Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Oktob 2015

Vinn Pros ar Bondie, sa li Bon pou Mwa

Vinn Pros ar Bondie, sa li Bon pou Mwa

KAN mo ti ena nef an, mo ti aret grandi. Azordi mo ena 43 an, ek mo mezir zis enn met. Kan mo bann paran ti realize ki mo pa ti pou grandi ankor, zot ti ankouraz mwa pou travay dir pou ki lerla mo pa konsantre lor mo longer. Alor, pou ki mo res okipe, mo ti met enn stenn devan mo laport pou vann frwi. Mo ti gard sa stenn-la bien prop ek sa ti atir boukou kliyan.

Biensir, kan mo’nn travay dir, sa pa’nn sanz tou. Mo ti ankor bien kourt, ek mo ti gagn difikilte pou fer bann sinp ti kitsoz, par exanp, mo pa ti ase ot pou tous kontwar bann magazin. Koumadir tou kitsoz inn fer pou bann dimounn ki de fwa pli long ki mwa. Mo ti sagrin momem, me apre, sa ti sanze kan mo ti ena 14 an.

Enn zour, de madam Temwin Zeova ti vinn aste frwi, ek zot ti ofer mwa enn letid Labib. Bien vit mo ti realize ki enn konesans lor Zeova ek so proze ti pli inportan ki mo longer. Sa ti bien ed mwa. Psom 73:28 (NW) ti vinn mo verse prefere. Premie parti sa verse-la dir: “Vinn pros ar Bondie, sa li bon pou mwa.”

Enn zour nou fami inn bizin al res Burkina Faso, ek laba mo lavi ti sanz net. Kot mo ti reste dan Côte d’Ivoire, bann dimounn ti abitie trouv mwa deryer mo stenn frwi. Me asterla dan sa nouvo landrwa-la, mo ti enn etranze ek boukou ti trouv mwa bizar. Akoz sa, mo ti res dan mo lakaz pandan plizir semenn. Se lerla ki mo’nn rapel kouma sa ti bon pou mwa ki mo vinn pros ar Zeova. Mo ti ekrir biro nasional bann Temwin Zeova ek zot inn avoy dimounn ki bizin. Enn misioner ki apel Nani ti vinn rann mwa vizit lor so skouter.

Bann semin dan mo landrwa ti ena disab ek touletan ti danzere pou vwayaze tansion glise. Kan ti ena lapli, partou ti ena labou. Plizir fwa Nani ti devire avek so skouter kan li ti pe vinn fer mo letid, me li pa ti bes lebra. Enn zour, li ti propoz pou amenn mwa renion. Savedir ki mo ti pou bizin sorti dan mo lakaz ek fer fas ar regar bann dimounn. Deza li ti difisil pou kondir sa skouter-la, asterla avek mo pwa par deryer, li ti pou pli difisil  ankor. Me malgre tousala, mo ti aksepte. Deziem parti mo verse prefere ti ed mwa. Li dir: “Mo finn fer Souverin Segner Zeova vinn mo refiz.”

Parfwa Nani ek mwa ti tom dan labou, me nou pa ti kas latet parski nou ti bien kontan nou bann renion. Ti ena vremem enn gran diferans ant bann sourir ki mo ti trouve dan Lasal bann Temwin Zeova ek regar bann dimounn ki andeor! Nef mwa apre, mo ti pran batem.

Trwaziem parti mo verse prefere dir: “Pou anons tou seki to finn fer.” Mo ti kone ki predikasion ti pou vinn mo pli gran defi. Mo ankor rapel premie fwa mo ti al prese lakaz-lakaz. Bann zanfan ek bann gran dimounn toulede ti pe res get mwa, swiv mwa, ek boufonn mo fason marse. Sa ti bien bles mwa. Me kan mo ti rapel ki zot’si zot bizin Paradi parey kouma mwa, sa ti ed mwa pou persevere.

Pou mo kapav prese pli fasilman, mo ti aste enn bisiklet trwa larou ki pedale avek lame. Mo konpagnon servis ti pous mwa kan nou ti fer bann lamontan ek vit-vit li ti mont lor bisiklet-la kan nou ti fer bann ladesant. Mem si o-koumansman li ti difisil, me bien vit mo ti gagn boukou lazwa pou prese. Mo ti telman kontan prese ki an 1998, mo ti vinn pionie permanan.

Mo ti ena boukou letid Labib, ek kat parmi zot ti pran batem. Anplis, enn parmi mo bann ser ti aksepte laverite! Kan mo ti tande kouma lezot ti pe progrese, sa ti ankouraz mwa dan ler ki bizin. Enn zour, kan mo ti gagn malarya, mo ti gagn enn let ki sorti Côte d’Ivoire. Kan mo ti ankor Burkina Faso, mo ti koumans enn letid devan laport avek enn etidian liniversite. Apre mo ti demann enn frer pou kontign sa letid-la. Plitar, etidian-la ti vinn res Côte d’Ivoire. Mo ti extra kontan kan mo ti aprann ki li ti vinn enn proklamater non-batize!

Ki travay mo fer pou mo kapav viv? Enn lorganizasion ki ed bann andikape ti propoz pou montre mwa koud. Enn profeser ti remark mo fason travay ek ti dir: “Nou bizin montre twa kouma fer savon.” Se seki zot inn fer. Aster mo fer savonet ek savon. Bann dimounn bien kontan mo bann prodwi ek zot mem rekomann sa lezot dimounn. Mo fer livrezon momem lor enn skouter trwa larou.

Malerezman, an 2004, mo ti bizin aret mo servis parski mo ti pe bien soufer mo ledo. Malgre sa, mo touzour prese regilierman.

Bann dimounn dir ki tou dimounn konn mwa pou mo sourir. Mo ena tou bann rezon pou ki mo dan lazwa parski kan mo vinn pros ar Bondie, sa li bon pou mwa.—Rakonte par Sarah Maiga.