Skip to content

Skip to table of contents

Eski To “Kontan To Prosin Kouma Tomem”?

Eski To “Kontan To Prosin Kouma Tomem”?

“To bizin kontan to prosin kouma tomem.”MATIE 22:39NW.

KANTIK: 73, 36

1, 2. Kouma eski Labib montre ki lamour li inportan?

LAMOUR, se Zeova so kalite prinsipal. (1 Zan 4:16) Zezi li premie kreasion ki Zeova inn fer, ek li finn pas plizir milyar lane dan lesiel avek Li. Se koumsa ki li’nn aprann ki Zeova Li enn Bondie lamour. (Kolosien 1:15) Zezi ti montre mem kalite lamour toutlong so lavi, ki li dan lesiel ouswa lor later. Alor, nou kapav sir ki Zeova ek Zezi touletan pou dirize avek lamour.

2 Kan enn kikenn ti demann Zezi ki pli gran komannman, Zezi ti reponn: “‘To bizin kontan Zeova to Bondie avek tou to leker ek avek tou to nam ek avek tou to lespri.’ Samem pli gran ek premie komannman. Deziem komannman ki parey, se: ‘To bizin kontan to prosin kouma tomem.’”Matie 22:37-39NW.

3. Kisannla ki nou “prosin”?

 3 Li inportan ki nou montre lamour anver tou dimounn. Zezi ti dir ki nou bizin kontan Zeova ek osi nou prosin. Me kisannla nou “prosin”? Si nou marye, nou prosin avek ki nou pli atase, se nou mari ouswa nou fam. Parmi nou prosin ena osi bann frer ek ser dan nou kongregasion. Mem bann dimounn ki nou zwenn dan predikasion osi, zot nou prosin. Dan sa lartik-la, nou pou aprann kouma nou kapav montre lamour pou nou prosin.

KONTAN TO KONZWIN

4. Kouma enn koup kapav konn enn lavi maryaz ki ere, mem si zot inparfe?

4 Zeova ti kree Adan ek Ev ek ti marye zot. Samem premie maryaz ki finn ena. Bondie ti anvi ki zot ena enn bon lavi maryaz ek ki zot ranpli later avek zot bann zanfan. (Zenez 1:27, 28) Selman, kan zot finn dezobeir Zeova, sa finn gat zot lavi maryaz, ek zot finn transmet tou dimounn pese ek lamor. (Romin 5:12) Malgre sa, zordi, bann koup kapav konn enn lavi maryaz ki ere. Zeova, ki’nn kree maryaz, finn donn bann bon konsey dan Labib pou bann mari ek bann fam.Lir 2 Timote 3:16, 17.

Zeova atann ki bann mari vinn bann sef ki ena lamour

5. Kifer lamour inportan dan enn maryaz?

5 Labib montre ki lamour bien inportan pou ki bann dimounn zot ere. Ki kalite lamour? Enn lamour kot ena lafeksion ek tandres. Ek sa pli inportan ankor dan lavi maryaz. Lapot Pol ti dekrir vre lamour. Li ti dir: “Lamour bien pasian, lamour li bon. Li pa zalou, li pa arogan, li pa fer fier. Li pa mank manier, li pa egois, li pa les li irite, ou gard rankinn. Lamour pa trouv plezir dan lemal me li gagn lazwa dan laverite. Lamour toultan pe proteze, toultan pe fer konfians, toultan ena lesperans, toultan persevere. Lamour li eternel.” (1 Korintien 13:4-8) Kan nou reflesi lor bann parol Pol ek kan nou aplik zot, nou pou kapav ena enn maryaz ere.

Labib montre nou kouma nou kapav ena enn bon lavi maryaz (Get paragraf 6, 7)

6, 7. (a) Ki Labib dir konsernan rol bann mari? (b) Kouma enn mari Kretien bizin tret so madam?

