Skip to content

Skip to table of contents

Zeova Limem Bondie Lamour

Zeova Limem Bondie Lamour

“Bondie limem lamour.”1 ZAN 4:8, 16.

KANTIK: 18, 91

1. Ki Bondie so kalite prinsipal, ek ki to resanti pou Li kan to konn sa?

LABIB dir nou ki “Bondie limem lamour.” (1 Zan 4:8) Me ki sa vedir vremem? Lamour li pa zis enn parmi bann zoli kalite ki Zeova ena. Se so kalite prinsipal. Li pa zis ena lamour. Limem Li lamour. Se lamour ki gid Li dan tou seki Li fer. Nou vremem bien rekonesan ki so lamour inn pous Li pou kree liniver an-antie ek tou seki vivan!

2. Ki konfians nou ena gras-a lamour Bondie? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

2 Zeova ena enn gran lafeksion pou bann kitsoz ki Li’nn kree. So lamour pou nou fer nou ena konfians ki so proze pou limanite pou realize dan pli bon fason ki ena. Bann ki obeir Zeova pou konn enn lavenir ranpli ar lazwa. Par exanp, parski Zeova ena lamour pou nou, Li’nn “fixe enn zour kot li pou ziz lemonn avek zistis par enn zom ki li finn swazir,” setadir Zezi Kris. (Zistwar Bann Apot 17:31) Nou vremem sir ki pou ena sa zizman-la. Bann ki obeir Bondie pou konn enn lavenir extraordiner pou touletan.

 KI LISTWAR FINN MONTRE?

3. Kouma lavi ti pou ete si Bondie pa ti kontan limanite?

3 Si lamour pa ti kalite prinsipal Bondie, ki ti pou ariv limanite? Bann dimounn ti pou kontign diriz ek fer dominer ar lezot ek ti pou inflianse par Satan, enn bondie ki pena lamour, ek ki ranpli ar laenn. (2 Korintien 4:4; 1 Zan 5:19; lir Revelasion 12:9, 12.) Nou lavenir ti pou terib si Zeova pa ti kontan nou!

4. Kifer Zeova inn permet sertin pou rebel kont so lotorite?

4 Kan Satan ti rebel kont drwa ki Bondie ena pou dirize, li ti osi inflians nou bann premie paran pou rebele. Li ti met an dout drwa ki Bondie ena pou dirize antan ki Souverin Liniver. Satan ti pretann ki so regn ti pou pli bon ki regn Bondie. (Zenez 3:1-5) Zeova inn azir avek sazes ek inn les Satan diriz later pou enn tigit letan pou esey prouve si li ena rezon. Me bann rezilta montre ki ni bann dimounn ni Satan pa kapav vinn bann bon dirizan.

Zeova pa finn kree bann dimounn avek kapasite ouswa drwa pou viv san so direksion

5. Ki kitsoz listwar limanite finn prouve?

5 Azordi lemond pe vinn deplizanpli pir. Pandan 100 dernie lane ki’nn pase, plis ki 100 milyon dimounn inn mor dan bann lager. Labib ti profetize konsernan “bann dernie zour”: “Bann move dimounn ek bann foser pou vinn pli pir.” (2 Timote 3:1, 13, NW.) Labib dir osi: “Mo konn bien, O Zeova, ki enn dimounn pa finn kree pou deside ki semin li pou pran. Enn dimounn ki pe marse pa finn kree pou diriz so pa.” (Zeremi 10:23) Listwar limanite finn prouve ki sa bann parol-la vre. Zeova pa finn kree bann dimounn avek kapasite ouswa drwa pou diriz zot par zotmem san so direksion.

6. Kifer Bondie finn permet lemal existe?

6 Kan Zeova finn permet lemal kontign existe pandan enn sertin tan, Li finn prove osi ki zis Li tousel ki kapav dirize dan enn bon fason. Dan lavenir, Bondie pou detrir tou bann move dimounn. Apre sa, si kikenn remet an dout so fason dirize, Bondie pou azir deswit. Li pou kapav servi listwar limanite pou montre ki fode pa tarde pou debaras bann dimounn rebel. Lemal zame pa pou re-existe ankor.

KOUMA BONDIE INN MONTRE SO LAMOUR?

7, 8. Kouma Zeova finn montre so lamour?

7 Zeova inn montre so gran lamour dan plizir fason. Reflesi lor grander ek bote nou liniver. Ena plizir milyar galaxi dan liniver, ek dan sak galaxi ena plizir milyar zetwal ek planet. Enn parmi bann zetwal ki ena dan la Voie lactée, setadir dan nou galaxi, se nou soley. Si pa ti ena soley, pa ti pou ena lavi lor later. Tousala montre ki Zeova Limem nou Kreater, ek zot montre nou osi so bann kalite, par exanp, so pwisans, so sazes,  ek so lamour. Vremem, “depi kreasion lemond, so bann kalite invizib, mem so pwisans eternel ek so natir antan ki Bondie, zot bien vizib.”Romin 1:20NW.

