, 10.

13. Kifer nou sit Internet se enn metod efikas pou prese, ek ki bon rezilta to’nn gagne kan to’nn servi sa metod-la?

13 Boukou proklamater kontan koz lor nou sit Internet, jw.org, avek bann dimounn. Lor sa sit-la, bann dimounn kapav lir ek download bann piblikasion ki baze lor Labib dan plis ki 700 lang. Sak zour, plis ki 1.6 milyon dimounn vizit nou sit Internet. Dan lepase, atraver radio, mem bann dimounn ki ti res dan bann landrwa bien lwin ti tann bonn nouvel. Azordi, nou sit Internet fer mem travay.

FORM BANN PROKLAMATER BONN NOUVEL

14. Ki formasion bann proklamater ti bizin gagne, ek ki lekol finn ed zot pou vinn bann ansegnan efikas?

14 Bann zouti ek bann metod ki nou finn examine ti bien efikas. Me o-koumansman, bann frer ek ser ti bizin gagn enn formasion pou vinn bann bon proklamater. Par exanp, parfwa bann dimounn pa ti dakor ar diskour ki zot ti tande lor fonograf. Me lezot fwa, bann dimounn ti interese ek ti anvi konn plis. Bann proklamater ti bizin kone kouma pou reponn bien bann kestion ki bann dimounn ti poz zot, ek kouma zot kapav vinn bann pli bon ansegnan. Pena dout ki lespri sin Bondie ti ed Frer Nathan Knorr pou trouve ki kantite li inportan ki bann proklamater gagn enn formasion. Sa ti pou ed zot pou aprann kouma zot bizin koze dan predikasion. Alor, apartir 1943, bann kongregasion finn koumans organiz Lekol Minister Teokratik. Sa lekol-la finn ed tou bann zelev pou vinn bann ansegnan efikas.

15. (a) Ki sertin ti resanti kan zot ti fer zot premie size dan Lekol Minister Teokratik? (b) Kouma promes Zeova ki trouv dan Psom 32:8 finn realize dan to ka?

15 Boukou frer pa ti abitie koz devan enn gran lasistans. Frer Ramu rapel so premie size ki li ti fer an 1944. Size-la ti koz lor enn personaz Biblik ki apel Doeg. Frer Ramu rakonte: “Mo bann zenou ti pe tap ansam, mo lame ek mo ledan ti pe tranble.” Li kontigne: “Sa ti mo premie lexperyans lor lestrad, me mo pa ti bes lebra.” Mem si sa pa ti fasil, bann zanfan osi ti fer bann size dan Lekol Minister Teokratik. Frer Manera rapel seki ti arive kan enn ti garson ti fer so premie size: “Telman li ti strese kan li ti koumans so size, ki li’nn koumans plore. Me li ti bien deside pou terminn so size. Akoz sa, li ti kontign size-la, mem si li ti  plore ziska lafin.” Kitfwa to pa reponn ni partisipe dan bann renion parski to timid ouswa to ena linpresion ki to pa pou kapav fer li. Si to dan sa ka-la, demann Zeova pou ed twa sirmont to laper. Li pou ed twa parey kouma Li finn ed bann premie zelev ki ti partisip dan Lekol Minister Teokratik.—Lir Psom 32:8.

Plis ki 8,500 misioner ki finn forme dan Lekol Guiléad finn al servi dan 170 pei depi 1943

16. Ki lobzektif Lekol Guiléad (a) ti ena dan lepase, ek (b) depi 2011?

16 Lorganizasion Bondie finn donn osi enn formasion atraver Lekol Guiléad. Enn parmi bann lobzektif sa lekol-la se pou ed bann zelev ogmant zot dezir pou pres bonn nouvel. Lekol Guiléad ti koumanse an 1943, ek depi sa, finn form 8,500 zelev ek finn avoy zot dan 170 pei. Depi 2011, bann zelev ki invite pou asiste sa lekol-la se bann pionie spesial, sirveyan sirkonskripsion, Betelit, ouswa bann misioner ki pankor asiste Lekol Guiléad.

17. Eski Lekol Guiléad ti efikas? Explike.

17 Eski Lekol Guiléad ti vremem efikas? Wi. Anou gete seki’nn arive dan Japon. An Out 1949, ti ena mwins ki dis proklamater dan sa pei-la. Me ver lafin sa lane-la, ti ena 13 misioner ki ti pe prese ansam avek bann proklamater lokal. Zordi, ena apepre 216,000 proklamater dan Japon, ek preske lamwatie parmi zot pe servi antan ki pionie!

18. Ki lezot lekol nou ena?

18 Nou ena boukou lezot lekol. Par exanp, nou ena Lekol pou Bann Frer Nome, Lekol Pionie, Lekol pou Bann Evanzelizater Rwayom Bondie, Lekol pou Bann Sirveyan Sirkonskripsion ek Zot Madam, ek Lekol pou Bann Manb Komite Biro Nasional ek Zot Madam. Sa bann lekol-la finn reisi form bann frer ek ser, ek finn fer zot lafwa vinn pli for. Li kler ki Zezi pe kontign form boukou dimounn.

19. Ki Frer Russell ti dir konsernan laktivite predikasion, ek kouma sa finn realize?

19 Rwayom Bondie pe regne depi plis ki 100 an. Depi sa lepok-la, Zezi Kris, nou Lerwa, finn kontign diriz laktivite predikasion. An 1916, Frer Russell ti sir ki predikasion bonn nouvel ti pou fer dan lemond antie. Li ti dir: “Travay [predikasion] pe ogmante bien vit, ek li pou kontign ogmante, parski ena enn laktivite mondial ki bizin fer pou pres ‘levanzil rwayom.’” (Dapre liv La foi en marche, par A. H. Macmillan, paz 69, an Angle) Sa travay-la pe fer azordi! Nou remersie nou Bondie lape, Zeova, ki donn nou tou kitsoz ki nou bizin pou fer so volonte!

^ par. 2 Li posib ki laplipar dan sa ti group-la ti vinn bann Kretien. Kifer nou dir sa? Parski lapot Pol apel zot “500 frer.” Li ti osi dir: “Laplipar parmi zot ankor vivan, mem si sertin finn mor.” Alor li paret ki Pol ek bann lezot Kretien ti konn bann dimounn ki ti tann Zezi donn lord pou prese.

^ par. 8 Exod 4:14-16: 14 Apre sa Zeova ti bien ankoler ar Moiz, ek Li ti dir: ‘Ki to pou dir konsernan Aaron, ki enn Levit? Mo kone ki li konn koze bien. Ek asterla, li pe vinn isi pou zwenn twa. Kan li pou trouv twa, so leker pou kontan. 15 Alor, to bizin koz avek li ek met bann parol dan so labous, ek mo pou avek twa ek avek li kan zot pou koze, ek mo pou montre zot seki zot bizin fer. 16 Li pou koz pou twa ar lepep, ek li pou vinn to port-parol, ek to pou reprezant Bondie pou li.’”