6 Zeova ti deside kisannla ki bizin sef dan enn fami. Pol ti dir: “Mo anvi ki zot kone ki sef tou bann zom se Kris; sef enn fam se zom; ek sef Kris se Bondie.” (1 Korintien 11:3, NW.) Me Zeova pa anvi ki bann mari vinn move ni fer dominer. Okontrer, Li atann ki zot vinn bann sef ki ena lamour. Zeova Limem Li enn Sef ki bon ek ki pa egois. Akoz sa, Zezi respekte lotorite Bondie, enn lotorite ki ranpli ar lamour. Li ti dir: “Mo kontan mo Papa.” (Zan 14:31) Zezi pa ti pou dir sa si Zeova pa ti azir avek amour anver li.

7 Mem si enn mari limem ki sef so madam, Labib dir ki enn mari bizin onor so madam. (1 Pier 3:7) Kouma enn mari kapav fer sa? Li kapav pran kont seki so madam bizin ek respekte so bann preferans. Labib dir: “Mari, kontign kontan  zot fam, parey kouma Kris osi finn kontan kongregasion ek finn donn so lavi pou sov li.” (Efezien 5:25, NW.) Vremem, Zezi ti donn so lavi pou sov so bann disip. Kan enn mari li enn sef ki ena lamour parey kouma Zezi, li pli fasil pou ki so madam kontan li, respekte li ek aksepte so bann desizion.Lir Tit 2:3-5.

KONTAN TO BANN FRER EK SER

8. Ki santiman nou bizin ena pou nou bann frer ek ser?

8 Zordi, bann milyon dimounn pe ador Zeova lor later antie. Se zot ki nou bann frer ek ser. Ki santiman nou bizin ena pou zot? Labib dir: “Alor, tanki nou ena letan, anou travay pou bien tou dimoun spesialman pou bann ki pros avek nou dan lafwa.” (Galat 6:10; lir Romin 12:10.) Lapot Pier ti ekrir ki nou “lobeisans pou laverite” bizin fer nou manifeste enn vre “lamour fraternel.” Pier ti osi dir bann Kretien: “Avan tou, ena enn gran lamour sakenn pou zot kamarad.”1 Pier 1:22; 4:8NW.

9, 10. Kifer ena linite parmi pep Bondie?

9 Pena okenn lorganizasion ki parey kouma nou lorganizasion. Kifer? Parski  nou ena enn gran lamour ek enn vre lamour pou nou bann frer ek ser. Me pli inportan, Zeova soutenir nou parski nou kontan Li ek nou obeir so bann lalwa. Zeova soutenir nou atraver lafors pli pwisan ki ena dan liniver, setadir so lespri sin. Lespri Bondie ed nou pou vinn enn fami internasional kot ena linite.Lir 1 Zan 4:20, 21.

10 Pol ti fer bann Kretien konpran bien linportans pou ena lamour ant zot. Li ti dir: “Abiy zot ar enn gran konpasion, bonte, limilite, douser, ek pasians. Kontign siport sakenn so kamarad, ek pardonn sakenn so kamarad avek tou zot leker mem si kikenn ena kitsoz kont enn lot. Parey kouma Zeova inn pardonn zot avek tou so leker, fer parey zot osi. Me, anplis, abiy zot ar lamour, parski li enn kitsoz parfe ki soud nou tou ansam.” (Kolosien 3:12-14, NW.) Nou vremem rekonesan ki lamour, “enn kitsoz parfe ki soud nou tou ansam,” existe parmi nou, ninport kotsa nou sorti!