Tou seki Zeova finn kree lor later fer dibien bann dimounn ek bann zanimo

8 Zeova finn kree later dan enn fason pou ki lavi kapav existe. Tou seki ena lor later permet bann zanimo ek bann dimounn viv. Bondie ti kree enn zoli zardin pou bann dimounn ek ti kree zot avek enn lespri parfe ek enn lekor ki ti pou permet zot viv pou touletan. (Lir Revelasion 4:11.) Anplis, “Li donn manze tou bann kreatir vivan; so lamour [“fidel,” NW] li eternel.”Psom 136:25.

9. Mem si Zeova Limem Bondie lamour, pou ki kitsoz li ena laenn?

9 Mem si Zeova Limem Bondie lamour, Li ena laenn pou seki move. Par exanp, Psom 5:4-6 dir sa lor Zeova: “To pa enn Bondie ki pran plezir dan lemal . . . To deteste move dimounn.” Li osi ayir bann dimounn ‘violan ek bann ki anbet lezot.’

LEMAL BIENTO POU DISPARET

10, 11. (a) Ki pou ariv bann move dimounn? (b) Kouma Zeova pou rekonpans bann dimounn ki obeir Li?

10 Zeova Limem Bondie lamour, ek Li deteste seki move. Akoz sa, dan ler ki bizin, Li pou tir tou lemal ki existe. Dan so Parol, Li promet nou: “Bann ki pratik lemal pou elimine, bann ki finn met zot konfians dan [Zeova] zot pou posed later. Ankor enn tigit letan bann ki fer lemal pou disparet.” Bann lennmi Zeova “pou disparet kouma lafime.”Psom 37:9, 10, 20.

11 Labib fer sa promes-la osi: “Bann [“dimounn zis,” NW] pou posed later e viv lor la pou toultan.” (Psom 37:29) Bann ki res fidel “pou trouv enn gran lazwa dan labondans lape.” (Psom 37:11, NW.) Kifer? Parski nou Bondie ki ena lamour touletan fer seki pli bon pou so bann serviter fidel. Labib dir nou: “Li pou souy tou zot larm. Pa pou ena ni lamor, ni dey, ni lamantasion, ni douler. . . . Parski vie lemonn finn disparet.” (Revelasion 21:4) Se vremem enn lavenir extraordiner ki pe atann bann ki obeir Bondie ek ki rekonesan anver Li pou so lamour!

12. Dekrir “enn dimounn ki fidel.”

12 Labib dir nou: “Obzerv enn dimounn ki fidel dan tou kitsoz, ek kontign get enn dimounn ki drwat, parski li pou konn enn lavenir trankil. Me tou bann ki fer pese pou detrir; pou bann move dimounn, pena okenn lavenir pou zot.” (Psom 37:37, 38, NW.) Enn “dimounn ki fidel” aprann konn Zeova ek so Garson ek li obeir Bondie kan li fer so volonte. (Lir Zan 17:3.) Avek tou so leker, li krwar ki “lemonn avek so bann dezir pe al fini, me bann ki fer volonte Bondie pou viv pou touzour.” (1 Zan 2:17) Lafin sa lemond-la bien pre. Akoz  sa, li inportan ki nou pa tarde pou “met [nou] lespwar an Zeova ek swiv so semin.”Psom 37:34NW.

PLI GRAN AKSION KI MONTRE LAMOUR BONDIE

13. Ki pli gran aksion ki montre lamour Bondie?

13 Sakrifis Zezi, samem pli gran aksion ki montre lamour Bondie. Gras-a sa, nou kapav devlop enn bon relasion avek Zeova. Bondie finn donn bann dimounn laranson pou ki bann ki obeir Li kapav gagn posibilite pou libere ar pese ek lamor. Alor, mem si nou inparfe, nou kapav obeir Bondie. (Lir Romin 5:12; 6:23.) Zezi ti res fidel ar Bondie pandan boukou letan dan lesiel. Akoz sa, Zeova ti sir ki so Garson ti pou res fidel lor later. Antan ki enn Papa, Zeova ti bien sagrin kan Li ti trouve kouma bann dimounn ti fer so Garson pas mizer. Selman, Zezi ti res fidel ek ti soutenir drwa ki Zeova ena pou dirize ek li ti montre ki enn dimounn parfe kapav res fidel anver Bondie mem dan bann sitiasion bien difisil.

Parski Bondie ena lamour, Li finn avoy so Garson ki ti bien dispoze (Get paragraf 13)

14, 15. Ki bienfe limanite finn gagne gras-a lamor Zezi?

