LATOUR DEGARD (EDISION LETID) Novam 2015

Dan sa magazinn-la ena bann lartik letid apartir 28 Desam 2015 ziska 31 Zanvie 2016.

Form To Zanfan pou Servi Zeova

Trwa kalite ki Zezi ti aplike dan so lansegnman ki kapav ed twa pou vinn pli efikas kan to form to zanfan.

Form To Adolesan pou Servi Zeova

Kouma to kapav ed to adolesan pou servi so ladolesans pou grandi lor plan spiritiel?

Kestion Bann Lekter

Ki prev nou ena ki montre ki latak kont Zeriko pa ti pran boukou letan?

Zeova Limem Bondie Lamour

Kouma Zeova inn montre so lamour pou limanite?

Eski To “Kontan To Prosin Kouma Tomem”?

To kapav aplik konsey Zezi dan to maryaz, dan kongregasion ek dan predikasion.

San-t-an Depi ki Rwayom Bondie Pe Regne!

Dan ki trwa fason nou finn gagn seki nou bizin pou pres Rwayom Bondie?