Lamour ek linite ki ena parmi bann Temwin Zeova montre ki zot bann vre disip Kris. Se zotmem ki Bondie pe servi pou pres bon nouvel lor Rwayom dan lemond antie

11. Kouma nou pou rekonet bann vre serviter Bondie?

11 Vre lamour ek linite ki existe parmi bann serviter Zeova, permet bann dimounn kone ki zot pratik vre relizion. Zezi ti dir: “Si zot ena lamour pou zot kamarad, tou dimoun pou kone ki zot mo disip.” (Zan 13:34, 35) Lapot Zan ti ekrir: “Ala kouma nou rekonet enn zanfan Bondie ek zanfan diab: seki pa pratik lazistis, li pa sorti kot Bondie, parey kouma seki pa kontan so frer e so ser. Samem mesaz ki zot finn tande depi komansman: ki nou bizin kontan nou prosin.” (1 Zan 3:10, 11) Lamour ek linite ki ena parmi bann Temwin Zeova montre ki zot bann vre disip Kris. Se zotmem ki Bondie pe servi pou pres bon nouvel lor Rwayom dan lemond antie.Matie 24:14.

RASANBLEMAN “ENN GRAN LAFOUL”

12, 13. Ki “gran lafoul” pe fer azordi, ek ki pe atann zot biento?

12 Zordi, laplipar parmi bann serviter Zeova, form parti dan “enn gran lafoul” ki sorti dan diferan parti dan lemond. Zot montre ki zot soutenir Rwayom Mesianik. Se zot ki “finn travers dan [“gran detres,” NW], zot finn lav zot rob e finn fer zot vinn blan dan disan Annyo” pou montre ki zot ena lafwa dan sakrifis Zezi. Bann ki form parti dan “gran lafoul” zot kontan Zeova ek so Garson, ek zot ador Zeova “lanwit-lizour.”Revelasion 7:9, 14, 15.

13 Biento Bondie pou detrir sa move lemond-la kan pou ena “gran detres.” (Matie 24:21, NW; lir Zeremi 25: 32, 33. *) Me Zeova pou protez ek pou diriz so bann serviter dan lemond nouvo parski Li kontan zot. Parey kouma Li ti promet 2,000 an avan, “Li pou souy tou zot larm. Pa pou ena ni lamor, ni dey, ni lamantasion, ni douler.” Eski to pe atann avek inpasians kan to pou viv dan Paradi kot pou nepli ena lemal, soufrans, ek lamor?Revelasion 21:4.

14. Ki kantite sa gran lafoul-la inn ogmante?

14 Dan koumansman bann dernie zour an 1914, ti ena zis apepre 5,000 serviter Bondie. Lamour pou zot prosin ek lespri sin Bondie ti pous sa ti group frer ek ser ki ena lesperans pou al viv dan lesiel la pou pres bon nouvel Rwayom Bondie malgre bann difikilte ki zot ti gagne. Ki rezilta? Azordi, enn gran lafoul bann dimounn ki ena lesperans pou viv pou touletan lor later pe rasanble ansam. Ena apepre 8,000,000 Temwin dan plis ki 115,400 kongregasion dan lemond antie, ek sa sif-la pe kontign ogmante. Par exanp, plis ki 275,500 dimounn inn pran batem pandan lane servis 2014. Sa fer apepre 5,300 batem par semenn.

15. Kouma boukou dimounn pe tann bonn nouvel azordi?

15 Li extraordiner pou trouve ki kantite dimounn inn tann bon nouvel lor Rwayom Bondie. Azordi, nou bann piblikasion disponib dan plis ki 700 lang. Latour Degard se magazinn ki pli distribie dan lemond antie. Sak mwa, inprim plis ki 52,000,000 kopi sa magazinn-la, ek sa magazinn-la pibliye dan 247 lang. Liv Ki la Bible enseigné vrai-mem?, ki nou servi pou fer bann letid Labib, inn tradir dan plis ki 250 lang. Ziska ler, finn inprim plis ki 200,000,000 kopi sa liv-la.

16. Kifer lorganizasion Zeova pe kontign grandi?

16 Nou lorganizasion pe kontign grandi parski nou ena lafwa dan Bondie ek nou aksepte ki Labib se so parol ki inspire. (1 Tesalonisien 2:13) Nou kontign gagn benediksion Zeova mem si Satan ena laenn pou nou ek persekit nou.2 Korintien 4:4.