14 Malgre bann gran leprev, Zezi finn res fidel ar Zeova ek finn soutenir so drwa pou dirize. Nou bizin ena rekonesans ki Zezi finn pey laranson. Kifer? Parski, gras-a so lamor, sa donn bann dimounn posibilite pou viv pou touletan dan lemond nouvo ki Bondie inn promet. Lapot Pol ti dekrir lamour ki Zeova ek Zezi finn montre atraver laranson. Li ti dir: “Alor ki nou ti ankor feb, dan lepok ki ti’nn fixe, Kris finn mor pou bann dimounn ki elwagne ar Bondie. Li difisil ki enn kikenn aksepte mor pou enn dimounn drwat; me pou enn bon dimounn, kitfwa enn kikenn kapav aksepte pou mor. Me ala kouma Bondie prouv so prop lamour anver nou: alor ki nou ti ankor bann dimounn ki fer pese, Kris finn mor pou nou.” (Romin 5:6-8, NW.) Lapot Zan ti ekrir: “Ala kouma Bondie  finn montre so lamour pou nou: Li finn avoy so sel garson dan lemonn pouki nou gagn vre lavi par li. Ala ki vedir lamour: pa nou ki finn kontan Bondie me Bondie ki finn kontan nou e li finn avoy so garson sakrifie limem pou nou pese.”1 Zan 4:9, 10.

15 Zezi ti dir ki “Bondie finn telman kontan lemonn, ki li finn donn so Sel Garson, pouki tou dimoun ki krwar dan Li, pa mor me gagn lavi eternel.” (Zan 3:16) Mem si sa ti bien difisil pou Zeova, Li ti donn so Garson kouma enn ranson. Sa montre ki kantite Li kontan bann dimounn. Ek sa lamour-la, li eternel. Pol ti ekrir: “Wi, mo ena lasirans ki ni lamor, ni lavi, ni bann anz, ni [“bann gouvernman,” NW] ni letan prezan, ni lavenir, ni bann lafors lao, ni bann lafors anba, ni okenn lot kiksoz dan kreasion, kapav separ nou ar lamour ki Bondie ena pou nou dan Kris Zezi nou Segner.”Romin 8:38, 39.

RWAYOM BONDIE PE REGNE ASTERLA

16. Ki ete Rwayom Mesianik, ek kisannla Zeova finn etabli kouma Dirizan sa Rwayom-la?

16 Gouvernman Bondie, setadir Rwayom Mesianik, sa osi enn prev ki Zeova kontan bann dimounn. Kouma? Zeova inn fini etabli enn Dirizan ki kontan bann dimounn ek ki kalifie pou dirize, setadir Zezi Kris. (Proverb 8:31) Bondie finn swazir 144,000 dimounn pou regn avek Kris dan lesiel. Kan zot resisite, zot gard lexperyans ki zot ti ena kan zot ti enn imin lor later. (Revelasion 14:1) Kan Zezi ti lor later, so lansegnman ti baze lor Rwayom Bondie. Li ti ansegn so bann disip pou priye koumsa: “Nou Papa lao dan lesiel, ki to nom sanktifie. Fer to regn [“Rwayom,” NW] vini, realiz to volonte lor later kouma dan lesiel.” (Matie 6:9, 10) Nou atann avek inpasians kan bann lapriyer koumsa pou realize, parski Rwayom Bondie pou fer bann dimounn gagn boukou benediksion!

17. Konpar regn Zezi ek regn bann dimounn.

17 Ena enn gran diferans ant regn Zezi ek regn bann dimounn. Kan bann dimounn finn regne, sa finn amenn bann lager ki finn fer plizir milyon dimounn perdi lavi. Me nou Dirizan, Zezi, li vremem kontan nou, ek li imit bann zoli kalite ki Bondie ena, sirtou So lamour. (Revelasion 7:10, 16, 17) Zezi ti dir: “Vinn kot mwa zot tou ki fatige, ki pe sarye enn fardo bien lour, mo pou donn zot repo. Met mo fardo lor zot ledo, e vinn aprann ar mwa parski mo karakter li dou e mo leker ranpli ar imilite. Mo zoug li fasil sarye e mo fardo li leze.” (Matie 11:28-30) Eski se pa enn zoli promes ranpli ar lamour?

18. (a) Ki finn koumanse depi 1914? (b) Ki nou pou examine dan prosin lartik?

18 Labib montre ki Rwayom Bondie inn koumans regne dan lesiel depi 1914. Depi sa, finn ena enn rasanbleman bann dernie manb ki pou al regn avek Zezi dan lesiel. Finn ena osi rasanbleman “enn gran lafoul” bann dimounn ki pou sirviv kan sa sistem-la pou detrir ek ki pou rant dan lemond nouvo. (Revelasion 7:9, 13, 14) Ki kantite dimounn ena dan sa gran lafoul-la zordi? Ki Bondie demann zot pou fer? Nou pou examinn sa bann kestion-la dan prosin lartik.