TOULETAN KONTAN LEZOT

17, 18. Ki santiman Zeova anvi nou ena konsernan bann dimounn ki pa ador Li?

17 Kan nou prese, bann dimounn reazir dan diferan fason. Sertin ekout nou, alor ki lezot deteste nou mesaz. Ki santiman Zeova anvi nou ena konsernan bann dimounn ki pa ador Li? Ninport kouma bann dimounn reazir ar nou mesaz, nou pou swiv konsey ki ena dan Labib, ki dir: “Fode ki zot parol fer touzour plezir pou tande, asezone ar disel, pou ki zot kone kouma pou reponn sak dimounn.” (Kolosien 4:6, NW.) Kan nou defann nou bann krwayans, nou pou fer li “avek douser ek enn gran respe” parski nou kontan nou prosin.1 Pier 3:15NW.

18 Mem kan bann dimounn ankoler ek rezet nou mesaz, nou montre lamour  pou nou prosin ek nou imit lexanp Zezi. Kan bann dimounn ti insilte Zezi, “li pa ti insilte zot parey. Kan li ti soufer, li pa ti reponn par bann menas.” Okontrer, Zezi ti fer Zeova konfians. (1 Pier 2:23, NW.) Dan ninport ki sitiasion, nou bizin montre limilite ek swiv sa konsey-la: “Pa rann lemal par lemal, oubien, insilt pou insilt; okontrer reponn par enn benediksion.”1 Pier 3:8, 9.

Nou bizin kontan nou bann lennmi, ninport kouma zot tret nou

19. Kouma nou bizin tret nou bann lennmi?

19 Limilite ed nou pou obeir enn prinsip bien inportan ki Zezi ti done. Li ti dir: “Zot finn tande ki finn dir, ‘[“To bizin,” NW] kontan to prosin e air to lennmi.’ Me mwa, mo dir zot: kontan zot lennmi e priye pou bann ki persekit zot. E zot pou vinn zanfan zot Papa ki dan lesiel, parski li fer so soley lev lor bann bon kouma lor bann move e li fer lapli tom lor bann zis kouma lor bann inzis.” (Matie 5:43-45) Antan ki bann serviter Bondie, nou bizin kontan nou bann lennmi, ninport kouma zot tret nou.

20. Kouma nou kone ki lamour pou Bondie ek pou nou prosin pou ranpli lor later? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

20 Touletan nou bizin montre ki nou kontan Zeova ek nou prosin. Mem si bann dimounn opoze ar nou ek nou mesaz, nou ed zot kan zot gagn problem. Lapot Pol ti ekrir: “Fode pa ena okenn det anver personn, exsepte dwa zot kamarad lamour. Seki kontan lezot, li akonplir lalwa. Anefe, bann komannman: ‘Pa komet adilter; pa pran lavi enn lot; pa kokin; pa dezir seki pou lezot’ e tou lezot komannman ankor egal enn sel komannman: ‘Kontan to prosin kouma to kontan tomem.’ Lamour pa fer ditor so prosin. Alor lamour akonplir tou seki lalwa demande.” (Romin 13:8-10) Mem si zot viv dan enn lemond ki divize, ki violan, ki move ek ki dirize par Satan, bann serviter Zeova montre enn vre lamour pou zot prosin. (1 Zan 5:19) Apre ki Zeova pou detrir Satan, so bann demon, ek so lemond ki move, lamour pou ranpli lor later. Sa pou enn zoli benediksion kan tou dimounn lor later pou kontan Zeova ek zot prosin!

^ par. 13 Zeremi 25:32, 33: 32 Ala seki Zeova, Sef bann larme dir: ‘Gete! Enn gran maler pe vinn lor bann nasion enn deryer lot, ek enn gran tanpet pou sorti depi bann parti pli lwin lor later. 33 Ek bann dimounn ki Zeova pou touye sa zour-la pou depi enn bout later ziska lot bout. Pa pou plor lor zot, ni pou ramas zot ouswa anter zot. Zot pou vinn kouma fimie lor later.’”